NUI Galway Honour Leaving Certificate Excellence

Oct 18 2013 Posted: 15:01 IST

Download large version of image here: Leaving Certificate Excellence Scholarships 2013

NUI Galway recently celebrated the success of a select group of first-year students with a special ceremony on Thursday, 17 October, in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate Examination. As part of the University's annual Excellence Scholarships, 57 students received €2,000 each, along with a specially designed NUI Galway scroll.

Each year the Excellence Scholarships are given to new entrants at NUI Galway who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination, except in Medicine. For Medical students 10 Scholarships were awarded certificates, based on the combined results in the Leaving Certificate and the new Admissions Test (H-PAT Ireland).

The Excellence Scholarships are designed to recognise and reward Leaving Cert success for the highest-achieving students, and encourage their ongoing commitment to academic excellence during their time at NUI Galway. The awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's Postgraduate Scholarships, Mature Student Scholarships, Sports Scholarship Scheme and schemes specific to individual colleges for those who excel in their University exams.

Speaking at the award ceremony, NUI Galway President Dr Jim Browne, who presented the cheques to each individual winner, said: “I am delighted to present the scholarships to these 57 outstanding individuals in recognition of their academic talent. NUI Galway constantly strives to support and promote academic excellence across all disciplines. The purpose of these Awards is to encourage each student to develop his/her academic potential to the fullest, by setting a realistic threshold of excellence and rewarding every student who attains that level. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their important contribution to such success.”

This year Excellence Scholarships were awarded to students from 40 individual schools throughout Ireland. The winners represented 14 counties including Clare, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kilkenny, Leitrim, Limerick, Longford, Mayo, Monaghan, Offaly, Sligo and Tipperary.

-Ends-

Ceiliúradh in OÉ Gaillimh ar Scothmhic Léinn a rinne Éacht san Ardteistiméireacht

Rinneadh ceiliúradh in OÉ Gaillimh le gairid ar ghrúpa ar leith mac léinn chéad bhliana ag searmanas speisialta Déardaoin, an 17 Deireadh Fómhair, mar aitheantas ar na pointí arda a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Mar chuid de shearmanas bliantúil na hOllscoile le Scoláireachtaí Sármhaitheasa a bhronnadh, bronnadh scoláireachtaí ar fiú €2,000 iad mar aon le scrolla speisialta ar 57 mac léinn.

Bronntar na Scoláireachtaí Sármhaitheasa gach bliain ar mhic léinn atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta, seachas mic léinn leighis. Sa Leigheas, bronnadh 10 Scoláireacht, bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon.

Tá na Scoláireachtaí Sármhaitheasa ann chun luach saothair a thabhairt do na daltaí is fearr a n-éiríonn leo san Ardteistiméireacht, agus chun a dtiomantas leanúnach i bhfeabhas acadúil a spreagadh le linn a dtréimhse in OÉ Gaillimh. D’fhéadfaí go mbeadh scoláireachtaí nó deontais eile ag an té a fhaigheann na scoláireachtaí seo, Scoláireachtaí Iarchéime na hOllscoile, Scoláireachtaí do Mhic Léinn Lánfhásta, Scéim Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile agus scéimeanna a bhaineann go sonrach le coláistí agus iad siúd a n-éiríonn thar barr leo sna scrúduithe Ollscoile san áireamh.

Ag labhairt dó ag an searmanas bronnta, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, a bhronn na seiceanna ar na buaiteoirí ar fad: “Is cúis áthais dom na scoláireachtaí seo a bhronnadh ar an 57 duine den scoth seo mar aitheantas ar a gcumas acadúil. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le feabhas acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh.  Tá na Gradaim seo ann le gach mac léinn a spreagadh le lántairbhe a bhaint as a gcumas mar mhic léinn, trí thairseach réalaíoch feabhais a leagan amach agus luach saothair a thabhairt do gach mac léinn a bhaineann an leibhéal sin amach. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don tsárobair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí.”

I mbliana bronnadh na Scoláireachtaí Sármhaitheasa ar scoláirí ó 40 scoil ar fud na hÉireann. Bronnadh scoláireachtaí ar mhic léinn as na 14 chontae seo a leanas – an Clár, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Liatroim, Luimneach, Longfort, Maigh Eo, Muineachán, Uíbh Fhailí, Sligeach agus Tiobraid Árann.

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories