Dear all, 
 
The NUI Galway Fire Procedures as attached give basic and essential information which all University staff and students need to know and comply with.  As a member of staff who will be convening lectures or practicals during the forthcoming academic year, you need to be personally aware of these procedures and as the “person in control” you should ensure that:
·         all the venues you use have the capacity for the classes you are teaching and 
·         that students in your classes are also familiar with these procedures and their implementation.  
 
Therefore, at your introductory classes this term you need to brief students on these procedures and the response expected of them. These procedures will be put into practice early in the new academic term when a series of fire drills will be carried out to familiarise University personnel with these procedures. All personnel are advised that the sounding of the evacuation alarm at any time must be treated as a genuine situation and you must vacate the area in accordance with these University procedures. A full presentation is available to use see link to Fire Safety Essentials for Lecturing Staff. An acetate copy of the attached Fire Procedures (summarised below) is also available from the Safety Office.
 
INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF FIRE 
1.       On discovering a fire, raise the alarm by operating the nearest fire alarm call point.
2.       Call the Fire Brigade using the 999/112* phone system.
3.       Extinguish the fire if possible, using the equipment provided.
4.       Do not take risks.
(* for mobile phones)
 
EVACUATION IN THE EVENT OF FIRE
The continuous ringing of the Fire Alarm indicates a fire emergency - proceed as follows:      
1.       EVACUATE THE BUILDING BY THE NEAREST EXIT ROUTE AND PROCEED TO THE FIRE ASSEMBLY POINT.
2.       CLOSE ALL DOORS AFTER YOU. 
3.       DO NOT USE LIFTS.
4.       DO NOT RE-ENTER THE BUILDING. 
 
The intermittent ringing of the Fire Alarm indicates a fire emergency in an adjacent area - proceed as follows:
1.       INVESTIGATE THE SOURCE OF THE ALARM 
2.       DO NOT TAKE RISKS.
3.       DO NOT USE LIFTS. 
4.       PREPARE TO EVACUATE THE BUILDING.
 
The Fire Assembly Point for this Fire Zone is (check local fire notices or see map of main Fire Assembly Points)
 
FIND OUT NOW
1.       The location of the nearest exit route                       
2.       The location of the nearest fire alarm call point
3.       The location of the nearest 999/112 telephone.
4.       The location of the nearest fire equipment. 
5.       The location of the fire assembly point.
 
Kind Regards,
 
Alice Daly 
Safety Officer
NUI  Galway
Tel: 091-492678 (direct line)
or 091-524411 extension 2678
 
Gerry Murphy
Fire Prevention Officer
NUI Galway
Tel: 091-492188 (direct line)
or 091-524411 extension 2188
 
 
 
 
A chairde,
 
Tugtar eolas bunúsach agus riachtanach sna Nósanna Imeachta Dóiteáin (cóip faoi iamh) agus ba cheart go mbeadh an t-eolas seo ag foireann agus ag mic léinn na hOllscoile ar fad agus go gcloífidís leo. Ó tharla gur comhalta foirne tú a bheidh ag tionól léachtaí nó ranganna praiticiúla an bhliain acadúil seo atá romhainn amach, caithfidh tú féin go pearsanta a bheith eolach ar na nósanna imeachta seo agus ó tharla gur tusa “an duine atá i gceannas” caithfidh tú a chinntiú:
·         go bhfuil do dhóthain spáis agat do na ranganna atá a múineadh agat
·         go bhfuil na mic léinn i do chuid ranganna eolach ar na nósanna imeachta seo agus ar an gcaoi a gcuirtear i bhfeidhm iad.   
 
Dá bhrí sin, ag na chéad ranganna a bheidh agat an téarma seo, caithfidh tú na nósanna imeachta seo a mhíniú do na mic léinn agus an t-iompar a bhfuiltear ag súil leis uathusan ag freagairt do na nósanna imeachta sin a mhíniú dóibh. Déanfar na nósanna imeachta sin a thástáil go luath sa téarma acadúil nuair a dhéanfar sraith aslonnuithe trialacha chun go mbeidh taithí ag foireann na hOllscoile ar na nósanna imeachta seo.   Moltar don fhoireann ar fad plé le haláram aslonnaithe atá ag bualadh am ar bith mar fhíoréigeandáil agus caithfidh tú an limistéar a fhágáil i gcomhréir le nósanna imeachta na hOllscoile. Tá cur i láthair iomlán le fáil – féach an nasc. Tá cóipeanna aicéatáite de na Nósanna Imeachta Dóiteáin seo ar fáil chomh maith 
 
TREORACHA I gCÁS DÓITEÁIN 
1.       Nuair a thugann tú tine faoi deara, buail an t-aláram ag an nglaophointe aláram dóiteáin is gaire duit.
2.       Glaoigh ar an mBriogáid Dóiteáin trí chóras teileafóin éigeandála 999/112*. 
3.       Múch an tine, más féidir, le cibé trealamh atá ar fáil. 
4.       Ná cuir tú féin i mbaol.
(*do ghutháin phóca)
 
ASLONNÚ I gCÁS DÓITEÁIN
Léiríonn bualadh leanúnach an Aláraim Dóiteáin go bhfuil éigeandáil dóiteáin ann – déan mar seo a leanas:       
1.       CINNTIGH GO BHFÁGANN GACH DUINE AN FOIRGNEAMH TRÍD AN mBEALACH ÉALAITHE IS GAIRE AGUS TÉIGH CHUIG AN IONAD TIONÓIL DÓITEÁIN. 
2.       DÚN NA DOIRSE AR FAD I DO DHIAIDH.  
3.       NÁ hÚSÁID NA hARDAITHEOIRÍ.
4.       NÁ TÉIGH ISTEACH SAN FHOIRGNEAMH ARÍS. 
 
Má chloiseann tú aláram ag bualadh go huaineachciallaíonn sé go bhfuil éigeandáil dóiteáin áit éigin in aice leat – ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:
1.       FAIGH AMACH CÁ BHFUIL AN T-ALÁRAM AG BUALADH. 
2.       NÁ CUIR TÚ FÉIN I MBAOL.
3.       NÁ hÚSÁID NA hARDAITHEOIRÍ. 
4.       BÍ RÉIDH LE GACH DUINE A CHUR AMACH AS AN BHFOIRGNEAMH. 
 
Is é seo a leanas an Pointe Tionóil Dóiteáin don Chrios Dóiteáin seo: (féach na fógraí dóiteáin atá timpeall ort)
 
FAIGH AN MÉID SEO AMACH ANOIS
1.       Cá bhfuil an bealach amach is gaire duit                 
2.       Cá bhfuil an glaophointe aláraim dóiteáin is gaire duit
3.       Cá bhfuil an guthán 999/112 is gaire duit
4.       Cá bhfuil an trealamh múchta dóiteáin is gaire duit 
5.       Cá bhfuil an pointe tionóil dóiteáin.
 
Le gach dea-mhéin,
 
Alice Daly
Oifigeach Sábháilteachta 
OÉ Gaillimh 
Gaillimh 
Guthán: 091-492678 (líne dhíreach)
nó 091-524411 folíne 2678
 
Gerry Murphy
Oifigeach Coiscthe Tine
OÉ Gaillimh
Guthán: 091-492188 (líne dhíreach)
nó 091-524411 folíne 2188