Monday, 3 October 2022

Scoláireachtaí le bronnadh ar mhic léinn Scéim Cónaitheachta Gaeilge Ollscoil na Gaillimhe

Tá scoláireachtaí nua agus lóistín ar champas na hOllscoile bronnta ar 16 mhac léinn faoin Scéim Cónaitheachta Gaeilge. Beidh na mic léinn ag cur fúthu i dTeach na Gaeilge, i mBaile na Coiribe don bhliain acadúil 2022-2023 agus cuirfear €1,000 an duine ar fáil dóibh chun tacú leo leis na costas lóistín don bhliain. Cuireadh tús leis an Scéim Cónaitheachta Gaeilge den chéad uair san Ollscoil sa bhliain 1991, agus rinneadh athsheoladh ar an Scéim i mbliana ar mhaithe le lóistín a chur ar fáil do mhic léinn le Gaeilge agus chun pobal Gaeilge na hOllscoile a neartú.  Léiríodh an-spéis inti agus mic léinn ó cheann ceann na tíre ag iarraidh an deis a thapú a bheith in ann lóistín a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile agus iad i mbun staidéir san Ollscoil i mbliana.   Bhí an méid seo a leanas le rá ag Cliodhna Ní Mhianáin, duine de na mic léinn ar éirigh léi áit a fháil i dTeach na Gaeilge: “Is i bpobal bríomhar na Gaeilge a tógadh mé agus is ann is compordaí mé i mo chraiceann féin; mothaím go bhfuil an cairdeas, craic agus an ‘raison d'être’ céanna ag lucht na Gaeilge nach bhfuil le fáil i measc an lucht aonteangaigh.  “Tá mé den bharúil, óir go bhfuil Ollscoil na Gaillimhe chomh lárnach sin, go mbeadh meascán iontach de Ghaeilgeoirí as gach cearn den tír ag freastal uirthi, araon le muintir Chonamara, agus go mbeadh meascán mearaí iontach de chanúintí ann. Is deis ar leith í an Scéim Cónaitheachta Gaeilge le bualadh leo uilig agus táim ag súil go mór leis an mbliain.” Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Pól Ó Dochartaigh, Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí Ollscoil na Gaillimhe:  “Léiríonn an tacaíocht seo fíorthiomantas na hOllscoile i leith chur chun cinn na Gaeilge i measc phobal léinn na hOllscoile, agus léiríonn sé go bhfuil luach agus meas againn ar an nGaeilge agus spéis againn í a neartú agus a threisiú ar fud an champais.   “Beidh deis ag na mic léinn seo cur lena gcuid scileanna teanga agus sóisialta ag na himeachtaí Gaeilge a bheidh á reáchtáil san Ollscoil agus i gcathair na Gaillimhe, agus baineann tábhacht thar na bearta leis an sóisialú seo ó thaobh cleachtas agus iompar teanga na mac léinn.  Chomh maith leis sin léireofar do phobal na hOllscoile i gcoitinne go bhfuil an Ghaeilge lárnach i ngach uile réimse den saol in Ollscoil na Gaillimhe.” Tá tuilleadh eolais faoin Scéim Cónaitheachta Gaeilge ar fáil ag https://www.universityofgalway.ie/gaeilge/cursai-focheime/conaitheacht/  Críoch 


News Archive

Tuesday, 27 September 2022

University of Galway will welcome thousands of prospective students and their families to campus for this year’s annual autumn undergraduate open days. The autumn open days will take place on Friday and Saturday, October 7 and 8, from 9am to 3pm each day.  This flagship event in the University’s calendar is open to students of all years, parents, guidance counsellors and teachers. Leaving Certificate students preparing for CAO 2023 are particularly encouraged to attend ahead of making course and career choices in the coming months.  The return to in-person open days saw a surge in attendance earlier in the year with almost 6,000 students registering to attend in March 2022.  Registration is required in advance and visitors are advised to plan their day by reviewing the schedule in advance and identifying must-see talks and activities.  With almost 70 undergraduate degrees on offer at University of Galway in 2023, the open day will provide visitors the opportunity to meet lecturers, staff and students at the exhibitions spread across five zones. Staff will also be available to discuss courses, entry requirements, work placements, study abroad and career opportunities.  The talks schedule will feature all courses and subjects across Arts, Science, Engineering, Business, Law, Nursing, Health Sciences and Medicine. It also includes talks on Student Life, Sport, Study Abroad, Careers and ALIVE volunteering.  The Access Centre will host a session on alternative pathways, mature student supports and the QQI/FETAC/PLC entry route.  Mothers, fathers and guardians may be interested in the Parents’ Talk taking place on Saturday only at 12pm with advice and guidance on how they can support children’s progression to third level.   Sarah Geraghty, University of Galway Director of Student Recruitment and Outreach, highlighted the importance of providing students with opportunities to explore the campus and think about their future studies.  “Openness is a core value at University of Galway and our aim is to provide visitors with a dynamic and engaging programme of activities, with lots of opportunities to interact with staff and students and time and space to explore the campus,” she said. “There five different types of guided tours on offer including campus tours, accommodation tours and guided visits to teaching and learning spaces including engineering, nursing and midwifery and the library’s Makerspace. Exploring the campus facilities and the wider learning environment gives students a holistic view of what to expect from college life and hopefully a sense of great possibility for their future studies.” Advance registration is required, with further info and the full programme available at www.universityofgalway.ie/opendays, or by emailing opendays@universityofgalway.ie.  Ends

Tuesday, 27 September 2022

Cuirfidh Ollscoil na Gaillimhe fáilte roimh na mílte daltaí agus a dteaghlaigh chuig an gcampas le haghaidh laethanta oscailte fochéime an fhómhair i mbliana. Beidh laethanta oscailte an fhómhair ar siúl Dé hAoine agus Dé Sathairn, an 7 agus an 8 Deireadh Fómhair, ó 9am go 3pm gach lá. Tá an ócáid thábhachtach seo i bhféilire na hOllscoile dírithe ar dhaltaí i ngach bliain, tuismitheoirí, múinteoirí gairmthreorach agus múinteoirí eile. Moltar go háirithe do dhaltaí Ardteistiméireachta atá ag ullmhú do CAO 2023 freastal ar na laethanta oscailte sula ndéanann siad roghanna maidir le cúrsaí agus gairmeacha sna míonna amach romhainn. Nuair a cuireadh na laethanta oscailte ar siúl ar an láthair an athuair tháinig méadú ar an líon daoine a d’fhreastail orthu. Chláraigh beagnach 6,000 mac léinn le freastal ar na cinn a bhí ar siúl i mí an Mhárta 2022. Is gá clárú roimh ré agus moltar do chuairteoirí a lá a phleanáil trí bhreathnú ar an sceideal roimh ré agus a dhéanamh amach cé na cainteanna agus na gníomhaíochtaí ar mian leo freastal orthu. Agus beagnach 70 fochéim á dtairiscint in Ollscoil na Gaillimhe in 2023, tabharfaidh an lá oscailte deis do chuairteoirí bualadh le léachtóirí, comhaltaí foirne agus mic léinn ag na taispeántais sna cúig zón. Beidh comhaltaí foirne ar fáil freisin chun cúrsaí, riachtanais iontrála, socrúcháin oibre, staidéar thar lear agus deiseanna gairme a phlé. Beidh gach cúrsa agus ábhar sna Dána, Eolaíocht, Innealtóireacht, Gnó, Dlí, Altranas, Eolaíochtaí Sláinte agus Leigheas ar sceideal na gcainteanna. Áirítear freisin cainteanna ar Shaol na Mac Léinn, Spórt, Staidéar Thar Lear, Gairmeacha agus obair dheonach ALIVE. Eagróidh an tIonad Rochtana seisiún ar bhealaí iontrála eile, ar thacaíochtaí do mhic léinn lánfhásta agus ar an mbealach iontrála QQI/FETAC/PLC. B’fhéidir go mbeadh suim ag máithreacha, aithreacha agus caomhnóirí i gCaint na dTuismitheoirí nach mbeidh ar siúl ach Dé Sathairn ag 12pm le comhairle agus treoir a fháil ar conas is féidir leo tacú le lena gclann agus iad ag dul ar aghaidh chuig an tríú leibhéal.  Leag Sarah Geraghty, Stiúrthóir Earcaíochta agus For-rochtana na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe, béim ar an tábhacht a bhaineann le deiseanna a sholáthar do mhic léinn chun an campas a fheiceáil agus smaoineamh ar a gcuid staidéir amach anseo. “Is luach lárnach í an oscailteacht in Ollscoil na Gaillimhe agus is é ár n-aidhm clár gníomhaíochtaí atá dinimiciúil agus tarraingteach a sholáthar do chuairteoirí, le go leor deiseanna chun bualadh leis an bhfoireann agus le mic léinn agus am agus spás chun an campas a fheiceáil,” a dúirt sí “Tá cúig chineál éagsúla turas treoraithe ar fáil, ina measc turais champais, turais lóistín agus cuairteanna treoraithe ar spásanna teagaisc agus foghlama lena n-áirítear innealtóireacht, altranas agus cnáimhseachas agus Cúinne na Cruthaitheachta sa leabharlann. Trí chuairt a thabhairt ar áiseanna an champais agus ar an timpeallacht foghlama níos leithne, tugtar léargas iomlánaíoch do dhaltaí ar a mbeidh rompu i saol an choláiste agus tugtar ugach dóibh dá gcuid staidéir amach anseo.” Is gá clárú roimh ré, agus tá tuilleadh eolais agus an clár iomlán ar fáil ag www.universityofgalway.ie/opendays, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig opendays@universityofgalway.ie. Críoch

Monday, 26 September 2022

University of Galway has announced the winners of the 2022 Alumni Awards to be presented at the 21st Alumni Awards Gala Banquet on Friday October 21st.  The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s 120,000 graduates worldwide. The awardees are leaders who have demonstrated impact and excellence in their fields on a local, national and international level.  Now in its 21st year, the Awards boasts an impressive roll call of more than 100 outstanding University alumni. Among the distinguished recipients of awards are President of Ireland, Michael D. Higgins, Gráinne Seoige, Aedhmar Hynes, Eamon Gilmore and Máire Whelan, Ciarán FitzGerald, Olive Loughnane, Marie Mullen and Nicola Coughlan.  The winners of the eight awards to be presented at the Alumni Awards Gala Banquet 2022 are:  Tom Kenny, BSc 1966, Director of Kenny’s Bookshop and Art Gallery, Galway - Alumni Award for Arts, Literature & Celtic Studies, sponsored by Deloitte.   Aifric Keogh, BSc 2014, Irish Rowing’s first women’s Olympic Medal - Alumni Award for Contribution to Sport, sponsored by Bank of Ireland. Dr Marie Healy, MB BCh BAO 1982, Director of Critical Care and Divisional Director of the Surgical Directorate, Royal London Hospital - Alumni Award for Medicine, Nursing and Health Sciences, sponsored by Medtronic. Mary-Ellen McGroarty, BA 1987, LLB 1993, LLM 2019 and Representative Country Director for the World Food Program, Afghanistan - Alumni Award for Law, Public Policy, and Society, sponsored by RDJ.   Mark Butler, BSc 1987, Executive VP - European Operations, R&D and Strategy, Merit Medical Systems Inc - Alumni Award for Engineering, Science and Technology. Ger Rabbette, BComm 1984, CEO of Uniphar PLC - Alumni Award for Business and Commerce, sponsored by Bank of Ireland. Ré Ó Laighléis, BA 1978, Writer, Director of An Scríobhlann - Gradam Alumni don Ghaeilge.  Catherine Ludden, PhD 2014, Director of Operations for the Covid-19 Genomics UK Consortium - Alumni Award for Emerging Leaders (New for 2022)  Speaking on the announcement, President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “At University of Galway we place a huge importance on being here for the public good and of living our values of respect, excellence, openness and sustainability. Along with that, we are a community and when we come to host great events like the University’s Alumni Awards, recognising people in our community speaks to those ideals.  “All of those receiving awards in 2022 embody in diverse ways what we stand for as a university and are being recognised for their leadership and for the difference they are making in the and for the world. It is an honour for me and Ollscoil na Gaillimhe - University of Galway to share in that difference. I am particularly pleased that we can recognise their endeavours and achievements in person this year after such a forced hiatus.” Ends


Events Calendar

Facebook stream