Course Overview

Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.
Dearadh ábhar an chláir léinn seo le go dtiocfadh an cháilíocht le riachtanais na Comhairle Múinteoireachta don ábhar curaclaim Gaeilge.
Ag deireadh an chláir seo, beidh an mac léinn ábalta:

 1. Ardchaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríobh (leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha) a léiriú.
 2. Bunchoincheapa an bhéaloidis a mhíniú agus a léiriú.
 3. Léargas a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriúchán go Gaeilge agus ón nGaeilge.
 4. Stair na meán traidisiúnta agus comhaimseartha a phlé.
 5. Anailís chriticiúil a dhéanamh ar théacsanna liteartha.
 6. Dioscúrsa acadúil a chur i láthair i bhfoirm scríofa i nGaeilge.

Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí

Is féidir le múinteoirí cur isteach ar An Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí; tá níos mó eolais ar fáil ag an nasc seo: www.teacherfeerefund.com

Leathanach Facebook: https://www.facebook.com/ArdDioplomaGaeilge/

Applications and Selections

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Who Teaches this Course

Requirements and Assessment

Key Facts

Entry Requirements

 • Beidh céim onóracha, nó a comhionann, in ábhar ar bith riachtanach le tabhairt faoin Ard-Dioplóma seo.
 • Ina theannta sin, caithfidh iarrthóirí a léiriú do stiúrthóir an chúrsa go bhfuil cumas sách ard sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh, acu chun tabhairt faoin gcúrsa go sásúil.

Additional Requirements

Recognition of Prior Learning (RPL)

Duration

Is 2 bhliain (ar bhonn páirtaimseartha) timthriall an chláir, ach beidh fad an chúrsa ag brath ar na modúil a roghnófar má thabharfar faoi go modúlach.

Next start date

Meán Fómhair 2023

A Level Grades ()

Average intake

30

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date
NFQ level

8

Mode of study

ECTS weighting

60

Award

CAO

Course code

Course Outline

Bliain 1
 • Cruinneas na Gaeilge 1
 • An Prós Comhaimseartha
 • Stair na Meán Gaeilge
 • Uirlisí an Aistriúcháin agus na Téarmaíochta
 • An Scríbhneoireacht Acadúil

Bliain 2

 • Cruinneas na Gaeilge 2
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge 1
 • Litríocht Chomhaimseartha na Gaeilge 2

Seachadfar an clár ar bhonn páirtaimseartha thar dhá bhliain agus bainfear leas as foghlaim chumaisc chun é a thairiscint. Déanfar an clár a theagasc ar bhonn modúil aonair. Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí a gclár ama agus a n-ualach oibre a chur in oiriúint dá gcúinsí maireachtála féin. Cuirfear ábhar na modúl ar fáil ar líne go seachtainiúil. Tabharfaidh na teagascóirí tacaíocht agus aiseolas ag ceardlanna míosúla ar champas na hOllscoile. Tabharfaidh siad tacaíocht agus aiseolas ar líne do mhic léinn ar an ríomhphost agus ar fhóram plé freisin. Sa chéad agus sa dara bliain den Ard-Dioplóma, beidh na ranganna teanga ar siúl in ionaid de chuid na hOllscoile agus in ionaid áirithe eile ar fud na tíre ag brath ar éileamh.

Further Education

Beidh deiseanna ag mic léinn a bhaineann an tArd-Dioplóma seo amach leanúint dá gcuid staidéir ar an nGaeilge ar an MA sa Léann Teanga, an MA sa Nua-Ghaeilge, MA i Léann an Aistriúcháin nó an MA san Ateangaireacht Chomhdhála.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Tabharfaidh an tArd-Dioplóma seo cáilíocht aitheanta sa Ghaeilge do mhic léinn, cáilíocht a chuirfidh go suntasach lena gcuid deiseanna fostaíochta, san earnáil oideachais go háirithe. Beidh deiseanna freisin ag mic léinn oibriú sna meáin chumarsáide, sa tseirbhís phoiblí, in earnáil an aistriúcháin agus san earnáil phobail.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Transferable Skills Employers Value

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€3,177 sa bhliain 2022/23

Fees: Tuition

Fees: Student levy

€56

Fees: Non EU

€3,177 sa bhliain 2022/23

Táille in aghaidh an mhodúil (5 ECTS) - €530

Scéim Aisíochta Táillí Múinteoirí
Is féidir le múinteoirí cur isteach ar An Scéim um Aisíoc Táillí Múinteoirí; tá níos mó eolais ar fáil ag an nasc seo: www.teacherfeerefund.com

Find out More

An Dr Dorothy Ní Uigín,
Riarthóir Theagasc na Gaeilge,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na Gaillimhe.
T: +353 91 493493
R: dorothy.niuigin@ollscoilnagaillimhe.ie