Wednesday, 12 March 2003

Release date: 6 March, 2003 NUI Galway announces €250 million Strategic Plan HIGHLIGHTS: Seven strategic priorities outlined by University President to tackle issues and challenges facing NUI Galway in what will undoubtedly be challenging times for the third-level education sector as a whole Implementation of Plan will establish NUI Galway as a world class centre of learning and research Plan focuses on attraction of students, research capabilities, recruitment and retention of highly motivated staff, national and regional influence of the University, the Irish language, organisational structures and funding Initiatives to be undertaken in year one of Plan include: developing a new student cultural and recreational centre, an awards scheme to recognise teaching excellence, a proactive policy in relation to third-level education through Irish and a fundamental re-appraisal of the 1929 Act Targets and deadlines to be put in place on an annual basis to ensure strategy is implemented in full National University of Ireland, Galway today (Thursday 6 March 2003) publicly unveiled its strategic plan for the next five years. The Strategic Plan for NUI Galway 2003 – 2008, which will cost over €250m to implement, is a clear statement of the strategic direction and aims of the University over the next five years. Wide-ranging consultation with staff, students and other interested groups took place in the development of the Plan, to ensure their full involvement in the strategic planning process, and detailed background research was undertaken. Seven strategic priorities have been identified under the Plan which aim to: Enhance the relative attractiveness of the University for Irish and international students; Further strengthen the research reputation and ethos of the University; Attract and retain high-quality staff through recognition and reward; Maximise the University's contribution at national and regional levels; Promote the Irish language in the work of the University; Improve organisational structures and; Secure resources to implement the Strategic Plan. Commenting on the strategic planning process and the future direction of the University, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "The Plan launched today builds on an era of development for NUI Galway. Since 1995, the University has had a number of successes in terms of building and enhancing upon its research and teaching experience. What we have set out to do with this Plan is to continue the momentum and build upon those successes, and in a real and practical way (and I can't over emphasise this enough) deal with, and overcome a range of challenges facing the third level sector as a whole. Make no mistake about it – this is not just another report – this is a blueprint for the future success of this institution, a blueprint that my management team and I are committed to over the coming years to ensure that it is implemented in full." Continuing he said, "Attraction of students in a declining population and an ever increasing competitive marketplace is a key priority. Under this plan a number of student-centred measures including the development of campus facilities, enhancement of teaching quality, student supports and services, will take place to ensure that increased numbers of traditional and, importantly, non traditional students will choose to study at NUI Galway. Our second priority is to strengthen our growing research reputation – so important to the University and the country as a whole. We see NUI Galway playing a leading role nationally and internationally in this field. Our strategic focus will look at new and innovative ways of recruiting and motivating staff – it will also look at new