School of Psychology

Welcome. The School of Psychology is housed in a purpose-built facility in the centre of campus. We are dynamic, innovative and recognised for our teaching, research, and community contribution. We have a suite of professionally accredited undergraduate and postgraduate (Higher Diploma, Masters and PhD) programmes. We also have two active and successful research streams: Brain & Behaviour, and Health & Wellbeing. Researchers from both have participated in acquiring major national and international funding awards and we continue to develop a strong profile in quantity and quality of research output.

 

11 December 2023

Sensory Santa share joy of Christmas

More than 60 families of children with additional needs have been given a unique opportunity to enjoy the joy of Christmas with a special visit to Sensory Santa. The event at University of Galway, which began life in 2017, offering a day-trip to a sensory-friendly grotto has grown this year to run over two days.  Students and staff from the University’s School of Psychology have come together taking on the roles of elves and Santa’s helpers, while a number of local and national businesses offered their support for the project. Dr Ciara Gunning, School of Psychology, University of Galway, said: “Our Sensory Friendly Santa’s Grotto gives children with additional needs and their families an opportunity to visit Santa in their own time and in their own way. Over 60 families attended events this weekend and for many of them it is the first time that they would have had a chance to visit Santa. Our Santa, our elves, our helpers make this what it is and by checking in with our families in advance and making some small tweaks to the grotto set-up and sensory-friendly environment, our team can create an accessible and inclusive event - making real life magic. A huge credit goes to all those who volunteer – our staff and students at the School of Psychology, and this year the support from businesses has been immense and it has made such a phenomenal difference to the days.” Sensory Santa at University of Galway was supported this year by a number of local and national businesses including Smyth’s; Supermacs; Dough Bros; McD’s; 56 Central; Connacht Hospitality Group; Centra; Lidl; Gourmet Tart; Galway Bay Hotel; Revive Active; Dunnes Stores; Name It. This year the organisers were also able to support a new Sensory Santa and grotto event for 20 families in Belmullet, Co Mayo. Businesses in Mayo supporting the event included Erris Arts Centre; O’Donoghue’s Bakery; Mayo North East; Western Strands; Lir beauty Rooms; Malone Welfare Unit hire; Beautified Beauty Salon; Toymaster Ballina; The Cake Queen; Hegarty’s Gift Shop; Happy Souls Reflexology. Ends 

Read more

8 December 2023

An Ollscoil ar thús cadhnaíochta le cur chuige nua maidir le soghluaisteacht mac léinn uile-oileáin

Tá fáilte curtha ag Uachtarán agus ag Uachtarán Ionaid & Meabhránaí Ollscoil na Gaillimhe roimh chur chuige nua a dhéanfaidh éascaíocht do mhic léinn ó thuaidh staidéar a dhéanamh sa Phoblacht. D’fhógair an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon Harris T.D. gur glacadh le moltaí maidir le coibhéis A-leibhéal – Ardteistiméireachta. Ba é Grúpa Oibre de chuid an chumainn Universities Ireland a chuir na moltaí chun cinn faoi chathaoirleacht Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Pól Ó Dochartaigh. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Ó Dochartaigh: “An cuspóir a bhí againn nuair a thángamar le chéile mar cheannairí ollscoileanna na hÉireann, idir thuaidh agus theas, cur le soghluaisteacht trasteorann mac léinn. Tá sé sin ag teacht le haidhmeanna thuarascáil Oireachtais ó 2022, le tionscnamh an Oileáin Chomhroinnte de chuid Rialtas na hÉireann agus le rúin an Aire Simon Harris féin. “Beidh an córas nua níos cothroime ná an córas a bhí ann roimhe seo. Beidh sé níos éasca ag mic léinn ón Tuaisceart feasta teacht go dtí an Phoblacht chun staidéar a dhéanamh, chun eispéireas foghlama a bheith acu inár bpobail ollscoile fuinniúla. “Le himeacht ama, beidh toradh níos dearfaí ag na hathruithe seo. Cuirfear deiseanna ar fáil do dhaoine óga chun dúshraith a leagan síos do chaidrimh nua idir scoileanna sa Tuaisceart agus ollscoileanna anseo, agus idir daoine óga agus a dteaghlaigh i ngach contae in Éirinn.” Seo mar a labhair Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Féachann an cumann Universities Ireland le comhoibriú i réimse an ardoideachais ar an oileán a chur chun cinn agus a fhorbairt. Is cúis áthais dom a bheith i mo chathaoirleach ar an gcumann agus an cheist seo á cíoradh, agus réitigh á bhforbairt. Is í an oscailteacht ceann de chroíluachanna Ollscoil na Gaillimhe agus is cúis bhróid dár n-institiúid í go raibh ról chomh tábhachtach againn nuair a bhí deiseanna nua á socrú do dhaoine óga as gach cearn den oileán. Tá ardmholadh tuillte ag an Ollamh Ó Dochartaigh as an obair a rinneadh ar na moltaí a threorú, agus ag baill uile Ghrúpa Oibre an chumainn Universities Ireland a chabhraigh le forbairt an chórais nua. Táimid ag tnúth anois leis na moltaí a chur i bhfeidhm a luaithe agus is féidir.” Socruithe nua maidir le coibhéis A-leibhéal – Ardteistiméireachta don CAO fógartha ag an Aire Harris -      Ní bheidh sé riachtanach a thuilleadh 4 A-leibhéal a dhéanamh (an Mata mar cheann amháin éigeantach) chun uasphointí (625) a bhaint amach faoi chóras iontrála tríú leibhéal na Poblachta – an Lár-Oifig Iontrála (CAO). -      Is féidir le mic léinn Thuaisceart Éireann na 3 A-leibhéal is fearr atá acu a úsáid, mar aon leis an 4ú A-leibhéal nó Tionscadal Breisithe nó ábhar AS. Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh iarratasóirí scór 600 pointe a bhaint amach le 3 A-leibhéal agus 1 AS, agus 625 pointe má bhíonn Mata ar cheann de na hábhair A-leibhéal. -      Breithneofar mic léinn Thuaisceart Éireann freisin le haghaidh áit in ollscoil in Éirinn má dhéanann siad iarratas le 2 A-leibhéal agus AS-Leibhéal amháin nó 2 AS-Leibhéal.   Tugadh ar aird sa tuarascáil ar mholtaí ó Ghrúpa Oibre an chumainn Universities Ireland nach dtagann ach 0.6% de na mic léinn ardoideachais sa Phoblacht ó Thuaisceart Éireann, ach ó thuaidh, go dtagann 2.4% de mhic léinn ón bPoblacht. Tugadh ar aird freisin nach ndéanann ach 3% de na daltaí A-leibhéal sa Tuaisceart ceithre ábhar ag A-leibhéal. Críoch

Read more

7 December 2023

University spearheads new approach for all-island student mobility

University of Galway's President and Deputy President & Registrar have welcomed a new approach to make it easier for students from Northern Ireland to study in the Republic. Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science Simon Harris T.D. has announced recommendations on A-level – Leaving Certificate equivalence have been accepted. The proposals were put forward by a Universities Ireland Working Group chaired by University of Galway Deputy President and Registrar Professor Pól Ó Dochartaigh. Professor Ó Dochartaigh said: “Our intention in bringing together leadership from universities on the island, north and south, was to enhance cross-border mobility, in line with the aims of an Oireachtas report from 2022, the Government of Ireland Shared Island initiative and Minister Simon Harris’s own expressed intentions.  “The new system offers a fairer system than before. It makes it easier for students from the north to come to the Republic to study, to learn and to experience our wonderful, energetic university communities.  “Over time, these changes will do more, with the opportunities that we provide for young people, to create the bedrock for new relationships to be formed between schools in the north and universities here and between young people and their families from all counties on the island.” President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, who is also President of Universities Ireland Council, said: “Universities Ireland seeks to promote and develop cooperation in the higher education on our island. I am delighted to have been chair of the association as this issue was explored and solutions developed. University of Galway has openness as one of its core values and it is an important day for our institution that we have played such a vital role in securing new opportunities for young people from all parts of our island. Huge credit goes to Professor Ó Dochartaigh for leading the work on the recommendations and all the members of the Universities Ireland Working Group who helped in the development of the new system. We look forward now to implementing the proposals as soon as possible.” New arrangements for A-level – Leaving Certificate equivalence for the CAO announced by Minister Harris It will no longer be necessary to take 4 A-levels (one of which must be Maths) in order to achieve maximum points (625) under the Republic’s system for third level entry – the Central Applications Office (CAO). NI students can use their best 3 A-levels, along with 4th A-level or an Extended Project or an AS subject. This will mean that applicants can attain a score of 600 points with 3 A-levels and 1 AS, and 625 points if one of the A Levels is Maths NI students will also be considered for a place in an Irish university by applying with 2 A-levels and 1 or 2 AS levels.  The report of recommendations from the Universities Ireland Working Group noted that only 0.6% of students in higher education in the Republic come from Northern Ireland, while in the north, 2.4% of students come from the Republic.  It also noted that only 3% of A-level students in the north take four subjects at A-level. Ends

Read more

Undergraduate

Undergraduate

Undergraduate programmes in our School

Undergraduate Programmes

Apply

Postgraduate

Postgraduate

Postgraduate programmes in our School

Postgraduate Programmes

Apply

Research

Research

Research in our School

Psychology Research

Learn more

International Students

In the School of Psychology approximately 100 visiting students from around the world take our modules each semester. We offer about 20 different modules over the course of the academic year to our visiting students. These range from foundational introductory courses to specialised final year electives. Therefore there is the opportunity for our visiting students to experience the full breadth and richness of psychological science during their time with us.

Learn More

Tweets from @nuigPsychology