Course Overview

Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcultúr dúchais agus i mbéaloideas na hÉireann. Is é aidhm an chúrsa eolas a roinnt le rannpháirtithe le go bhfaighidh siad léargas ar shaibhreas an chultúir sin. Tá na hábhair a pléitear i ngach modúl le feiceáil ar chlé in Imlíne an Chúrsa.

Gheobhaidh rannpháirtithe léargas freisin ar acmhainní agus ar shaothair a bhaineann leis an gcultúr dúchais, agus gheobhaidh siad deis forbairt phearsanta a dhéanamh agus cur lena gcáilíochtaí oideachais. Trí 'chianfhoghlaim' ar an Idirlíon a chuirtear formhór an chúrsa ar fáil, ar bhealach a thabharfaidh go leor saoirse do rannpháirtithe agus iad i mbun staidéir agus oibre.Applications and Selections

Úsáid an fhoirm seo chun iarratas a dhéanamh: Foirm Iarratais ar líne

Who Teaches this Course

Dónal Ó Droighneáin, MA
Odharnait Ní Chéilleachair, MA
Mícheál Ó Domhnaill, MA

Requirements and Assessment

Feilfidh an cúrsa do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus fáil acu ar nasc Idirlín.

Bheadh tábhacht faoi leith le cumas maith léitheoireachta Gaeilge mar gheall ar nádúr an chúrsa.

Déantar measúnú ar obair na bhfoghlaimeoirí trí mharcanna a bhronnadh ar aistí, agus ar ghníomhaíochtaí leanúnacha ar líne a bhíonn ar siúl i rith na bliana (fóram plé an chúrsa mar shampla). Ní bhíonn aon scrúdú scríofa foirmiúil le déanamh don chúrsa seo.

Key Facts

Entry Requirements

Ní gá duit aon eolas faoi leith a bheith agat ar an gCultúr Dúchais le páirt a ghlacadh sa chúrsa seo. Mar a luadh roimhe seo buntáiste a bheadh ann caighdeán maith Gaeilge a bheith agat (léamh na Gaeilge ach go háirithe) agus dar ndóigh mar gur ar an Idirlíon a mhúintear formhór an chúrsa bheadh sé tábhachtach go mbeadh fáil agat ar ríomhaire / an tIdirlíon.

Additional Requirements

Recognition of Prior Learning (RPL)

Duration

Dhá bhliain, páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2024

A Level Grades ()

Average intake

25

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date
NFQ level

7

Mode of study

ECTS weighting

30

Award

Teastas/Dioplóma

CAO

Course code

Course Outline

Trí mhodúl in aghaidh na bliana a bhíonn le déanamh ag foghlaimeoirí mar a léirítear thíos.

Bliain 1    
Cúlra & Comhthéacs an Bhéaloidis
Léann an Bhéaloidis in Éirinn agus gnéithe éagsúla den chultúr dúchais

Gnéithe de na hEalaíona Dúchais
Amhránaíocht, ceol & damhsa traidisiúnta

Deasghnátha agus Nósmhaireacht Thraidisiúnta
Tuiscintí & nósanna traidisiúnta bainteach le breith agus bás; féilte na bliana; leigheas traidisiúnta

Bliain 2
An Cultúr Ábhartha
Bealaí maireachtála agus ceirdeanna traidisiúnta

An tOsnádúr sa Bhéaloideas
Tuiscintí dúchasacha faoin ‘saol eile’ sa bhéaloideas & a dtábhacht sa phobal traidisiúnta

Aicmí na nAmhrán
Na cineálacha difriúla amhrán traidisiúnta; tréithe, stíleanna agus téamaí na n-amhrán

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Cé go bhfuil an cúrsa seo dírithe ar gach duine a bhfuil spéis acu san ábhar, bhainfeadh daoine atá ag obair nó ar mhaith leo oibriú i réimsí áirithe tairbhe as freisin, mar shampla:

  • Turasóireacht chultúrtha
  • Forbairt phobail
  • Ealaíona cruthaitheacha
  • Múinteoireacht

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Transferable Skills Employers Value

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€le deimhniú

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

Dónal Ó Droighneáin
Ionad an Acadaimh, Carna,
Co. na Gaillimhe, Éire.
T: +353 91 494629
R: donal.odroighneain@oegaillimh.ie

Odharnait Ní Chéilleachair
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Campas na hOllscoile, Gaillimh
T: +353 91 495449
R: odi.nicheilleachair@oegaillimh.ie

Micheál Ó Domhnaill
Ionad an Acadaimh, Gaoth Dobhair,
Co. Dhún na nGall, Éire.
T: +353 91 494662
R: modomhnaill@oegaillimh.ie