structures and approaches to support the sustainable development of the Irish language. This process will include a full review – completed by this summer - of the provisions of the 1929 Act". The NUI Galway Strategic Plan clearly sets out actions that will take place within the first year of the plan and actions to be carried out over the full period of the plan. Commenting on its implementation, President Ó Muircheartaigh stressed that the Plan was ambitious, but realistic. He maintained that the Plan would be revisited on an annual basis to review activity against pre-set action plans. "Each member of the management team, including myself, has taken responsibility for specific strategic priorities, to ensure that on an annual basis, plans and initiatives are being implemented," he said. Concluding he said: "Delivering on the seven key priorities will ensure that we retain the competitive edge which has established NUI Galway as a first-rank educational institution by international standards. While acknowledging and being fully cognisant of the particular challenges which the changing economic climate may present to NUI Galway and indeed the wider third level educational system, we look forward with enthusiasm to the next five years, confident on the basis of this Plan that NUI Galway will continue to show dynamic leadership in research, teaching and student support". Ends Information from: Máire Mhic Uidhir, Press and Information Officer, NUI Galway. Tel: 091 750 418 =========================================== Preas ráiteas: 6ú Márta, 2003 Plean Straitéiseach €250 milliún Fógartha ag OÉ, Gaillimh BUAICPHOINTÍ: Seacht dtosaíocht straitéiseacha arna leagan amach ag Uachtarán na hOllscoile chun dul i ngleic le saincheisteanna agus le dúshláin atá i ndán do OÉ, Gaillimh agus d'earnáil an tríú leibhéal i gcoitinne. Ionad foghlama agus taighde ar chaighdeán domhanda a bheidh in OÉ, Gaillimh ach an Plean a chur i ngníomh Leagann an Plean béim ar mhic léinn a mhealladh, ar chumais taighde, ar earchú agus ar choinneáil foirne, ar thionchar náisiúnta agus réigiúnach na hOllscoile, ar an nGaeilge, ar struchtúir eagraíochtúla agus ar mhaoiniú Áirítear ar an tionscnaimh a dhéanfar i mbliain a haon den Phlean: pleananna críochnaithe d'ionad nua mac léinn; scéim dámhachtainí chun aitheantas a thabhairt do shártheagasc; polasaí gníomhach i leith oideachas triú leibhéil tré Ghaeilge agus athbhreithniú bunúsach ar fhorálacha Acht 1929 Spriocanna agus spriocdhátaí le leagan síos ar bhonn bliantúil d'fhonn cur i ngníomh iomlán na straitéise a chinntiú Nocht Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a plean straitéiseach do na cúig bliana amach romhainn inniu (Déardaoin, 6 Márta, 2003). Is ráiteas soiléir é Plean Straitéiseach OÉ, Gaillimh 2003 – 2008, a chosnóidh thart ar €250 milliún lena chur i ngníomh, faoi threo agus aidhmeanna straitéiseacha na hOllscoile do na cúig bliana amach romhainn. Déanadh comhchomhairle dhian leis an bhfoireann, le mic léinn agus le grúpaí eile i réiteach an phlean, d'fhonn a rannpháirtíocht iomlán sa phróiséis stráitéiseach a chinntiú. Tá seacht dtosaíocht straitéiseacha aitheanta faoin bPlean agus is iad seo a leanas na haidhmeanna atá acu: Tarraint na hOllscoile i measc mac léinn Éireannach agus idirnáisiúnta a mhéadú i gcomparáid le hOllscoileanna eile; Éiteas agus cáil taighde na hOllscoile a láidriú tuilleadh; -1- Foireann ar ardchaighdeán a mhealladh agus a choinneáil trí aitheantas agus luach saothair a thabhairt dóibh; An méid a dhéanann an Ollscoil ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnacha a uasmhéadú; An Ghaeilge a chur chun cinn in obair na hOllscoile; Struchtúir eagraíochtúla a fheabhsú, agus; Acmhainní a fháil chun an Plean Straitéiseach a chur i bhfeidhm. Agus é ag labhairt faoin bpróiseas pleanála straitéisí agus faoi threo na hOllscoile amach anseo, is é a dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán na hOllscoile: "Tógann an Plean a seoladh inniu ar thréimhse forbartha in OÉ, Gaillimh. Ó 1995 i leith, d'éirigh go maith leis an Ollscoil ó thaobh taithí taighde agus teagaisc a threisiú agus a fheabhsú. Is é a chuireamar romhainn a dhéanamh leis an bPlean seo ná leanúint ar aghaidh leis an móiminteam agus tógáil ar an rathúlacht sin, agus déileáil ar bhealach réadúil agus praiticiúil (agus ní féidir liom an iomarca béim a chur air sin) leis an réimse dúshlán atá in ndán don earnáil tríú leibhéal ina hiomláine agus na dúshláin sin a shárú. Ná bíodh aon cheist agat faoi – ní gnáth-thuarascáil eile í seo – is gormphrionta í do rathúlacht an fhorais seo amach anseo, gormphrionta a mbeidh an fhoireann bainistíochta agamsa agus mé féin tiomanta dó sna blianta amach romhainn lena chinntiú go ndéanfar é a cur i ngníomh ina iomláine." Lean sé ar aghaidh agus dúirt sé: "Is príomhthosaíocht dúinne é mic léinn a mhealladh chugainn féin i ndaonra atá ag titim agus i margadh ina bhfuil an iomaíocht ag fáil níos géire de shíor. Faoin bPlean seo, cuirfear roinnt bearta dírithe ar mhic léinn i gcrích, lena n-áirítear saoráidí an champais a fhorbairt, caighdeán an teagaisc a fheabhsú, tacaíochtaí agus seirbhísí do mhic léinn a fheabhsú, lena chinntiú go roghnóidh níos mó agus níos mó mac léinn traidisiúnta agus mic léinn neamhtraidisiúnta, go háirithe, OÉ, Gaillimh. Is é an dara tosaíocht atá againn ná an cháil taighde atá orainn a threisiú – cáil atá fíorthábhachtach don Ollscoil agus don tír i gcoitinne. Chímid ról ceannróideach a bheith ag OÉ, Gaillimh sa réimse sin go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Féachaidh ár bhfócas straitéiseach ar bhealaí nua agus nuálacha maidir leis an bhfoireann a earcú agus a inspreagadh – féachaidh sé chomh maith ar struchtúr agus cuir chuige nua chun tacú le forbairt inmharthana na Gaeilge. Mar chuid den phróiseas sin déanfar athbhreithniú – a thabharfar chun críche faoin samhradh seo – ar fhorálacha Acht 1929." Leagann Plean Straitéiseach OÉ, Gaillimh gníomhartha amach go soiléir, gníomhartha a tharlóidh laistigh den chéad bhliain den Phlean agus gníomhartha a dhéanfar i rith thréimhse iomlán an phlean. Agus é ag labhairt faoi chur i ngníomh an phlean, dúirt an tUachtarán Ó Muircheartaigh go raibh an Plean uaillmhianach, ach réadúil san am céanna. Dhearbhaigh sé go bhféachfaí ar an bPlean ar bhonn bliantúil chun athbhreithniú a dhéanamh ar an ngníomhaíocht i bhfianaise riachtanas gnímh réamhshocraithe. "Tá gach ball den fhoireann bainistíochta, agus mé féin san áireamh, tar éis cúram a ghlacadh orainn féin as tosaíochtaí straitéiseacha ar leith, d'fhonn a chinntiú go bhfuiltear ag cur pleananna agus tionscnaimh i ngníomh ar bhonn bliantúil," a dúirt sé. Mar fhocal scoir, dúirt sé: "Má chomhlíontar na seacht dtosaíocht cinnteofar go mbeidh an lámh in uachtar againn san iomaíocht, lámh in uachtar atá bainte amach ag OÉ, Gaillimh mar fhoras oideachais den chéad ghrád de réir caighdeán idirnáisiúnta. Agus sinn ag aithint agus go hiomlán ar an eolas faoi na dúshláin shonracha a d'fhéadfadh a bheith in ndán do OÉ, Gaillimh de bharr an geilleagar a bheith ag athrú de shíor agus, go deimhin féin, an córas oideachais tríú leibhéal a bheith ag athrú, táimid ag súil go fonnmhar leis na cúig bliana amach romhainn, agus muinín againn de bharr an Phlean seo go leanfaidh OÉ, Gaillimh uirthi ag léiriú ceannaireacht dhinimiciúil i dtéarmaí taighde, teagaisc agus tacaíochta do mhic léinn." Críoch Eolas ó: Máire Mhic Uidhir, Oifigeach Eolais, OÉ, Gaillimh. Teil. 091-750418; 087-2986592

Tuesday, 11 March 2003

Release date: Tuesday 11 March, 2003 Frequent attenders to Irish Emergency Departments: they will always be with us Report shows high number of psychosocially vulnerable patients The problems of Irish Emergency Departments have received much publicity recently. An often-suggested solution is for frequent Emergency Department attenders to be encouraged to attend their general practitioner and other community based services. A paper just published by Irish researchers in the prestigious American Annals of Emergency Medicine shows this to be simplistic, as such patients are already frequent attenders to their general practitioner and other community services. In addition, the study confirms that these patients are a psychosocially vulnerable group with multiple needs. This is the first study in Ireland to have followed such patients from the Emergency department (ED) to the community. The report found that frequent attenders to Emergency Departments: Made heavy use of other health services. They had visited their general practitioner more frequently and were more likely to have used public health nursing services, community welfare services, social work services, addiction counselling, and psychiatric services in the previous year compared to non-frequent ED attenders. Made more other hospital visits and had spent more nights in the hospital than non-frequent attenders. Had poorer psychological well-being, as measured by the General Health Questionnaire – 12 (QHQ 12), than non-frequent ED attenders. Reported lower levels of perceived social support. Were more likely to have presented with psychological problems Alcohol and drug use were much more frequently reported in the medical charts of ED frequent attenders compared to non-frequent ED attenders. The study was carried out in the ED of St James's Hospital Dublin, comparing a group of 100 frequent attenders to the ED with a group of 100 non-frequent attenders in terms of their general health service use and their clinical, psychological and social profiles. Patients were interviewed as they attended the ED, and patients' general practitioners were contacted to validate attendance data. Patients' medical charts were searched for evidence of psychological problems and alcohol or drug abuse. Ms Molly Byrne of NUI Galway said that 'this is further evidence that ED frequent attenders complement, rather than substitute, such heavy use of ED with heavy use of both primary and hospital services'. Mr Patrick K Plunkett, St. James's Hospital, noted that 'these patients are a psychosocially vulnerable group. It is important that service providers and policy makers take this vulnerable patient profile into account, as they endeavour to meet the service needs of these patients, as well as deal with resource problems in the country's Emergency Departments'. The study was carried out by Ms Molly Byrne and Prof Andrew Murphy of the Department of General Practice, NUI, Galway; Drs Patrick Plunkett and Alistair Murray, of the Department of Emergency Medicine, St James's Hospital, Dublin; Prof Hannah Mc Gee, of the Health Services Research Centre, Department of Psychology, Royal College of Surgeons in Ireland and Prof Gerry Bury, of the Department of General Practice, UCD. This study is published in the March issue of Annals of Emergency Medicine and is available on the Annals Web site (www.mosby.com/AnnEmergMed). Ends For further information please contact: Máire Mhic Uidhir, Press Officer, NUI Galway. Tel. 091-750418; 087-2986592 Ms Molly Byrne, Department of General Practice, NUI Galway. Tel. 091-512

Monday, 3 March 2003

Release date: 3 March, 2003 New EU Directive to insist on Employer-Employee Consultation A one-day conference taking place in NUI Galway on Friday, 7 March, will address the EU Directive on Information and Consultation, that all Irish companies will have to implement by 2005 (some smaller companies will have until 2007). Ireland is one of only two member states, the other being the UK, that do not have a permanent and statutory system for information and consultation. "The Directive is potentially the most significant piece of employment legislation to emerge from the European Union to date," according to Dr Tony Dundon, of NUI Galway's Centre for Innovation and Structural Change (CISC), which is hosting the conference. "It will give all employees, in organisations employing more than either 20 or 50 people, the right to be informed and consulted on matters currently affecting their jobs and those likely to impact on their future work life," says Dr Dundon. The NUI Galway conference will bring together a number of key experts in the field, including policy makers, academics and researchers, They will review the current situation in Ireland, in terms of how far companies are from the requirements of the Directive and also what the Irish Government may or may not do in drafting legislation for compliance. Stressing the importance of the Directive for Irish companies, Dr Dundon commented: "When implemented, this Directive will create a new legal framework for collective representation that marks a significant departure from the traditional voluntarist approach adopted in this country." Ends Information from: Máire Mhic Uidhir, Press Officer, NUI Galway. Tel. 750418

Monday, 28 April 2003

Release date: Monday 28th April 2003 New Deep Sea Research Centre established at NUI Galway At some ten times the size of Ireland's land area, our seabed is a resource of major significance and there now exists a whole new body of knowledge that allows us to pursue biological and ecological studies in deeper water as never before. NUI Galway's Martin Ryan Institute (MRI) has just announced the setting-up of an Irish Centre for Offshore Biological and Ecological Studies (ICOBES). The centre, in collaboration with national and international partners, will address the serious deficit of knowledge on the animals of the deep ocean floor and on their relationships with their environment. These animals constitute a highly important resource in their own right – ecologically and commercially. "Their presence determines in no small way the 'health' of the seafloor, and they play an important, as yet poorly understood, role in the food web of the deep sea", says Professor Brendan Keegan, Chairman of the new research centre. "This is extremely important when, with the decline of many traditional fisheries (e.g. the cod), our attention is being turned towards new food species from deeper waters." "If we are not to make the same mistakes again, we have, amongst other requirements, to be able to identify the diversity of animals in question. We must know their biology (e.g. when and how often do they reproduce) and their ecology (e.g. who eats whom and what other effects they have on their habitats)", says Professor Keegan. NUI, Galway has built up an international reputation in marine taxonomy - the identification of marine plant and animal species. Many of its graduates have endured with this interest in their own work places, such as the Galway-Mayo Institute of Technology and Aqua Fact International Services Ltd. This survived the rising attractiveness of molecular taxonomy (identifying species on the basis of their genetic composition), which saw many institutions world wide turn away from the classical approach of identifying whole animals and plants on the basis of their "shape and make". "It was indeed very strange that, even in the face of widespread concern over the permanent loss of species, expert recognition of marine plants and animals continued to decline", observes Professor Keegan. " There is growing awareness of the urgent need to re-acquire these impoverished skills", he said. Ireland, as a whole, has had little marine taxonomic expertise beyond our shallow coastal waters. "This is regrettable, given the increasing interest in the offshore/deep sea area and its natural resources", says Professor Keegan. "However, the Seabed Survey commenced by the Geological Survey of Ireland in 2000 represents an extraordinary first effort to understand this resource". Under funding recently received from the Higher Education Authority, Galway's Martin Ryan Institute has formed and equipped a team of young graduates to carry out complementary studies of this kind. They will look to the Marine Institute for the use of its vessels, RV Celtic Voyager and RV Explorer and to the Geological Survey for its storehouse of newly won information on the sea floor. According to Professor Keegan, the new ICOBES centre will take the obvious next step in bringing together all interested parties, and through a pooling of expertise and equipment, optimise on these new research opportunities. All interested organisations are being invited to have a representative on an ICOBES Advisory Group. In addition to the actual researchers based in the Martin Ryan Institute, NUI Galway will also provide secretariat facilities, library, database and newsletter access. It will also maintain biological reference collections, in parallel with the National Museum and the Museum and Galleries of Wales and provide important technological support and training. "This is one instance where, given that Irish expertise is pretty thin on the 'sea-floor', the more cooks the better the broth", concluded Professor Keegan. Ends Information from: Máire Mhic Uidhir, Press Officer, NUI Galway Tel. 091 750418; 087-2986592

Wednesday, 16 April 2003

Release date: Wednesday 16th April 2003 NUI Galway appoints Director to Huston School of Film and Digital Media NUI Galway is pleased to announce the appointment of Mr Rod Stoneman to the post of Director of the Huston School of Film and Digital Media at National University of Ireland, Galway. Mr Stoneman has been CEO of the Irish Film Board since its re-establishment ten years ago. Prior to that he was a Deputy Commissioning Editor for Channel Four television in the UK. The Huston School of Film and Digital Media at NUI Galway will be launched by Angelica Huston at a Gala Banquet to be held in Los Angeles on May 2nd 2003. The school has been founded with the support of the Huston family, commemorating their long association with "St. Cleran's", John Huston's family home in Co. Galway. Additional support has been provided by Coca Cola HBC. "We are delighted to welcome the appointment of Mr Stoneman, as Director of the new Film School", said Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway. "He brings wide industry experience and an international profile to this exciting and innovative project". The Huston School of Film and Digital Media has been founded with the ambition of training a new generation of filmmakers, making use of the latest digital technology. Its inaugural programme, beginning in September 2003 will be a Masters programme in Screenwriting. Ends Information from: Máire Mhic Uidhir, Press Officer. NUI Galway. Tel. 091-750418; 087-2986592

Monday, 26 May 2003

NUI Galway Scientist wins Optical Society of America award The Optical Society of America (OSA) has announced that the recipient of its C. E. K. Mees Medal 2003 is Professor Christopher Dainty, of NUI Galway. The award recognizes his achievements in the field of Optics. The C. E. K. