Course Overview

Tá sé mar chuspóir ag an Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2) forbairt agus buanú a dhéanamh ar scileanna teanga an mhic léinn a bhfuil eolas áirithe ar an nGaeilge aige nó aici. Déanfar é seo trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí cumarsáideacha nuálacha agus úsáidfear ábhar dílis (is é sin, cláir theilifíse, cláir raidió, nuachtáin, etc.) ionas go bhfaighidh an mac léinn léargas ar ghnáthúsáid laethúil na Gaeilge.

Applications and Selections

Foirm Iarratais

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm seo: Foirm Iarratais ar líne 

Má thugann tú faoin gcúrsa seo déanfar thú a chlárú ar Chóras Clárúcháin na hOllscoile.

An Triail Socrúcháin Teanga (ar líne) 

  • Caithfidh tú an Triail Socrúcháin Teanga (ar líne) a dhéanamh.
  • Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici.
  • Beidh deis agat é a dhéanamh díreach tar éis duit an fhoirm iarratais a chur ar aghaidh.
  • Ní ghlacfar le d'iarratas go dtí go bhfuil an Triail Socrúcháin Teanga déanta agat.
  • Cuideoidh an Triail seo linn tú a chur sa rang cuí.

Who Teaches this Course

Requirements and Assessment

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B1) agus Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal C1)

  • An Scrúdú Cainte: Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad agus sa dara bliain.
  • An Scrúdú Scríofa: Ní mór d’iarrthóirí na scrúdaitheoirí a shásamh go bhfuil ar a gcumas scríobh go cruinn sa Ghaeilge. Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.
  • Measúnuithe Leanúnacha: I rith gach bliana caithfidh iarrthóirí dhá mheasúnú a sheasamh.

Key Facts

Entry Requirements

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)
Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhfuil eolas áirithe acu ar an teanga cheana féin (de bharr a dtréimhse scolaíochta in Éirinn, mar shampla).

Additional Requirements

Recognition of Prior Learning (RPL)

Duration

Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain

Next start date

Meán Fómhair 2023

A Level Grades ()

Average intake

20

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date
NFQ level

7

Mode of study

ECTS weighting

30

Award

CAO

Course code

Course Outline

Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)

  • Éisteacht agus Labhairt 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).
  • Scríobh agus Léamh 3 & 4 (Bliain 1 agus 2).

Further Education

 Is féidir le mac léinn leanúint leis an staidéar ar an Ghaeilge agus tabhairt faoi an leibhéil is airde den Dioplóma: sin Dioplóma C1.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Dioplóma sa Ghaeilge (B2)

Ar chríoch an chúrsa, beidh deiseanna fostaíochta ag mic léinn i réimse leathan gairmeacha ina bhfuil cumas idirmheánach Gaeilge ag teastáil. Tá Dioplóma B2 sa Ghaeilge aitheanta ag an Roinn Oideachais mar cháilíocht iontrála sa Ghaeilge dóibh siúd atá ag cur isteach ar chúrsaí sna Coláistí Oiliúna Múinteoirí.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Transferable Skills Employers Value

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€990 in aghaidh na bliana

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Táille Alumni
€660 sa bhliain

Táille do na mic léinn lánaimseartha Ollscoil na Gaillimhe
€250 sa bhliain

Seol ríomhphost chuig andioplomasaghaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí an chúrsa.

Find out More

Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh

Ríomhphost / Email: andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie