by_election_LOGO

Údarás By-Elections, Autumn 2021 / Fothoghchán an Údaráis, Fómhar 2021
February 2021 marked the beginning of a new 4-year term of office for the University’s Governing Authority, Údarás na hOllscoile.
Following the staff elections to Údarás na hOllscoile in January 2021, two vacancies remained to be filled by by-election as follows:

 • Professorial staff - one seat
 • Other Academic Staff - one seat 

Cuireadh tús le téarma oifige nua ceithre bliana d’Údarás Rialaithe na hOllscoile, (mar atá) Údarás na hOllscoile, i mí Feabhra 2021.
Tar éis na dtoghchán foirne chuig Údarás na hOllscoile i mí Eanáir 2021, bhí dhá fholúntas fós le líonadh trí fhothoghchán mar seo a leanas:

 • Foireann Ollúnachta - suíochán amháin
 • Foireann Acadúil Eile - suíochán amháin

What is Údarás na hOllscoile? / Céard é Údarás na hOllscoile?

Údarás na hOllscoile, the Governing Authority, is the ultimate decision-making body in the University. Established under the Universities Act 1997, Údarás na hOllscoile is a 40-person statutory board charged with overseeing the strategic direction of the University, the overall management of its resources, and the approval of its policies and procedures.

Is é Údarás na hOllscoile comhlacht deiridh cinnteoireachta na hOllscoile. Arna bhunú faoi hAcht na nOllscoileanna, 1997 bord reachtúil a bhfuil 40 comhalta air is ea Údarás na hOllscoile agus tá dualgas air maoirseacht a dhéanamh ar threo straitéiseach na hOllscoile, a hacmhainní a bhainistiú agus a polasaithe agus nósanna imeachta a fhaomhadh.

By-Election Timelines / Amlínte fothoghcháin

The by-elections for these seats are scheduled to be held on 11 and 12 October 2021.
The formal call for nominations opens on 2 September 2021 and will remain open until 5pm on 17 September 2021.  Timeline for By-elections Údarás na hOllscoile

Tá sé bearthaithe na fothoghcháin do na suíocháin seo a reáchtáil an 11 agus 12 Deireagh Fómhair 2021 
Osclófar an ghairm ar ainmniúcháin  an 2 Meán Fómhair 2021 agus fanfaidh sí ar oscailt go dtí 5pm, an 17 Meán Fómhair 2021.  Amlíne ba bhFothoghchán Údarás na hOllscoile

Board Membership: What is involved? / Ballraíocht an Údaráis: Céard atá i gceist?

Údarás na hOllscoile members are responsible for the long-term sustanability of the University.  They are required to make independent judgements on issues such as strategy, performance, resources, key appointments and standards of conduct. 

In particular, each member has a fiduciary duty to the University in the first instance (i.e. the duty to act in good faith and in the best interests of the University).

Time Commitment: The Governing Authority meets five times per year at the end of the month in February, April, June, October and in mid-December. In addition, members are also members on one sub-Committee of Governing Authority. The sub-Committees meet five times per year, ahead of the Governing Authority meetings. Documentation for meetings is provided a week in advance and requires a couple of days reading and preparation.

Although all members are expected to attend some meetings in person, it will be possible to participate in meetings remotely via online platforms.

Further details on the role and current membership of Údarás na hOllscoile can be found here.

For informal queries, please contact the Secretary for Governance & Academic Affairs:
E: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

Tá baill an Údaráis comhfhreagrach as inbhuanaitheacht fhadtéarmach na hOllscoile. Ceanglaítear orthu breithiúnas neamhspleách a thabhairt ar shaincheisteanna amhail straitéis, feidhmíocht, acmhainní, príomhcheapacháin agus caighdeáin iompair.

Tá dualgas muiníneach, go sonrach, ar gach ball i leith na hOllscoile ar an gcéad dul síos (i.e. an dualgas gníomhú de mheon macánta agus ar mhaithe le leas na hOllscoile).

Cé mhéid ama atá i gceist? Tagann Údarás na hOllscoile le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana ag deireadh mhí Feabhra, mhí Aibreáin, mhí an Mheithimh, mhí Dheireadh Fómhair agus i lár mhí na Nollag. Ina theannta sin, beidh baill ar fhochoiste amháin de chuid an Údaráis Rialaithe. Tagann na fochoistí le chéile cúig huaire in aghaidh na bliana, roimh chruinnithe Údarás na hOllscoile. Cuirtear cáipéisíocht le haghaidh na gcruinnithe ar fáil seachtain roimh ré agus teastaíonn cúpla lá don léitheoireacht agus don ullmhú.

Cé go bhfuiltear ag súil go bhfreastalóidh gach ball ar roinnt cruinnithe ar an láthair, beifear in ann páirt a ghlacadh i gcruinnithe go cianda trí ardáin ar líne.

Tá tuilleadh sonraí faoi ról agus faoi bhallraíocht reatha Údarás na hOllscoile ar fáil anseo.

Má tá ceisteanna neamhfhoirmiúla agat bí i dteagmháil leis an Rúnaí Rialachais agus Gnóthaí Acadúla:

R: govandacademicaffairs@nuigalway.ie

Nominations / Ainmniúcháin

The formal call for nominations opens on 2nd September 2021 and will remain open until 5pm on 17th September 2021.
Link to Nomination Portal here

Note: Early nominations submitted by 5p.m. on 15 September will be validated prior to the closing date for nominations and any invalid nominations will be flagged with the nominee. Nominations submitted after this time cannot be checked prior to the closing date.

Osclófar an ghairm ar ainmniúcháin an 2 Meán Fómhair 2021 agus fanfaidh sí ar oscailt go dti 5pm, 17 Meán Fómhair 2021.
Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh anseo anois

Tabhair faoi deara: Déanfar ainmniúcháin a fhaightear go luath, is é sin faoin 5 pm an 15 Meán Fómhair, a bhailíochtú roimh an dáta deiridh d’ainmniúcháin, agus cuirfear aon ainmniúcháin neamhbhailí in iúl don ainmní. Ní féidir ainmniúcháin a chuirtear isteach i ndiaidh an ama seo a sheiceáil roimh an dáta deiridh.

Eligible Nominations / Ainmní Incháilithe

Professorial staff - one seat - The gender quota for this constituency (at least one woman and at least one man) was met in the January 2021 elections and therefore no gender quota applies in the by-election.
The gender quota for this constituency (at least one woman and at least one man) was met in the January 2021 elections and therefore no gender quota applies in the by-election. Click on this link for more information on the Professorial Constituency.

Other Academic Staff - one seat - The dedicated seat for the male category was not filled in the January 2021 elections and therefore nominees in this constituency must be male.
The dedicated seat for the male category was not filled in the January 2021 elections and therefore nominees in this constituency must be male. Click on this link for more information on the Academic Staff Constituency.

Foireann Ollúnachta - suíochán amháin - Comhlíonadh an cuóta inscne sa toghlach seo (bean amháin ar a laghad agus fear amháin ar a laghad) i dtoghchán Eanáir 2021 agus, dá bhrí sin, níl aon chuóta inscne i gceist leis an bhfothoghchán. 
Cliceáil air seo nasc chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thoghlach na nOllúna.

Foireann Acadúil Eile - suíochán amháin - Níor líonadh an suíochán don chatagóir fireann i dtoghchán Eanáir 2021 agus, dá bhrí sin, ní mór d’ainmnithigh sa toghlach seo a bheith fireann.
Cliceáil air seo nasc chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thoghlach na Foirna Acadúla.

 

Údarás na hOllscoile Election Regulations / Rialacháin ToghFothoghchán Údarás na hOllscoile

The regulations for the by-elections as approved by Údarás na hOllscoile can be viewed here: Údarás By-elections Regulations

‌‌Is féidir féachaint ar na rialacháin maidir leis na fothoghcháin atá faofa ag Údarás na hOllscoile anseo: Rialacháin Toghcháin Fothoghcháin Údarás na hOllscoile

Key Functions of Údarás na hOllscoile / Príomhdheighmeanna Údarás na hOllscoile

Key functions of Údarás na hOllscoile include:

 • Reviewing and guiding strategic direction and major plans of action.
 • Setting performance objectives, monitoring implementation and University performance.
 • Overseeing Risk Management.
 • Approving annual budgets and business plans.
 • Overseeing major capital expenditure and investment decisions.

Údarás na hOllscoile Standing Orders can be found here‌

Príomhfheifhmeanna Údarás na hOllscoile

Áirítear le Príomhfheidhmeanna Údarás na hOllscoile na bearta seo a leanas:

 • Treoir straitéiseach agus príomhphleananna gnímh a athbhreithniú agus a stiúradh.
 • Cuspóirí feidhmíochta a leagan amach, monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar fheidhmíocht na hOllscoile.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar Bhainistíocht Riosca.
 • Buiséid bhliantúla agus pleananna gnó a fhaomhadh.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chinntí maidir le mórchaiteachas caipitiúil agus le hinfheistíocht.

Is féidir teacht ar Údarás na hOllscoile Buanordaithe