NUI Galway offers hundreds of reskilling and upskilling places to workers

Dec 09 2020 Posted: 11:03 GMT

Some 325 places on University courses and modules as part of the Government’s Covid-19 Jobs Stimulus

More than 300 funded places are being made available for workers to upskill and reskill on courses at NUI Galway as part of the Government’s Covid-19 Jobs Stimulus plan.

The University has lined up a wide variety of options in subject areas from business, manufacturing, and nursing. All courses will be online and on a part-time basis and either 90% or fully funded.

The Government investment in NUI Galway’s reskilling and upskilling programme as part of the Jobs Stimulus plan will cover 325 places and fees to the total value of €472,000.

NUI Galway’s CPD Development Officer Dr Brían Ó Donnchadha said: “The hundreds of places on courses at NUI Galway are a hugely valuable opportunity for workers who need support in making a step forward in a career.

“All of the courses will be online and delivered on a part-time basis. Eligibility criteria are similar to those of Springboard+ courses, so those who are returning to education and those who are unemployed or in receipt of the Pandemic Unemployment Payment will receive 100% of their fees covered. Someone who is in work, was self-employed or is a recent graduate can secure 90% funding.”

Dr Ó Donnchadha said the upskilling, reskilling and training is targeted at the current and future skills needs of workers who have been impacted by Covid-19.

“The numbers of funded places are limited so early application is highly recommended,” he said.

Simon Harris, Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science, announced more than €30 million for free and subsidised higher education places under the Jobs Stimulus package in October.

The Covid-19 response plan was aimed at helping get people back to work, to upskill and build economic confidence while continuing to manage the impact of the pandemic.

Denise Rocks, manager of the West Regional Skills Forum, said: "We are delighted that so many free Higher Education Postgraduate and Modular upskilling places have been made available in the West Region. These new funded places open up exciting opportunities for professional development and the growth of companies in the West Region."

The University’s Centre for Adult Learning and Professional Development highlighted two of the many options available for workers.

Monitoring for Health Hazards at Work explores different exposure control options, including containment technologies, ventilation and personal protective equipment. The course would be of interest to a wide range of personnel working in industry.

As businesses face many challenges and as good managers need to retain the skills needed to work well with colleagues across an organisation, the module on Management Skills encourages participants to evaluate their behaviour, to change it and to assess the impact of that change.

Applications for courses are open now. Details about all of the funded courses, including how to apply are available at  Jobs Stimulus Courses - NUI Galway

Ends

Na céadta áiteanna athoiliúna agus breisoiliúna á gcur ar fáil ag OÉ Gaillimh d’oibrithe

325 áit ar chúrsaí agus ar mhodúil ollscoile mar chuid de Spreagthacht Phoist Covid-19 an Rialtais

Tá níos mó ná 300 áit mhaoinithe á gcur ar fáil d’oibrithe ar mhaithe le breisoiliúint agus athoiliúint a fháil ar chúrsaí in OÉ Gaillimh mar chuid de phlean Spreagthachta Poist Covid-19 an Rialtais.

Tá réimse leathan roghanna curtha ar fáil ag an Ollscoil i réimsí ábhair idir ghnó, dhéantúsaíocht agus altranas. Beidh gach cúrsa ar líne agus ar bhonn páirtaimseartha agus beidh siad 90% maoinithe nó maoinithe go hiomlán.

Clúdóidh infheistíocht an Rialtais i gclár athoiliúna agus breisoiliúna OÉ Gaillimh mar chuid den phlean Spreagthachta Poist 325 áit agus táillí ar luach iomlán €472,000.

Dúirt an Dr Brian Ó Donnchadha, Oifigeach Forbartha CPD OÉ Gaillimh: “Is deis an-luachmhar iad na céadta áiteanna ar chúrsaí in OÉ Gaillimh d’oibrithe a dteastaíonn tacaíocht uathu chun céim chun tosaigh a ghlacadh i ngairm.

“Beidh na cúrsaí go léir ar líne agus á seachadadh ar bhonn páirtaimseartha. Tá na critéir cháilitheachta cosúil le critéir chúrsaí Springboard+, mar sin íocfar 100% de tháillí do na daoine atá ag filleadh ar oideachas agus iad siúd atá dífhostaithe nó a fhaigheann an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime. Is féidir le duine atá ag obair, a bhí féinfhostaithe nó ar céimí le déanaí iad maoiniú 90% a fháil.”

Dúirt an Dr Ó Donnchadha go bhfuil an bhreisoiliúint, an athoiliúint agus an oiliúint dírithe ar riachtanais scileanna atá ag oibrithe faoi láthair nó a bheidh acu amach anseo de bharr Covid-19.

“Tá líon na n-áiteanna maoinithe teoranta mar sin moltar iarratas a dhéanamh go luath,” a dúirt sé.

D’fhógair Simon Harris, an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, níos mó ná €30 milliún d’áiteanna ardoideachais saor in aisce agus fóirdheonaithe faoin bpacáiste Spreagthachta Poist i mí Dheireadh Fómhair.

Bhí plean freagartha Covid-19 dírithe ar chabhrú le daoine filleadh ar an obair, breisoiliúint a fháil agus muinín eacnamaíoch a fhorbairt agus ag an am céanna déileáil le tionchar na paindéime.

Chuir Denise Rocks, Bainisteoir Fhóram Scileanna Réigiúnacha an Iarthair an-fháilte roimh an nuacht faoin maoiniú agus dúirt:

‘Tá an-áthas orainn go bhfuil an oiread sin áiteanna breisoiliúna Iarchéime agus Modúlach Ardoideachais curtha ar fáil i Réigiún an Iarthair. Cuireann na háiteanna nua maoinithe seo deiseanna spreagúla d’fhorbairt ghairmiúil agus d’fhás cuideachtaí ar fáil i Réigiún an Iarthair.'

Tharraing an tIonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh san Ollscoil aird ar phéire den iliomad roghanna atá ar fáil d’oibrithe.

Déanann Monatóireacht ar Ghuaiseacha Sláinte ag an Obair iniúchadh ar roghanna éagsúla rialaithe nochta, lena n-áirítear teicneolaíochtaí coimeádta, aeráil agus trealamh cosanta pearsanta agus bheadh spéis ag raon leathan pearsanra atá ag obair sa tionscal ann.

De bhrí gur iomaí dúshlán atá roimh ghnólachtaí agus de bhrí go gcaithfidh bainisteoirí maithe na scileanna a theastaíonn chun oibriú go maith le comhghleacaithe ar fud eagraíochta a choinneáil, tá an modúl ar Scileanna Bainistíochta go maith chun rannpháirtithe a spreagadh lena n-iompar a mheas, a athrú agus tionchar an athraithe sin a mheas.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar chúrsaí anois. Tá sonraí faoi na cúrsaí maoinithe go léir chomh maith leis an gcaoi le hiarratas a dhéanamh le fáil anseo http://www.nuigalway.ie/courses/cpd/jobsstimuluscourses/

Críoch

Marketing and Communications

PreviousNext

Featured Stories