Postgraduate Student Election to Údarás na hOllscoile

by_election_LOGO

Meet Elected Postgraduate Student: Criodán Ó Murchú

Under the Universities Act, 1997, one Postgraduate student is to be elected by the Postgraduate students as a member of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority). The period of office of the person elected to fill the current vacancy, shall be February 1, 2022 – January 31, 2023 (provided that (s)he continues to be a postgraduate student for the duration of that period).

 Nomination Procedure:
The call for nominations will open at 9:00am on Monday, 17th January 2022 and will remain open until 5:00pm on 24th January 2022. Late nominations cannot be accepted.
Nominations to be submitted via the Online Election Portal here. Each nomination must include the following nomination details:

  • Photograph of nominee
  • Candidate Statement – “Why vote for me” (max 250 words)

The Competency Framework for Údarás na hOllscoile is available here

Election Procedure:
The election of a Postgraduate student will be conducted by online ballot via the Students’ Union online election portal here on Thursday, 27th January, 2022 from 9:00am - 9:00pm.
Election results of the successful candidate will be announced on Friday, 28th January 2022.  This position is open to registered Postgraduate students only.‌

Further information on Governing Authority is available here

Mac Léinn Iarchéime a Thoghagh Chig Údarás na hOllscoile

by_election_LOGO

Buail le Mac Léinn Iarchéime tofa: Criodán Ó Murchú

De réir Acht na nOllscoileanna, 1997, tá mac léinn Iarchéime amháin  le toghadh ag na mic léinn Iarchéime le bheith ina  c(h)omhalta d’Údarás na hOllscoile. Mairfidh tréimhse oifige an duine a thoghfar chun an folúntas reatha a líonadh ón 1 Feabhra 2022 go dtí an 31 Eanáir 2023 (ar an gcoinníoll go mbeidh sé/sí ina m(h)ac léinn iarchéime ar feadh iomlán na tréimhse sin).

 Nós imeachta Ainmniúcháin:
Osclófar an ghairm ar ainmniúcháin ag 9:00am, Dé Luain, an 17 Eanáir 2022 agus fanfaidh sí oscailte go dtí 5:00pm, an 24 Eanáir 2022. Ní ghlacfar le hainmniúcháin dhéanacha.
Tá ainmniúcháin le déanamh tríd an Tairseach Toghcháin ar Líne anseo. Ní mór na sonraí ainmniúcháin seo a leanas a bheith  le gach ainmniúchán:

  • Grianghraf den ainmní
  • Ráiteas ón Iarrthóir – “An fáth ar cheart tacú liom” (250 focal ar a mhéad)

 Tá an Creat Inniúlachta don Údarás na hOllscoile ar fail anseo 

 Nós imeachta Toghcháin:
Reáchtálfar toghchán Mic Léinn Iarchéime trí bhallóid ar líne anseo ar thairseach toghcháin ar líne Chomhaltas na Mac Léinn ar an Déardaoin, an 27 Eanáir, 2022 ó 9:00am - 9:00pm.
Fógrófar torthaí toghcháin an iarrthóra rathúil ag 5pm, Dé hAoine, an 28 Eanáir 2022.   Tá an post seo oscailte do mhic léinn Iarchéime cláraithe amháin.

Tá tuilleadh eolais don Údarás na hOllscoile ar fail anseo.