Friday, 7 October 2022

University of Galway Hosts its Annual China Scholarship Council Symposium

University of Galway recently hosted the 2022 China Scholarship Council (Galway) Annual Symposium. The China Scholarship Council (CSC) is under the Ministry of Education of China and is the premier scholarship funding body in the country. The annual symposium provides a platform for students and scholars from different professional backgrounds to exchange ideas, which is conducive to promoting understanding, enhancing friendship, expanding horizons, stimulating innovation, and seeking new ideas for academic research and international cooperation. The conference, the first on a global scale, was co-facilitated in partnership with the CSC, the Chinese Embassy, the four colleges within the University and the Graduate School. Among those in attendance were university leaders, deans of faculties, supervisors, visiting scholars, international students, senior management of the CSC and the Chinese Embassy. Professor Becky Whay, Vice President International, opened the event and thanked the CSC for providing Chinese students with the opportunity to study at the University of Galway in Ireland. Of the scholarship She said: “This is both an academic exchange between Chinese and foreign universities and a sharing of resources in science and technology between the two countries, which will facilitate maximum scientific collaboration.” During her speech Dr Lulu Tian, Deputy Secretary General of the China Scholarship Council, said: “University of Galway in Ireland is a high-quality research university with a long history, attracting a large number of international students and scholars, especially young research talents. The academic exchange will provide scientific and technological support for the exploration of sustainable development paths applicable to different countries.” More than 40 CSC-funded student scholars presented research reports and had extensive, in-depth communications and exchanges with professors from home and abroad, staging a unique academic feast and fully demonstrating the quality of CSC-funded students. The attendees reported that they had greatly benefited from the conference, which had broadened and deepened their scholarly inquiry, stoked their excitement for scholarly innovation, and improved their capacity for thought exploration. Students were presented with awards on the day for their contribution to and promoting of wide dissemination and sharing of scientific knowledge.  Ends


News Archive

Friday, 30 September 2022

Inniu, sheol an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt Jack Chambers mór-thaispeántas in Ollscoil na Gaillimhe a thugann léargas úr ar stair na Gaeilge agus tuiscint níos doimhne ar sheasamh na teanga sa tír agus san ollscoil féin. Arna choimisiúnú ag Roinn na Gaeilge, ceiliúrann Saíocht & Saoránacht: Tomás Ó Máille oidhreacht an chéad ollaimh le Gaeilge san ollscoil. De bhunadh Dhúiche Sheoigheach, ceapadh Tomás Ó Máille ina ollamh in 1909 agus lean sé air sa ról go bhfuair sé bás go hanabaí in 1938. Ceannródaí ab ea an Máilleach ar mhórán bealaí ach is suntasach mar a dhírigh sé ar nua-theicneolaíocht a linne féin — an taifeadadh fuaime. Ag díriú ar bhéaloideas, amhráin, agus canúintí éagsúla, chruthaigh sé na céadta taifeadadh fuaime de chainteoirí Gaeilge as gach contae i gConnacht agus as an gClár. Freisin, chuidigh sé le bailitheoirí agus scoláirí eile taifeadtaí a chruthú, ina measc Wilhelm Doegen, stiúrthóir Roinn na Fuaime i Leabharlann na Prúise i mBeirlín. Beagnach céad bliain ó gabhadh iad ar fhiteáin céaracha, rinneadh na taifeadtaí i Leabharlann Ollscoil na Gaillimhe a dhigitiú anuraidh le tacaíocht ó Roinn na Gaeltachta. Dúirt an tAire Stáit Chambers: "Is cúis áthais dom seoladh an taispeántais seo ar shaothar an Ollaimh Tomás Ó Máille agus go raibh mo Roinn in ann tionscadal digitithe na sorcóirí céarach a mhaoiniú. Beidh an t-ábhar sin ina áis luachmhar do thaighdeoirí agus don phobal araon agus cách in ann taitneamh a bhaint as saothar Thomáis Uí Mháille chun guthanna agus amhráin Iarthar na hÉireann, a taifeadadh 100 bliain ó shin, a chloisteáil. Teicneolaíocht cheannródaíoch a bhí sna sorcóirí céarach in aimsir Uí Mháille agus beidh forbairtí teicneolaíochta na linne seo, a mbeidh plé domhain á dhéanamh orthu sa Phlean Digiteach don Ghaeilge atá le foilsiú ag mo Roinn go luath, in ann leas a bhaint as ábhar digitithe den chineál seo chun forbairt shuntasach a dhéanamh ar an aithint chainte agus ar nua-theicneolaíochtaí eile don Ghaeilge sna blianta seo romhainn." Sa taispeántas seo, gheofar spléachadh i bhfoirm pictiúr, ábhar fuaime, agus físeán ar mhór-éachtaí an Mháilligh mar scoláire, scríbhneoir, teangeolaí, léachtóir, eagarthóir nuachtáin, bailitheoir, agus stocaire. Feicfear físeáin d'amhránaithe — Sarah Ghriallais, Saileog Ní Cheannabháin, Mary Staunton, agus Fiachna Ó Mongáin — ag tabhairt beatha nua do na sean-amhráin a thaifead an Máilleach, chomh maith le hábhar ó chartlann na Taibhdheirce agus ó chartlann an nuachtáin An Stoc.  Ag labhairt di roimh sheoladh an taispeántais, dúirt an coimeádaí, an Dr Deirdre Ní Chonghaile: "Beidh cartlann luachmhar an Mháilligh ina steillbheatha sa taispeántas seo den chéad uair riamh agus go dátheangach. Seo ceiliúradh ar mhór-obair a rinne an Máilleach mar ghníomhaí ar son na Gaeilge ar feadh a shaoil agus freisin ag cruinniú shaibhreas na n-ealaíon Gaeilge ó gach contae taobh thiar den tSionainn." Léiríodh an taispeántas i gcomhpháirt le hAcadamh Ríoga Éireann agus le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge, agus Ollscoil na Gaillimhe. Tá sé ar cheann de shé thionscnamh atá faoi stiúir bhaill reatha agus iar-bhaill foirne, tionscnaimh a roghnaigh Ollscoil na Gaillimhe níos túisce i mbliana ar mhaithe le saibhreas staire na hinstitiúide a cheiliúradh. Is é cuspóir na sraithe seo ná tarraingt ar stair agus ar dhúchas na hinstitiúide ar mhaithe leis an gceangal leis an bpobal a dhaingniú agus an tosaíocht a thugtar d'obair ar son leas an phobail trí chéile a aithint. Dúirt Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: "Tá Léann agus Scoláireacht na Gaeilge ar cheann de na gnéithe is sainiúla san Ollscoil ar fad a thugann tosaíocht dúinn. Tá áthas orm go mbeimid ag ceiliúradh fíorthús thraidisiún na scoláireachta sin trí phearsa Thomáis Uí Mháille. Is léiriú é saothar Uí Mháille an tráth úd, agus an taispeántas seo inniu, ar luachanna na hOllscoile: an meas atá ar theanga agus ar dhúchas iarthar Éireann; na hardchaighdeáin scolártha; agus an comhoibriú oscailte le gaolta Uí Mháille, le maoinitheoirí, agus le páirtnéirí acadúla, a chumhdóidh oidhreacht scolártha Uí Mháille chomh maith leis na guthanna a ghabh sé go ceann i bhfad. Dúirt stiúrthóir an taispeántais, an tOllamh Lillis Ó Laoire: "Táimid fíorbhuíoch as an tacaíocht a thug mac Thomáis, Éamonn Ó Máille nach maireann, dár n-iarrachtaí oidhreacht a athar a thabhairt slán agus a roinnt ar an bpobal. Tá taifeadtaí fuaime an Mháilligh á scaoileadh ar shuíomh idirlín na hOllscoile, www.ollscoilnagaillimhe.ie/tomasomaille, saor in aisce, agus cloisfidh pobail an Iarthair a muintir féin ag canadh, ag caint, agus ag caoineadh na marbh beagnach 100 bliain ó shin." Seoladh an taispeántas go poiblí in Áras Uí Argadáin in Ollscoil na Gaillimhe le haoichaint ón Ollamh Emeritus le Stair, Gearóid Ó Tuathaigh. Go ceann ráithe a mhairfidh an taispeántas agus tá camchuairt san Iarthar agus thar lear á dhearbhú. Críoch

Friday, 30 September 2022

Minister of State for Sport and the Gaeltacht Jack Chambers has today launched a major exhibition at the University of Galway shedding new light on the history of the Irish language and deepening our understanding of its status nationally as well as in the University.  Commissioned by the University’s Department of Irish, Culture & Citizenship: Tomás Ó Máille celebrates the legacy of the first professor of Irish in the University. Originally from Joyce Country, Tomás Ó Máille was appointed professor in 1909 and held that position until his untimely death in 1938. A pioneer in many ways, Tomás Ó Máille’s greatest foresight was his commitment to the newest technology of his day — audio recording. Focusing on folklore, song, and various dialects, he created hundreds of recordings of Irish speakers from every county in Connacht and County Clare. He also assisted the recording work of other collectors and scholars including Wilhelm Doegen, head of the Sound Department at the Prussian State Library in Berlin.  Nearly 100 years after they were first captured, wax cylinder recordings held in the University of Galway Library were digitised last year with support from Roinn na Gaeltachta. Minister of State Chambers said: “I am delighted to launch this exhibition on the work of Professor Tomás Ó Máille and that my Department could fund the project for digitising the wax cylinders. This content will be valuable to both researchers and the general public and Tomás Ó Máille’s work can now be enjoyed by all to once again hear the voices and songs of the West of Ireland recorded 100 years ago. These wax cylinders were a pioneering technology in Ó Máille’s day and today’s technological advances, which are heavily referenced in the Digital Plan for the Irish Language to be published by my Department soon, can leverage this digitised content as a basis for developing speech recognition and other cutting-edge technologies for the Irish language in coming years.” Through images and audio-visual recordings, the exhibition Culture & Citizenship: Tomás Ó Máille reveals the pioneering Professor’s remarkable achievements as a scholar, writer, linguist, lecturer, newspaper editor, collector, and activist.  The exhibition includes filmed performances by sean-nós singers - Sarah Ghriallais, Saileog Ní Cheannabháin, Mary Staunton, and Fiachna Ó Mongáin - giving new life to the old songs Ó Máille recorded, along with material from the archives of the national theatre of the Irish language, An Taibhdhearc, and the newspaper An Stoc. Curator of the exhibition Dr Deirdre Ní Chonghaile said: "This exhibition sees Ó Máille's priceless archive come to life for the first time and bilingually. This is a celebration of the extraordinary efforts of Ó Máille as a lifelong changemaker working for the Irish language, and of his outstanding legacy in capturing artistic treasures of the Irish language from every county west of the Shannon." The exhibition has been produced in partnership with the Royal Irish Academy and the National Library, with funding from Foras na Gaeilge and University of Galway. It is one of six projects by current and retired staff selected earlier this year by University of Galway to showcase the breadth of the history of the institution. The series aims to draw on the history and heritage of the institution to deepen its connection to the community and highlight its focus on working for public good. President of University of Galway Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “Irish language scholarship is one of the distinctive features of our University that truly sets us apart. I am pleased that through this exhibition we will celebrate the very early beginning of that scholarship in the figure of Tomás Ó Máille.  "It strikes me that Ó Máille’s work then, and this exhibition today, reflect the values of our university – in their respect for the language and traditions of the West of Ireland, in the excellent standards of scholarship, and in the open collaboration with Ó Máille’s family, funders and academic partners to sustain Ó Máille’s scholarship and his collaborators' voices for generations to come." Exhibition director Professor Lillis Ó Laoire said: "We are especially grateful to Tomás' son, Éamonn Ó Máille, who, before he died, supported our efforts to preserve and create access to his father's archival legacy. In time, Ó Máille's recordings will be freely available at www.universityofgalway.ie/tomasomaille, and west of Ireland communities will hear their own ancestors singing, speaking, and keening nearly 100 years ago." The exhibition was launched to the public at the Hardiman Building, University of Galway with guest speaker Emeritus Professor of History, Gearóid Ó Tuathaigh. It runs for three months with plans being finalised to tour in the west of Ireland and overseas. Ends

Tuesday, 27 September 2022

University of Galway will welcome thousands of prospective students and their families to campus for this year’s annual autumn undergraduate open days. The autumn open days will take place on Friday and Saturday, October 7 and 8, from 9am to 3pm each day.  This flagship event in the University’s calendar is open to students of all years, parents, guidance counsellors and teachers. Leaving Certificate students preparing for CAO 2023 are particularly encouraged to attend ahead of making course and career choices in the coming months.  The return to in-person open days saw a surge in attendance earlier in the year with almost 6,000 students registering to attend in March 2022.  Registration is required in advance and visitors are advised to plan their day by reviewing the schedule in advance and identifying must-see talks and activities.  With almost 70 undergraduate degrees on offer at University of Galway in 2023, the open day will provide visitors the opportunity to meet lecturers, staff and students at the exhibitions spread across five zones. Staff will also be available to discuss courses, entry requirements, work placements, study abroad and career opportunities.  The talks schedule will feature all courses and subjects across Arts, Science, Engineering, Business, Law, Nursing, Health Sciences and Medicine. It also includes talks on Student Life, Sport, Study Abroad, Careers and ALIVE volunteering.  The Access Centre will host a session on alternative pathways, mature student supports and the QQI/FETAC/PLC entry route.  Mothers, fathers and guardians may be interested in the Parents’ Talk taking place on Saturday only at 12pm with advice and guidance on how they can support children’s progression to third level.   Sarah Geraghty, University of Galway Director of Student Recruitment and Outreach, highlighted the importance of providing students with opportunities to explore the campus and think about their future studies.  “Openness is a core value at University of Galway and our aim is to provide visitors with a dynamic and engaging programme of activities, with lots of opportunities to interact with staff and students and time and space to explore the campus,” she said. “There five different types of guided tours on offer including campus tours, accommodation tours and guided visits to teaching and learning spaces including engineering, nursing and midwifery and the library’s Makerspace. Exploring the campus facilities and the wider learning environment gives students a holistic view of what to expect from college life and hopefully a sense of great possibility for their future studies.” Advance registration is required, with further info and the full programme available at www.universityofgalway.ie/opendays, or by emailing opendays@universityofgalway.ie.  Ends


Events Calendar

Facebook stream