Monday, 30 January 2023

University of Galway’s student innovation hub, IdeasLab, has officially launched their Empathy Lab, a physical and virtual learning environment in the heart of campus.      The University of Galway Empathy Lab is the first of its kind in Europe and combines the science of human behaviour with the art of human centred design with Boston Scientific the inaugural enterprise partner.   It has been developed as part of the University’s Designing Futures project, which is funded under the Government’s Human Capital Initiative.   The University of Galway Empathy Lab will enable University of Galway students who want to come up with solutions to specific problems to understand the feelings and experiences of those affected.   Students will use new technologies including simulation suits; infant simulators; haptic gloves; scent masks.   Speaking about the Empathy Lab launch Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, President of University of Galway, said: “Respect is a core value of the University and the pathway to respect is paved with empathy and knowledge. Through the University of Galway Empathy Lab, we will work with our partners to further embed empathy as a core attribute that students can develop and practice - supporting and shaping our innovations, placing the lived experience and our society at the heart of what we create with and for others.”   Empathy is the common denominator at the heart of all great collaboration, invention and innovation - it is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of reference.   The University of Galway Empathy Lab will offer consideration of the deeper layers of the human experience, using technology and human simulation to capture the essence of our real, messy, human selves. It will focus on the how of empathy and developing empathic individuals and teams. Scholars describe empathy as a muscle; as such, it should be capable of growth and regeneration. Following this logic, the lab will use a variety of empathy training approaches to train and further develop students’ appreciation of empathy.   Martin Hynes and Richard Crawford of Boston Scientific are the inaugural enterprise partners who will work alongside students in 2023. Students and their mentors will experience multiple scenarios and simulations to create better ways to innovate with customers and patients in the area of endoscopy procedures.    Dr Natalie Walsh, Director of Entrepreneurial Development and co-lead of the Public Patient Involvement Ignite network in University of Galway, said: “The University of Galway Empathy Lab will take a multidimensional approach to experiences so that we better understand what people are feeling and how innovation can develop to respond to the needs and wants of our society. We will bring technology and people together to give our students unique insights and experiences that can shape future innovations and respond to our society’s most pressing needs.”   University of Galway will also launch a new Empathy in Action module which brings together expertise from across the campus and reflects the many voices and perspectives of empathy and create action oriented and empathetic future leaders and innovators. Empathy Lab and the new immersive learning environment is being supported through a funding award through the Bodyswaps & Meta's Immersive Soft Skills Education Grant. University of Galway’s IdeasLab was one of 100 educational institutions worldwide to be supported and will receive two Meta Quest 2 headsets and three months free access to Bodyswaps VR learning programs.  Dr Walsh added: “This will have a significant impact on soft skills for both students and staff. Building soft skills amongst students will allow higher education institutions around the world to level the playing field and boost opportunities for their students in the competitive global market.” According data from Bodyswaps, after using this kind of technology as part of their learning experience, 87% of learners report a significant improvement in their self-awareness and knowledge of how to improve their skills and 85% of learners report a significant improvement in their confidence to apply the simulated soft skills in real situations. Ends 

Monday, 30 January 2023

University of Galway’s postgraduate open evening takes place on campus, on Tuesday February 7, 2023, from 4.30pm-7.30pm, in the Bailey Allen Hall, Áras na Mac Léinn. With more than 200 postgraduate courses on offer across a range of subjects including Humanities, Business, Law, Engineering, Science and Computer Science, Nursing, and Medicine and Health Sciences, the postgraduate event is a key event for those who want to broaden their skills-set, define their areas of expertise, increase their specialist knowledge and ultimately improve their job prospects. The informal networking event will showcase the suite of full-time and part-time postgraduate programmes available, including taught and research masters, as well as doctoral research options. Flexible, online, and blended learning options are also on offer. Academic staff will be available to meet prospective students to discuss study opportunities, entry requirements and career paths and postgraduate support staff will be on hand to discuss applications, admissions, scholarships and fees. The ‘Postgraduate Funding and Scholarships’ talk will present a range of schemes designed to make postgraduate study more affordable.  As part of University of Galway’s strategic focus on recognising excellence and success, EU students with first class honours in their undergraduate degree are eligible to apply for a €1,500 scholarship towards their taught master’s degree at the University. Emily Atkinson, graduate of the MSc in Consumer Psychology, who was awarded a scholarship said: “The postgraduate scholarship is a fantastic opportunity that rewards and incentivises the hard work it takes to achieve first class honours. The scholarship allowed me prioritise finding the right postgraduate course for me, and to focus on my studies during my masters.”  Valerie Leahy, Postgraduate Recruitment Officer, University of Galway, said: “We especially encourage visitors considering a return to university studies to attend our Postgraduate Open Day. Almost half of those applying to our postgraduate courses are not recent graduates, they are returning to study or upskill for their current job. “The value of a postgraduate qualification is proven in terms of improving employability and career progression, increasing lifetime earnings, learning invaluable transferable skills that employers value, and many of our courses also offer opportunities for placement and internships.” Booking in advance for the event is recommended and is available at www.universityofgalway.ie/postgraduate-open-day.  Ends

