Governance is the rules, procedures, systems and structures for our decision-making across all areas and activities within the University. These include how decisions are made and who (which individual or Committee/Group) is responsible for making them.


At University of Galway…. ​  

Ár gCroí-Luachanna / Our Core Values

 

Tá ár bplean straitéiseach bunaithe ar bhunluachanna a dhéanann sainmhíniú ar ár gcuspóir agus ar ár dtosaíochtaí. Tá na bunluachanna sin mar atá meas, barr feabhais, oscailteacht agus inbhuanaitheacht ag croílár ár dtiomantais do dhea-rialachas.  

Our strategic plan is built on a foundation of core values that define our purpose and priorities. Those core values of respect, excellence, openness and sustainability are at the heart of our commitment to good governance. 

Ár Ról sa tSochaí / Our Role in Society

 

Tá dea-rialachas tábhachtach i bhfianaise ról lárnach na hOllscoile sa tsochaí agus i bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta réigiúnach agus náisiúnta.

Good governance is important given the pivotal role of the University in society and in regional and national economic and social development.​​

Soiléireacht agus Trédhearcacht / Clarity and Transparency

 

Tacaíonn soiléireacht agus trédhearcacht inár rialachas lenár rathúlacht. Áirítear leis seo róil agus freagrachtaí atá sannta go soiléir ag gach leibhéal dár bpróiseas cinnteoireachta. ​

Clarity and transparency in our governance supports our success. This includes having clearly assigned roles and responsibilities at all levels of our decision-making processes. ​

Cuimsitheacht / Inclusivity

 

Tá rún daingean againn tacú le cuimsitheacht inár struchtúir agus próisis rialachais. Cuirfimid deiseanna ar fáil don fhoireann agus do na mic léinn chun cur ar a gcumas páirt a ghlacadh i rialachas na hOllscoile agus a rathúlacht amach anseo a mhúnlú. 

We are committed to supporting inclusivity in our governance structures and processes. We will enable opportunities for staff and students to participate in the governance of the University and to shape its future success. ​

Coláistí & Scoileanna / Colleges & Schools

 

Sna Coláistí, tá príomhróil ag na Déin Feidhmiúcháin, Coistí Feidhmiúcháin na gColáistí, Boird na gColáistí, Feidhmeannaigh Scoile agus Boird Scoile.

In the Colleges, the Executive Deans, College Executive Committees, College Boards, School Executives and School Boards all have key roles. ​

Comhlachtaí Cinnteoireachta ar fud na hOllscoile/Uni-Wide Decision-Making Bodies

 

Tá feidhmeanna ar leith ag comhlachtaí cinnteoireachta ar fud na hOllscoile mar atá Foireann Bainistíochta na hOllscoile, an Chomhairle Acadúil agus Údarás na hOllscoile i mbainistíocht agus i rialachas na hOllscoile.

University-wide decision-making bodies such as the University Management Team, the Academic Council and the Governing Authority each have distinct functions in the management and governance of the University.

 

Good governance enables us to deliver effectively on our mission of excellence in education and research, as well as to carry out our responsibilities to stakeholders. These responsibilities include accountability to the Government and other organisations for the funding made available to enable our work. Good governance is also important for the University’s reputation, to ensure we can provide assurance regarding compliance with legislation and codes of governance and to demonstrate our adherence to ethical standards of good practice.