Eolas fúinnEolas FúinneCampas dátheangach

Campas dátheangach

Campas Dátheangach

Tá áit ar leith ag an nGaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ó tharla go bhfuil an Ollscoil suite chomh gar sin do Ghaeltacht Chonamara, ceann de na réigiúin ina labhraítear an teanga in Éirinn.  Chomh maith leis sin, tá an-ghaol ag an Ollscoil leis an réigiún mar gheall ar an oideachas trí Ghaeilge agus ar na hionaid chultúir ar an gCeathrú Rua agus i gCarna, Co. na Gaillimhe agus i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Tá timpeallacht dhátheangach san Ollscoil agus úsáidtear an Ghaeilge go mion minic i gcúrsaí acadúla agus i gcúrsaí sóisialta ar an gcampas. 

Gné ar leith de ról OÉ Gaillimh mar Ollscoil is ea a gealltanas straitéiseach maidir le hoideachas Ollscoile trí mheán na Gaeilge a sholáthar agus an aidhm atá ag an Ollscoil seo freastal ar an nGaeltacht agus ar phobal na Gaeilge agus campas eiseamláireach dátheangach a chruthú.  Is cuid lárnach d'fhorbairt campais eiseamláirigh dhátheangaigh anseo in OÉ Gaillimh í scéim teanga na hOllscoile faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is í príomhaidhm na Scéime go gcuirfí le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge san Ollscoil i réimsí acadúla agus riaracháin agus sna seirbhísí ginearálta.

Múintear an Ghaeilge in OÉ Gaillimh ón mbonnleibhéal go dtí an t-ardleibhéal. Cuirtear cláir ar fáil i litríocht agus i gcultúr na Gaeilge ag leibhéal céime agus iarchéime, agus táimid tiomanta do cheannródaíocht san oideachas tríú leibhéal trí Ghaeilge. Cuireann Roinn na Gaeilge cláir ar fáil sa Ghaeilge in Áras na Gaeilge. Tá institiúid Ghaeilge na hOllscoile, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge tiomanta do cheannródaíocht san oideachas tríú leibhéal trí Ghaeilge.