Monday, 30 January 2023

Beidh oíche oscailte iarchéime Ollscoil na Gaillimhe ar siúl ar an gcampas Dé Máirt, an 7 Feabhra 2023 ó 4.30pm-7.30pm i Halla Bailey Allen, Áras na Mac Léinn. Beidh níos mó ná 200 cúrsa iarchéime á dtairiscint ag oíche oscailte Ollscoil na Gaillimhe idir na Daonnachtaí, Gnó, Dlí, Innealtóireacht, Eolaíocht agus Ríomheolaíocht, Altranas, agus Leigheas agus na hEolaíochtaí Sláinte. Is imeacht tábhachtach é seo dóibh siúd ar mian leo a scileanna a leathnú, a réimsí saineolais a bheachtú, a saineolas a mhéadú agus a ndeiseanna fostaíochta a fheabhsú ar deireadh thiar. Beidh eolas le fáil faoi chláir iarchéime lánaimseartha agus pháirtaimseartha atá á dtairiscint san Ollscoil, lena n-áirítear máistreachtaí múinte agus taighde, agus roghanna taighde dochtúireachta. Tá roghanna foghlama solúbtha, ar líne agus cumaisc ar fáil freisin. Beidh cuid den fhoireann acadúil ar fáil chun bualadh le mic léinn ionchasacha chun deiseanna staidéir, riachtanais iontrála agus cosáin gairme a phlé agus beidh cuid den fhoireann tacaíochta iarchéime ar fáil chun iarratais, iontrálacha, scoláireachtaí agus táillí a phlé. Cuirfidh an chaint ‘Scoláireachtaí agus Maoiniú Iarchéime’ i láthair raon scéimeanna atá ann chun cuidiú le staidéar iarchéime a dhéanamh níos réasúnta. Mar chuid den fhócas straitéiseach atá ar bhunchéim ag Ollscoil na Gaillimhe maidir le haitheantas a thabhairt d’fheabhas agus do rathúlacht, tá mic léinn de chuid an AE a bhfuil céadonóracha bainte amach acu ina mbunchéim i dteideal iarratas a dhéanamh ar scoláireacht €1,500 i dtreo a gcúrsa máistreachta múinte san Ollscoil. Dúirt Emily Atkinson, céimí de chuid an MSc in Consumer Psychology agus ar bronnadh scoláireacht uirthi, an méid seo a leanas: “Is deis iontach í an scoláireacht iarchéime a spreagann agus a thugann luach saothair don obair chrua a bhaineann le céadonóracha a bhaint amach. Thug an scoláireacht deis dom díriú ar an gcúrsa iarchéime ceart a aimsiú dom féin, agus díriú ar mo chuid staidéir le linn mo mháistreachta.” Dúirt Valerie Leahy, Oifigeach Earcaíochta Iarchéime, Ollscoil na Gaillimhe: “Molaimid go háirithe do chuairteoirí atá ag smaoineamh ar fhilleadh ar staidéar ollscoile freastal ar ár Lá Oscailte Iarchéime. I gcás beagnach leath díobh siúd a chuireann isteach ar ár gcúrsaí iarchéime níl siad díreach tar éis céim a bhaint amach, tá siad ag filleadh ar an staidéar nó ag tabhairt faoi bhreisoiliúint dá bpost reatha. “Tá luach cáilíochta iarchéime cruthaithe i dtéarmaí infhostaitheachta agus dul chun cinn gairme a fheabhsú, tuilleamh saoil a mhéadú, scileanna inaistrithe luachmhara a fhoghlaim a bhfuil meas ag fostóirí orthu, agus cuireann go leor dár gcúrsaí deiseanna socrúcháin agus intéirneachtaí ar fáil freisin.” Moltar áit a chur in áirithe roimh ré agus is féidir é sin a dhéanamh ag www.universityofgalway.ie/postgraduate-open-day. Críoch

Wednesday, 25 January 2023

Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, dhá thionscnamh nua de chuid Ollscoil na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge ag preasócáid a bhí ar siúl in Ollscoil na Gaillimhe le déanaí chun úsáid na Gaeilge labhartha a mhéadú i gcathair na Gaillimhe. Is príomhbhearta iad an dá thionscnamh seo atá leagtha amach sa Phlean Teanga do Chathair na Gaillimhe agus a bhfuil ról lárnach acu chun stádas mar ‘Baile Seirbhíse Gaeltachta’ a bhaint amach do Ghaillimh.   Faoi Acht na Gaeltachta 2012, sainmhínítear Bailte Seirbhíse Gaeltachta mar na bailte sin atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta nó in aice leo. Tá Gaillimh le Gaeilge ag comhoibriú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le hOllscoil na Gaillimhe agus le páirtithe leasmhara tábhachtacha eile chun an próiseas a bhaineann leis an bPlean Teanga a chur i bhfeidhm sa chathair a éascú. Is é cuspóir Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe, de réir pholasaí an Rialtais, cur le húsáid agus eolas cumarsáide na Gaeilge mar theanga pobail i gCathair na Gaillimhe ar bhonn incriminteach. Moltar sa phlean áis ar líne a fhorbairt a thabharfadh eolas faoi sheirbhísí Gaeilge na cathrach mar aon le suaitheantais chun cainteoirí Gaeilge a aithint. Is éard a dúirt Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins agus í ag labhairt ag an ócáid: “Tháinig an smaoineamh chun cinn arís i bPlean Teanga Chathair na Gaillimhe do shuaitheantas mar mholadh agus mar bhealach do Ghaeilgeoirí aithne a chur ar a chéile.  Cuirfidh na suaitheantais nua atá deartha ag Ollscoil na Gaillimhe, le húsáid na Gaeilge agus beidh an Ghaeilge níos feiceálaí. Tuigim go leathnófar an tionscnamh seo amach go cathair na Gaillimhe freisin agus measaim gur an-smaoineamh é sin. Tá lúcháir orm ‘An tEolaire - Seirbhís i nGaeilge’, cruthaithe ag Gaillimh le Gaeilge, a sheoladh inniu freisin. Is liosta cuimsitheach é seo de na gnólachtaí agus de na heagraíochtaí sa chathair atá in ann ‘seirbhís i nGaeilge’ a chur ar fáil – acmhainn úsáideach do dhuine ar bith ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Cuirfidh An tEolaire eolas ar fáil freisin maidir le himeachtaí Gaeilge atá ar tí tarlú sa chathair. ” Dúirt Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí na hOllscoile, an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, go mbeifí in ann: “Freastal níos fearr agus níos leithne a dhéanamh ar phobal Gaeilge na hOllscoile’ mar go léireodh na suaitheantais ‘a mhéad daoine atá ag obair ar fud na hOllscoile a bhfuil ar a gcumas agus atá sásta seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.  Léiríonn an taithí idirnáisiúnta nach leor seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil lena chinntiú go mbainfear leas astu.  Ní mór iad a phoibliú agus deimhniú go bhfuil siad ar aon chaighdeán leis na seirbhísí atá ar fáil i mBéarla ionas go mbeidh daoine ar a gcompord á n-éileamh agus sin é go díreach atá uainn anseo san Ollscoil.”  Léirigh sé a shástacht faoin gcomhoibriú leanúnach idir an Ollscoil agus Gaillimh le Gaeilge freisin agus é ag tagairt don ról atá ag an Ollscoil i bhfeidhmiú Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe. Is céim eile chun cinn é an tionscnamh nua seo ó thaobh Straitéis Gaeilge na hOllscoile chomh maith.  I measc na mbeart eile atá bainte amach ó seoladh Straitéis na Gaeilge 2021-2025 áirítear ceapachán Oifigeach Gaeilge na hOllscoile agus athsheoladh ar an Scéim Cónaitheachta Gaeilge. Den chéad uair riamh bronnadh scoláireachtaí ar an 16 mac léinn atá ag cur fúthu i dTeach na Gaeilge i mbliana.   Labhair Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, ag an ócáid freisin agus dúirt sí an méid seo a leanas: “Is céim thar a bheith nádúrtha agus tábhachtach é seoladh an dá thionscnamh seo inniu chun úsáid na Gaeilge a mhéadú i gCathair Dhátheangach na hÉireann. Tá lúcháir orainn a bheith ag obair i gcomhar le hOllscoil na Gaillimhe ar an tionscnamh seo agus tá muid ag tnúth go mór le bheith ag obair as lámh a chéile ar chomhfhiontair straitéiseacha fhéideartha eile amach anseo. “Tá an stádas chun ‘Baile Seirbhíse Gaeltachta’ a bhaint amach ar cheann de na príomhchuspóirí atá leagtha amach ag Gaillimh le Gaeilge sa straitéis nua do na trí bliana atá amach romhainn. Mholfainn d’aon duine atá in ann seirbhís i nGaeilge a chur ar fáil, é sin a chur in iúl do ‘chuile dhuine’ trí chlárú le Gaillimh le Gaeilge inniu. Tá sé chomh tábhachtach céanna go mbaineann gach Gaeilgeoir leas as an tseirbhís atá curtha ar fáil i nGaeilge agus go leanfadh siad ag cruthú éileamh ar a leithéid de sheirbhísí amach anseo.” Chuir sí in iúl go raibh  64 gnó agus eagraíocht liostáilte san Eolaire agus go raibh 96 duine cláraithe ann faoi láthair ó réimsí leathan earnálacha sa chathair. Ghabh  sí buíochas  le gach duine a chláraigh san Eolaire agus le príomhmhaointheoirí Ghaillimh le Gaeilge, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Galtachta, Spóirt agus Meán a thug deontas aonuaire chun an tEolaire a fhorbairt. Má sholáthraíonn do ghnó/d’eagraíocht seirbhís i nGaeilge i gcathair na Gaillimhe agus más mian leat a bheith cláraithe ar an liosta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Gaillimh le Gaeilge ag eolas@gleg.ie nó cuir glaoch ar 091 568876. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar - https://gleg.ie/claraigh-linn/ agus foirm ghearr a chomhlánaú chun clárú san Eolaire. Críoch

Wednesday, 25 January 2023

The Mayor of the City of Galway, Cllr. Clodagh Higgins launched two new initiatives by University of Galway and Gaillimh le Gaeilge to increase the use of spoken Irish in Galway city at a press event in University of Galway recently. Both initiatives are key measures outlined in the Irish Language Plan for Galway City which have an instrumental role to play in achieving the status of ‘Gaeltacht Service Town’ for Galway. Under the Gaeltacht Act 2012, Gaeltacht Service Towns are defined as those towns situated in or adjacent to Gaeltacht Language Planning Areas. Gaillimh le Gaeilge is collaborating with Galway City Council, University of Galway and other key stakeholders to facilitate the process of implementing the Irish Language Plan in the city. The objective of the plan, in line with Government policy, is to increase on an incremental basis, the communicative use and knowledge of Irish in Galway city as a community language.  The plan includes the creation of a local directory, along with badges, to identify those who can speak Irish. Speaking at the event, the Mayor of the City of Galway Cllr. Clodagh Higgins said: “The idea of a badge came up again in Galway City’s Irish Language Plan as a suggestion, as a way for Irish speakers to get to know each other. The brooch pins which University of Galway have designed will contribute to the visibility and use of Irish and I understand that the initiative will also be extended to Galway city, which I believe is a great idea. I’m also delighted to launch ‘An tEolaire - Seirbhís i nGaeilge’  created by Gaillimh le Gaeilge. This is a comprehensive list of businesses and organizations in the city who can provide a ‘seirbhís i nGaeilge'– a useful  resource to anyone who wishes to conduct their business as Gaeilge. An tEolaire will also include information regarding upcoming Irish language events in the city. ” University of Galway’s Deputy President and Registrar, Professor Pól Ó Dochartaigh, said: “This latest initiative will ensure that we can improve and broaden Irish language services for the Irish speaking University community as the new brooch pins will ensure that the large amount of staff members across the University who are providing services in Irish are easily identifiable.  It is evident from international experience that making bilingual services available does not ensure that they will be acquired. The services must be publicised and must be of equal standard to the English services so as to ensure that people are at ease requesting and availing of the services and that is exactly what we are striving for here. ” He also commended the ongoing collaboration between the University and Gaillimh le Gaeilge and spoke of the University’s role in the implementation of the Galway City Irish Language Plan. This new initiative is also significant in terms of the University’s Irish Language Strategy.  The appointment of the Irish Language Officer and the relaunching of the Irish Language Residential Scheme are among the other achievements which have been reached since the Strategy for the Irish Language 2021-2025 was launched.  For the first time ever, the sixteen Irish speaking students residing in Teach na Gaeilge were also awarded special scholarships this year. Chair of Gaillimh le Gaeilge Bernadette Mullarkey spoke at the event and said: “Launching these two initiatives today is a very natural and important step to increase the use and the position of the Irish language in Ireland’s Bilingual City. We are delighted to be working in collaboration with University of Galway on this initiative and we look forward to many other bilingual collaborations in the future. Gaining the status as a ‘Baile Seirbhíse Gaeltachta’ is one of Gaillimh le Gaeilge’s main objectives outlined in our new strategy for the next 3 years. I would encourage anyone who can provide a service as Gaeilge to let ‘everyone’ know about it by signing up with Gaillimh le Gaeilge today. It is also equally important that all Irish speakers avail of the Irish language service provided and continue to create a demand for such services into the future.” If your business / organisation provides a service in Irish in Galway city and you wish to be listed, you can contact Gaillimh le Gaeilge on eolas@gleg.ie or on 091 568876. You can also visit - https://gleg.ie/claraigh-linn/ and fill in the short online form to register for the Eolaire.  Ends

Tuesday, 24 January 2023

Is cúis mhór áthais é d’Ionad Léann na hÉireann, Ollscoil na Gaillimhe, a fhógairt go bhfuil Máirín Mhic Lochlainn ceaptha mar Ealaíontóir Cónaithe Scéalaíochta i mbliana.  Is as Ros an Mhíl ó dhúchas í Máirín agus tá sí ag cur fuithí in Indreabhán. Luann Máirín a hathair, Beartla Ó Maoileoin mar an chéad scéalaí a chuala sí agus tionchar a chuid léirithe drámatúla, a bhí uirthí.  Tá roinnt gradam scéalaíochta buaite ag Máirín, ina measc Corn Neidí Frainc ag Féile an Oireachtais. Tá Máirín tiomanta chun ceird na scéalaíochta a fhorbairt agus tá ceardlanna scéalaíochta á stiúradh aici ar fud na hÉireann, na Breataine Bige agus na Danmhairge. Cuimsíonn a stór scéalaíochta na Scéalta Fiannaíochta agus tá an-áthas uirthi an deis seo a fháil le forbairt cheird na scéalaíochta a chur chun cinn. Chuir an tOllamh Louis de Paor, Stiúrthóir Ionad Léann na hÉireann fáilte mhór roimh an gceapachán: “Deis iontach is ea é seo dúinne chun ealaín na scéalaíochta béil a aithint agus cumas neamhchoitianta Mháirín sa réimse sin den gcultúr dúchais a cheiliúradh. Táimid ag súil go mór le bheith ag obair ina teannta as seo go ceann bliana.”  Beidh sraith ceardlann cúig seachtaine á múineadh ag Máirín san Ollscoil san Earrach agus arís san Fhómhar. Beidh béim ar leith ar na Scéalta Fiannaíochta aici san Earrach.  Tá na cúig ceardlanna san Earrach saor in aisce agus beidh fáilte roimh chách. Beidh na ceardlanna ar siúl gach Déardaoin ag 7pm, ag tosnú ar an 2 Feabhra, san Ionad Léinn na hÉireann, 4 Bóthar na Drioglainne, Ollscoil na Gaillimhe. Is iad Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon agus Ionad Léann na hÉireann, OÉ Gaillimh, a mhaoiníonn an tionscnamh seo.  Tuilleadh eolais ó Samantha Williams ag 091 492051 nó samantha.williams@universityofgalway.ie Críoch

Tuesday, 24 January 2023

University of Galway’s Centre for Irish Studies has announced the appointment of Máirín Mhic Lochlainn as Storyteller-in-Residence for this year.  Living in Indreabhán, Co. Galway, but originally from Rós a Mhíl, Máirín cites her father, Beartla Ó Maoileoin as the first storyteller that she heard and his dramatic renditions have had a long standing influence on her. Máirín has won several awards for story-telling including Corn Neidí Frainc at the Oireachtas festival. Developing the craft of story-telling is a mission for Máirín and she has conducted workshops in story-telling throughout Ireland, Wales and Denmark. Her story-telling repertoire includes the Scéalta Fiannaíochta and she is delighted at this opportunity to further the development of the craft of story-telling.  Professor Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies welcomed the appointment: “This is a great opportunity for us to recognise the art of oral storytelling and to celebrate Máirín's particular ability in this area of our native culture. We are really looking forward to working with her for the next year.”  Máirín will teach a series of five workshops the University in early 2023 and a second series in the autumn. The spring workshops will focus in particular on the Scéalta Fiannaíochta.  The five spring workshops, which will be delivered through Irish, are free and open to the public and will run every Thursday, beginning Thursday 2 February, at 7pm at the Centre for Irish Studies, 4 Distillery Road, University of Galway.   This project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and the Arts Council, in association with the Centre for Irish Studies at University of Galway. Further information contact Samantha Williams at 091 492051 or samantha.williams@universityofgalway.ie. Ends

Monday, 23 January 2023

The global study, involving 5,869 patients from ICUs across 50 countries, recommends a systematic approach to reduce the duration of ventilation to improve risk of death A new study from University of Galway has found high death rates in weaning intensive care patients from ventilation.  During this clinical study, carried out in 50 countries, 35% of patients who required ventilation for longer than two days could not be successfully weaned from invasive mechanical ventilation.  The WEAN SAFE study is the first global study to describe the weaning process in detail, characterising different approaches used by physicians in regard to weaning for mechanical ventilation, and the impact of delayed and failed weaning from ventilation, in patients requiring at least two days of invasive ventilation.  The study was funded by the European Society of Intensive Care Medicine and by the European Respiratory Society, and performed by a consortium of investigators from 481 ICUs across 50 countries.  The research was published recently in The Lancet Respiratory Medicine.  Weaning in the context of invasive ventilation for ICU patients is the process of decreasing the degree of ventilator support and allowing the patient to take on a greater proportion of their ventilation independent of machinery - for example spontaneous breathing trials or a gradual reduction in machinery support.  A patient is successfully weaned from invasive ventilation when the invasive ventilator support is completely removed.  The study found that successful weaning of patients from invasive mechanical ventilation represents a crucial step in the recovery process following severe respiratory failure. Many of the serious complications of mechanical ventilation are directly related to the duration of ventilation.  Professor John Laffey, Professor of Anaesthesia and Intensive Care Medicine at University of Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences, and Consultant in Anaesthesia and Intensive Care Medicine at Galway University Hospitals, explained: “Where the process of weaning becomes prolonged, the risk of dying and of increased length of stay in intensive care and hospital increases substantially. In terms of longer term outcomes, older age and the duration of ventilation are the strongest predictors of survival and quality of life at one year following critical illness.” Professor Laffey added: “Despite the importance of the weaning process, this area is not well studied. Our research on this clinical practice is the largest study to date to offer data relating weaning practices to outcomes from invasive mechanical ventilation in a global cohort of patients at risk for prolonged weaning and/or weaning failure.” It was found that of the patients enrolled in the study: :: 30% died in the ICU, while 38% died in hospital. Of patients who did not successfully wean from ventilation, 78% died in the ICU. :: Of patients who entered the weaning process, 65% had a short wean (≤1 day), 10% had intermediate (2-6 days) weaning, 10% had a prolonged (≥ 7 days) weaning duration, while 16% ultimately failed (i.e., died, were transferred or still invasively ventilated at day 90).  :: Higher sedation levels were independently associated with delays in initiating weaning from the ventilator. Higher sedation levels and a delay in initiating ventilator separation were potentially modifiable factors independently associated with weaning failure. Researchers involved in the  global study said its findings can help shape clinical approaches relating to weaning from invasive mechanical ventilation. They also noted that future studies to develop strategies to reduce weaning delays, and optimize patient sedation levels, should improve survival in patients weaning from ventilation. Ends 

Monday, 23 January 2023

Researchers conducted the first study of its kind in Ireland, investigating the background level of exposure to the herbicide  About one quarter of those tested found to have low levels of exposure of the chemical glyphosate Scientists at University of Galway investigating exposure to glyphosate in families have detected low level traces of the controversial herbicide in a quarter of people tested. The IMAGE research project ran from 2019 to 2020 and is the first of its kind to investigate levels of background exposure to glyphosate among Irish households. Led by Exposure Science researchers at University of Galway, in collaboration with the Institute for Prevention and Occupational Medicine in Bochum, Germany and the German Environment Agency (Umweltbundesamt-UBA), the study tested urine samples collected from farm and non-farm families for the presence of glyphosate and its main human metabolite, aminomethylphosphonic acid (AMPA). Dr Alison Connolly, exposure scientist who conducted the research while at University of Galway, said: "This study produced important results on human exposures to a chemical of public concern and is particularly timely with the European Commission currently re-evaluating glyphosate.  “Though the quantifiable levels were low, it is essential to understand how chemical exposures can occur among different groups, particularly vulnerable people such as children. This information is necessary for conducting robust regulatory risk assessments, managing exposure levels, and fully understanding their effect on human health. This study also demonstrated how beneficial human biomonitoring is for evaluating chemical exposures.”  Dr Marie Coggins, Senior Lecturer in Exposure Science at University of Galway, said: “The glyphosate exposure data published in the IMAGE study is relevant as the European Commission evaluate their renewal assessment for this controversial pesticide.  “Although the exposure data reported is low compared to the current acceptable daily intake value set by EFSA, our risk assessment could change following the publication of EFSAs renewal assessment in early 2023. Furthermore, the data suggests that occupational users may have a slightly higher exposure than background levels, which could and should be reduced further by substitution with less harmful methods, careful chemical handling practices and the use of exposure controls such as personal protective equipment.” - Why was the study carried out?  The research was carried out as a European project on Human Biomonitoring, the HBM4EU project, has identified a number of priority substances, including both glyphosate and AMPA, for which further information on human exposure is required to better understand the risk to human health. HBM4EU called for more research, such as the University of Galway’s IMAGE study, to characterise population exposures to chemicals such as pesticides.  - What does the study show?  A total of 68 families took part – 14 of whom were living on farms, with one of those family members spraying glyphosate-based pesticide. The study analysed tests from 226 people along with detailed dietary and lifestyle questionnaire.  Glyphosate was detectable in 26% of samples. AMPA was detectable in 59% of samples.  The daily intakes for participants were back-calculated from urinary glyphosate concentrations and compared to the acceptable daily intake. Calculated intakes were equivalent to 3% or less of the EFSA acceptable level. There was no statistical difference between farm and non-farm families' exposures, though higher concentrations were detected among some fathers living on farms, likely because they sprayed glyphosate-based pesticide products the day before sampling.  Researchers said the higher detection frequency for AMPA may be due to dietary exposure, i.e. from residues on foods and water.  They also found maximum exposures to glyphosate are low compared to the current acceptable daily intake set by the European Food Safety Authority (EFSA) without presenting an appreciable health risk.  - What next? The global scientific community has still not reached a consensus on the potential carcinogenic health effects of glyphosate. However, EFSA currently concludes that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and the results of this study are interpreted using the current EFSA acceptable daily intake. This study will enhance Europe's understanding of glyphosate exposures among different demographic groups and contribute to scientific knowledge on exposures required for regulatory risk assessments, currently under re-evaluation by the European Commission with results due in 2023.  Glyphosate Glyphosate is the active ingredient in over 750 products, including Roundup®. More of this herbicide is used around the world than any other, to combat weeds, as a pre-harvest drying treatment on certain food crops, in home gardens and in parks, public spaces, lawns, gardens and roadsides.  There has been much controversy over the potential adverse health effects of this commonly used pesticide.  Dietary exposure to pesticides can occur through ingestion of residues (i.e. glyphosate) on fruit, vegetables, grains and contaminated water or via skin contact or inhalation exposure during home use of glyphosate-based pesticide products. The debates significantly increased when the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified glyphosate as “Group 2A – probably carcinogenic to humans” in 2015.  The European Chemical Agency’s (ECHA) Committee for Risk Assessment (RAC) have classified glyphosate as causing serious eye damage and being toxic to aquatic life. It has stated that it is not justified to classify glyphosate as a carcinogen. Glyphosate is currently approved for use in the EU, an approval which is under review by the European Commission. The final EFSA conclusion is expected in July 2023.  Ends

Monday, 23 January 2023

University of Galway and the Mary Robinson Centre will host the first Mary Robinson Climate Conference this summer. The event takes place on July 6th and 7th, 2023, in Ballina, Co Mayo. Mary Robinson said: “This situation must not lead us to despair, rather it should propel us into action.”  Dr Gordon Bromley, Lecturer in Physical Geography & Climate at University of Galway, said: “Climate change is the greatest socio-economic force of the 21st Century, creating uncertainty and threatening to undermine basic societal foundations. As we stand at this critical juncture – seeking to prevent, mitigate, and adapt to global warming – the time is ripe and the need is clear to chart our awareness into truly new waters and to use our collective knowledge to better plan for the future.” In the spirit of this view, the Mary Robinson Climate Conference will bring together voices from all sectors of academia and society to share climate-related research and discuss pathways for a sustainable future in an inclusive multidisciplinary forum. The schedule will feature presentations, discussions, roundtables, and workshops related to the impact of climate change on the physical, social, cultural, political, health, and economic environments of our planet and ways to address it. The call for session proposals is now open. Suggestions are invited from a wide spectrum of disciplines.  For more information, please visit the conference website. Ends

Friday, 20 January 2023

Digital microbe database unlocks patient response to treatment for diseases such as Parkinson’s and colorectal cancer Researchers at University of Galway associated with APC Microbiome Ireland, a world-leading SFI Research Centre, have created a resource of over 7,000 digital microbes – enabling computer simulations of how drug treatments work and how patients may respond. The resource is a milestone in scientific understanding of human response to medical treatment as it offers the opportunity for computer simulations and predictions of differences in metabolism between individuals, including for diseases such as inflammatory bowel, Parkinson’s and colorectal cancer. The database  - called AGORA2 - builds on the expertise developed in the creation of first resource of digital microbes known as AGORA1. AGORA2 encompasses 7,203 digital microbes, created based on experimental knowledge from scientific publications, with a particular focus on drug metabolism.  The resource has been built by a team of scientists at University of Galway’s Molecular Systems Physiology group, led by APC Microbiome Ireland principal investigator Professor Ines Thiele. The team’s research aims to advance precision medicine by using computational modelling.  Professor Thiele explained: “AGORA2 is a milestone towards personalised, predictive computer simulations enabling the analysis of person-microbiome-drug interactions for precision medicine applications. “Humans are hosting a myriad of microbes. Just like us, these microbes eat and interact with their environment. Considering that we are all unique, each of us hosting an individual microbiome our metabolism is also expected to vary between individuals.  “The insight provided by the database of digital microbes presents a healthcare opportunity to harness individual differences in metabolism to provide personalised, improved treatments in ‘precision medicine’, compared to a currently more general ‘one-size-fits-all’ approach. “Besides our food, our individual microbiomes also metabolise the medicines we take. The same drug may therefore manifest diverse effects in disparate people because of the differences in metabolism performed by the different microbiomes.” Using the digital microbe resource AGORA2, computer simulations have shown that drug metabolism varies significantly between individuals, as driven by their own microbiomes.  Uniquely, the AGORA2-based computer simulations enabled the identification of microbes and metabolic processes for individual drugs correlated with observations in a clinical setting.  The research was published today in Nature Biotechnology.  The team at University of Galway demonstrated that AGORA2 enables personalised, strain-resolved modelling by predicting the drug conversion potential of the gut microbiomes from 616 colorectal cancer patients and controls, which greatly varied between individuals and correlated with age, sex, body mass index and disease stages. This means that the team can create digital representations and predictions specific to the divergent microbes. Professor Thiele added: “Knowledge of our individual microbiomes and their drug metabolising capabilities represents a precision medicine opportunity to tailor drug treatments to an individual to maximise health benefit while minimising side effects. “By using AGORA2 in computer simulations our team have showed that the resulting metabolic predictions enabled superior performance compared to what was possible to date.” Professor Paul Ross, Director of APC Microbiome Ireland, said: “This research is a perfect illustration of the power of computational approaches to enhance our understanding of the role of microbes in health and disease – significantly this digital platform will be a fantastic resource that could lead to the development of novel personalised therapeutic approaches which take the microbiome into account.”  This work was led by University of Galway and completed as part of a collaboration between many international institutions, including the Argonne National Laboratory, the University of Lorraine, and University Medicine Greifswald. Ends

Wednesday, 18 January 2023

Inter-professional Simulation and Skills Facility recognised as European Centre for Multispecialty Skills University of Galway’s healthcare and patient safety simulation facility - the Irish Centre for Applied Patient Safety and Simulation (ICAPSS) - has secured accreditation as part of the Network of Accredited Skills Centres in Europe (NASCE).  The inter-professional simulation and skills facility, based at the University’s School of Medicine, has also been identified by NASCE as a European centre for multispecialty skills.  The simulation facility provides clinical and procedural skills training for medical, nursing and health sciences students and staff at Saolta University Healthcare Group.  The simulation staff and facility itself are now accredited in the USA, Europe and UK and are the recent recipients of an AMEE Aspire to Excellence award for simulation.  Commenting on the accreditation, Professor Isabelle Van Herzeele of Ghent University Hospital, chair of the NASCE accreditation board, commented that the facility was "rated highly and will become an important member of the NASCE network.” The review team commended the broad range of educational activities being delivered at the facility, using up-to-date simulation modalities across undergraduate and postgraduate levels and the excellent facilities and equipment, with multiple flexible learning spaces. The review team also commended the centre leadership, technical support staff and the team’s dedication to multidisciplinary team training and high level of experience and expertise.  Professor of Simulation Education Dara Byrne, who leads the ICAPSS team, said: "We deliver very high quality inter-professional translational simulation across the continuum of healthcare professions' education and accreditation is an important part of what we do. It means that the quality of our work and services are being recognised on an international stage.  “Learners are benefitting from immersive interactive learning in a safe learning environment that bridges the gap between being a student and working as a health professional. This supports their transition to clinical practice and working through improving capabilities and confidence.  “Our accreditations across Europe, the UK and the US places us at the top of the league when it comes to simulation-based education and research. I am delighted with the outcome of the accreditation process and proud of the team who have made this possible.”   The Simulation facility was officially opened in 2022 by the Minister for Health Stephen Donnelly T.D., and has since made huge strides in innovative and modern health professions’ education. The activities reach the undergraduate, postgraduate and life-long learner across the continuum of the healthcare and across all health professions.  Professor Byrne added: “One of the next ambitions of our centre is to expand our reach out into the community and to support patients and carers who have medical devices in the home. We also aim to provide interprofessional taster programmes for second level students that will give them a flavour of healthcare programmes and modern health professions’ education prior to making choices about their future careers.” Ends

Tuesday, 17 January 2023

 Researchers outline how the building blocks of DNA can boost penicillin-type antibiotics in fight against MRSA Scientists at University of Galway have detailed a new discovery with the potential to improve treatment options for superbug MRSA infections with penicillin-type antibiotics that have become ineffective on their own. The research has been published in the flagship journal of the American Society for Microbiology, mBio. Professor James P O’Gara and Dr Merve S Zeden in the School of Biological and Chemical Sciences, University of Galway, led the study. Professor of Microbiology James O’Gara said: “This discovery is important because it has revealed a potentially new way to treat MRSA infections with penicillin-type drugs, which remain the safest and most effective antibiotics.” The antimicrobial resistance (AMR) crisis is one of the greatest threats to human health with superbugs like MRSA placing a significant burden on global healthcare resources.  The microbiology research team at University of Galway showed that MRSA could be much more efficiently killed by penicillin-type antibiotics when combined with purines, which are the building blocks for DNA.  Dr Zeden said: “Purine nucleosides, Adenosine, Xanthosine, Guanosine are sugar versions of the building blocks of DNA, and our work showed that they interfere with signalling systems in the bacterial cell which are required for antibiotic resistance.” This study was recently highlighted in the American Society for Microbiology’s This Week in Microbiology (TWiM) podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast/bacteria-sing-the-blues/id422332846?i=1000591551514 The discussion noted the drugs derived from purines are already used to treat some viral infections and cancers. Aaron Nolan is a PhD student at University of Galway and was co-first author on the paper. He said: “Finding new ways to re-sensitize superbugs to currently licenced antibiotics is a crucial part of efforts to tackle the AMR crisis. Our research implicated the potential of purine nucleosides in re-sensitizing MRSA to penicillin-type antibiotics”  This research, which was funded by the Health Research Board, Science Foundation Ireland and the Irish Research Council, was conducted in collaboration with scientists at Imperial College London and the University of Sheffield. The full paper can be accessed here. Ends

Friday, 13 January 2023

NI Mental Health Champion, Derry Mayor and others attend Atlantic Futures Launch in the Guildhall, Derry~Londonderry today A major €4million four-year cross-border research partnership has been launched to research and address structural and societal imbalances across the North West Atlantic Innovation Corridor. The Atlantic Futures Project is a collaboration between Ulster University, University of Galway, Atlantic Technological University and University of Limerick for sustainable regional development to make a real world impact on aspects of industry and civic society in the North West Atlantic Innovation Corridor region.  Announced in March, the flagship project has seen the creation of a research team organised in three co-located hubs in Derry/Londonderry, Galway and Limerick, working to understand and address issues which uniquely affect this section of the Atlantic corridor, namely: relative slow economic growth; low levels of female entrepreneurship; higher rates of mental health difficulties among young people than ever before; barriers to digitalisation in rural areas; and issues with international freight connectivity with no state ports or airports in the region. The large-scale social science research will seek to examine these issues based on three themes with six working projects in order to face into and embrace digital, green and energy transitions and to focus efforts on societal, business and community outcomes: Theme 1: Innovation in Regional Context Project I: comparing rural entrepreneurial ecosystems with those in small towns/cities to identify bottlenecks and work with agencies to take action Project II: identifying successful management practices in scaling businesses and running masterclasses with organisations along the corridor   Theme 2: Institutional and Cultural Factors – those that affect this region’s innovation opportunities:  Project I: fostering female entrepreneurship along the West Coast – looking at external factors that have impacted negatively (Brexit, COVID-19, lack of funding), partnering with female entrepreneurship programmes and delivering a mentorship programme  Project II: mental health as a public good – looking at new ways to respond to young people’s needs: developing new digital tools and early intervention in the community with partner agencies Theme 3: Technological and Infrastructural Opportunities and Challenges Project I: Digitalisation: establishing the challenges and opportunities for digital transformation in rural areas and looking at the links between changing skills needs and regional innovation and economic performance to embrace digitalisation and inform policy Project II: International freight connectivity in the North-West and its implications for regional competitiveness, outlining ways to enhance connectivity by road, rail and air. Each project engages with partners in civil society, business, and government, with many major partners being involved across several projects.  Industry stakeholders and partner agency representatives such as InterTrade Ireland, Catalyst, the NI Mental Health Champion, Airporter, FTA Ireland, and Causeway Chamber will join with Derry’s Mayor Sandra Duffy to discuss these themes and explore solutions to challenges and the opportunities to maximise benefits for communities along the corridor. Liam Maguire, PVC Research, Ulster University commented: “Atlantic Futures combines the significant research prowess of the four institutions to advance challenges in this distinct region. Our collective work aligns closely with national goals set out by both governments in the New Decade New Approach in Northern Ireland and the National Development Plan in the Republic of Ireland. Namely, of a regionally balanced economy which is common to both, a high quality international transport connectivity (NDP) and exploring digital connectivity and infrastructure (NDNA). From our progressive Derry~Londonderry campus, we are uniquely placed to contribute to this regional partnership, through research that can drive forward practical solutions for the benefit of individuals, organisations and communities. We look forward to collaborating with our colleagues in Galway, Limerick and ATU.”  Jim Livesey, Vice-President Research and Innovation, University of Galway, said: “Our ambition is large and clear: we want Atlantic Futures to be recognised internationally for understanding what drives economic, social and cultural aspects of life in the region, on the edge of Europe. This project is a big responsibility and we want to see it make a tangible difference with research in action such as mentoring for female entrepreneurs and management masterclasses along with focus groups and information from the people who live and work in the region. This brand new cross-border data and the insights it uncovers will be shared with others carrying out similar work in Europe and beyond, to help inform similar programmes for sustainable regional development.” Professor Norelee Kennedy, Vice-President Research at University of Limerick said: “We want our research to have an impact in the area. We are working together to achieve four outcomes. They are the alignment of the research capacity of the leading research institutions along the west coast of the island of Ireland around the problems of transition and transformation in our shared region; development of a body of research to inform policy, co-created with relevant stakeholders addressing specific salient issues affecting the three city region; garnering new and robust insights into the developmental pathways for multi-city regional transformation; and understanding the role inter-cultural understanding and misunderstanding plays in cross-border collaboration and co-ordination.” Dr Rick Officer, Vice-President for Research and Innovation based at ATU’s Galway City campus is enthusiastic about the programme: “The Atlantic Futures programme will foster sustainable innovation along the island’s Atlantic coast, from the western counties of Northern Ireland and Donegal down to the Shannon Estuary. Atlantic Futures will focus on addressing challenges experienced by these areas, such as retention of local talent, over-reliance on foreign direct investment, and a lack of indigenous small and medium-sized enterprise growth. This Atlantic corridor has high-performing economic sectors such as the MedTech, FinTech and Advanced Manufacturing, but it also faces problems including housing, and persistent loss of talent to other regions. Previous models of economic and social transition have focussed on metropolitan centres. Atlantic Futures differs in its focus. Our ambitious programme will take a multi-pronged approach to identifying obstacles to sustainable innovation in the region and ways to support its development. The programme focusses on how a complex, distributed, and multi-city region, such as the cross-border, west and north-west of Ireland, can successfully foster sustainable innovation.“ The North-South Research Programme is a collaborative scheme funded through the Government’s Shared Island Fund. It is being administered by the Higher Education Authority (HEA) on behalf of the Department of Further and Higher Education, Research, Innovation and Science.  Ends

Wednesday, 11 January 2023

FLIARA - Female Led Innovation in Agriculture and Rural Areas to identify visions for sustainable farm and rural futures  University of Galway is to lead a new research project running across 10 countries in Europe focusing on enhancing the role of women in agriculture, rural life and affairs.  The Horizon Europe project, FLIARA, which stands for Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas proposes a unique and innovative approach to improve understanding, awareness and recognition of women’s role in a more sustainable rural future, as well as developing more effective policy and governance frameworks that can support and enhance the capacity of women who live and work in these areas to contribute to it.  Launching the FLIARA project, President of University of Galway Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “At University of Galway, we are here for the public good. This project speaks to that mission in such an important aspect of the lived experience of women in our rural communities. We give credit here to our colleagues in their work respecting the role of women in sustaining and maintaining rural life for the generations which have gone before us and how they are key to renewing it today and into the future. In particular, the winning of Horizon Europe funding for this project is testament to the excellence of the work and to its significance not only in Ireland but more generally. Tréaslaím leis an obair agus guím gach rath ar an togra thábhachtach seo.” The project is being led at University of Galway by Associate Professor Maura Farrell.  Outlining the vision for the project, Professor Farrell said: “To overcome Europe’s rural challenges and embrace potential opportunities, there is a need for all individuals and communities to participate in rural innovation.  “Traditionally, rural women’s employment opportunities and contribution to innovation has been overshadowed, and often suppressed, by a patriarchal ethos.” Funded by the European Commission’s Horizon Europe programme, FLIARA is a three year project, which aims to combine futures and case study methods, alongside network building and policy benchmarking, while being underpinned by a co-created conceptual and assessment framework. It will actively involve female farmers and female rural entrepreneurs.  FLIARA will identify visions for sustainable farm and rural futures and the sustainability innovations needed to realise these visions.  Researchers will also investigate women-led innovations on farms and in wider rural areas looking at their pathways in the innovation ecosystem. Building on the power of social networks, a series of Community of Practice networks will bring together female rural innovators identified throughout the case study process.  Professor Farrell added: “Community of Practice Networks will occur in conjunction with a Campaign of Visibility for women-led rural innovations, spotlighting women as key innovation actors. Project outcomes will result in end-user ready resources, including policy proposals and practical tools supporting women-led innovation.” The FLIARA project is led by a research team from the University of Galway’s School of Geography, Archaeology and Irish Studies, including Associate Professor Maura Farrell (Principle Investigator); Louise Weir (Project Manager and Research Associate); Dr Aisling Murtagh (Postdoctoral Researcher); Dr Shane Conway (Postdoctoral Researcher) and additional Geography colleagues, Associate Professor Marie Mahon, Associate Professor John McDonagh and Dr Therese Conway.  The diverse project partnership, includes universities, SMEs and other practitioners across ten EU countries.  Ends

Thursday, 5 January 2023

Professor Peter Doran joins University of Galway with extensive experience in leading clinical research University of Galway has appointed Professor Peter Doran as the new director of a clinical trials institute. This new institute will transform the University’s ability to evaluate cutting-edge clinical treatments, medical diagnostics and preventative therapies.  University President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “We are delighted to welcome Professor Peter Doran to University of Galway and to the College of Medicine, Nursing and Health Sciences where he will lead the new clinical trials institute.   “As a cornerstone of our research architecture, this institute led by Professor Doran, will give further impetus and focus to translating our research discoveries from the lab-bench to the bedside and builds on our considerable strengths in Medical Technologies and Advanced Therapies.” Professor Peter Doran earned his BSc from Dublin City University in 1998 and his PhD from University College Dublin in 2001. He was the founding Director of the UCD Clinical Research Centre. Under his leadership the UCD CRC has developed an internationally renowned clinical research programme which supports investigators to ask clinically impactful research questions in a quality assured, scientifically excellent and patient focused environment.   Professor Peter Doran said:  “The development of the clinical trials institute at the University of Galway will have impact locally, nationally and globally.  “Our research programme will tackle the major health issues facing society today and into the future. By developing and growing linkages with our clinical partners in Saolta, with Community Health Organisation Area 2 and with industry we will ensure that today’s health research becomes tomorrow’s healthcare. We will leverage our current expertise and experience to ensure Galway is the national lead in clinical research.” Professor Doran leads a significant biomarker research programme and has established a high throughput biomarker validation laboratory, which is contributing to major national and international end organ damage biomarker studies, reflecting his research interests in the molecular drivers of organ damage, biomarker discovery and translation to practice.   In addition, he established the graduate taught programme in clinical and translational research which includes a suite of programmes designed to address the career stage specific education and training requirements of clinical research personnel.   Professor Doran has also served as Associate Dean for Research at the UCD School of Medicine, Vice-Principal for Research at the UCD College of Health & Agricultural Science and Director of the Ireland East Hospital Group research network.  Ends

Thursday, 5 January 2023

Collaborative research between University of Galway and Brunel University London has found that patients with severe and complicated obesity respond differently to a dietary weight loss programme based on their genes. The GERONIMO project studied patients attending the obesity clinic at Galway University Hospital who were undergoing an intensive short-term programme of medically supervised dietary restriction in order to attempt to reverse some of the medical problems with severe obesity.  During the research scientists were able to analyse small variations in hundreds of genes that are known to be associated with obesity. By combining information from these measured gene variations together, a “genetic risk score” was calculated for six different obesity-related traits. Professor Francis Finucane, senior lecturer in the School of Medicine at University of Galway and Consultant Endocrinologist at Galway University Hospitals who led the clinical study, said: “Mechanistic studies like these, which help us to understand why some people respond better than others to the same intervention, are really important in providing more personalised and effective treatments for people with obesity.  “We know that in general, heritability and ‘genetics’ play a huge role in influencing body weight and the risk of obesity-related complications like diabetes, but finding the genes that account for this risk has been a challenge.” Professor Alex Blakemore, Professor in Human Genomics at Brunel University London, said: “No-one chooses their genes, so, as a society, we need to recognise that when it comes to maintaining a healthy weight, the challenge is greater for some people than for others. This study reveals just a small part of the picture of how our genes can help or hinder us in reaching our health goals.”  The GERONIMO project involved 93 patients who volunteered for the study. They were monitored while taking part in a meal replacement programme.  Their average body mass index at the start of the study was 52kgm-2, which means that they weighed more than twice their maximum ‘healthy weight’.  The participants lost an average of 16% of their body weight, or 21kg after 24 weeks.  The research found that that the “waist hip ratio” genetic risk score, which measures an individual’s genetic tendency to hold on to central or abdominal fat, was associated with less weight loss after the intervention. Speaking about next stages in the research Professor Finucane said: “This work is exciting and important because it is the first Irish study to demonstrate a genetic effect on the response to a treatment for obesity.  “The genetic effects we found here were subtle, but we think it would be good to explore this further, in larger studies and with different obesity treatments, such as drug therapy or ‘metabolic surgery’.” Ends

Friday, 6 January 2023

Reáchtálfaidh Ionad Rochtana Ollscoil na Gaillimhe an oíche eolais bhliantúil sin a dhíreoidh ar riachtanais na mac léinn lánfhásta agus na bhfoghlaimeoirí fásta atá ag smaoineamh ar thabhairt faoi staidéar lánaimseartha nó páirtaimseartha don bhliain acadúil 2023-24. Beidh an oíche eolais ar siúl Dé Céadaoin, an 11 Eanáir 2023, ó 6.30pm – 9pm ar an gcampas san Institiúid Cúrsa Saoil agus Sochaí, Bóthar an Chaisleáin Nua Uachtarach, Gaillimh. Tá an ócáid dírithe go háirithe orthu siúd atá 23 bliain d’aois nó níos sine atá ag iarraidh tuilleadh eolais a fháil faoi na roghanna staidéir atá ar fáil in Ollscoil na Gaillimhe. Beidh deis ag an lucht freastail ceisteanna a chur ar mhic léinn lánfhásta reatha agus ar shaineolaithe na gcúrsaí a chabhróidh leo cinneadh a dhéanamh faoi na roghanna is fearr a oireann dá gcúinsí pearsanta agus dá riachtanais forbartha gairmiúla. Dúirt Kathleen Hartigan, Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta san Ionad Rochtana: “Tá an-áthas orainn i mbliana a bheith ar ais ar an gcampas don ócáid seo agus blaiseadh den ollscoil a thabhairt do mhic léinn ionchasacha leis na cainteanna atá beartaithe againn, agus an deis labhairt le mic léinn reatha go díreach. Tugann an ócáid seo an t-eolas riachtanach dóibh chun cabhrú leo an rogha oideachais is fearr a oireann dóibh féin a dhéanamh in Ollscoil na Gaillimhe.” Beidh comhaltaí foirne ó chúrsaí fochéime agus iarchéime Ollscoil na Gaillimhe, mar aon le hionadaithe ó Sheirbhísí Mac Léinn na hOllscoile, ar fáil freisin chun treoir a thabhairt don lucht freastail maidir leis an raon cúrsaí agus tacaíochtaí atá ar fáil. Beidh an fhoireann acadúil i láthair freisin chun ceisteanna sonracha a fhreagairt maidir le céimeanna agus bealaí chun cinn. Beidh baill d’fhoireann an Ionaid Rochtana ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt faoi chúrsaí réamh-ollscoile ar nós Cláir Rochtana agus Tacaíocht Mhíchumais dóibh siúd a bhfuil riocht sláinte (fisiciúil nó meabhrach) fadtéarmach orthu, nó a bhfuil deacracht shonrach foghlama acu. Déanfaidh Ionad Forbartha Gairmeacha na hOllscoile cur i láthair a dhíreoidh ar an gcúrsa staidéir is fearr a oireann do chúinsí aonair agus do bhealaí gairme. Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus clárú ag www.universityofgalway.ie/mature Críoch

Wednesday, 4 January 2023

University of Galway’s Access Centre will hold its annual information evening focusing on the needs of mature students and adult learners who may be considering full-time or part-time studies for the 2023-24 academic year. The information evening will take place on Wednesday January 11, 2023, from 6.30pm – 9pm on campus in the Institute for Lifecourse and Society, Upper Newcastle Road, Galway. The event is designed particularly for those aged 23 or over who want to find out more about study options at University of Galway. Attendees will have the opportunity to ask questions of current mature students and course experts to help them decide which options best suit their personal circumstances and professional development needs. Kathleen Hartigan, Access Centre’s Mature Students Officer, said: “We are delighted this year to be back in person with this event and to give prospective students a feel for what university is like with our scheduled talks, and the opportunity to speak to current students face to face. This event provides them with the necessary information to help them choose the best educational option for them at University of Galway.” Staff from University of Galway’s undergraduate and postgraduate courses, along with representatives from the University’s Student Services will also be available to guide attendees on the range of course options and supports that are offered. Academic staff will also be presented to answer specific queries on degrees and progression. Members of the Access Centre team will be available to answer questions on pre-university courses in terms of Access Programmes and Disability Support for those who may have a long-term health condition (physical or mental), or a specific learning difficulty, might require guidance. The University’s Career Development Centre will deliver a presentation focusing on what course of study will best suit individual circumstances and career pathways. Further information and registration is available at www.universityofgalway.ie/mature  Ends


Featured Stories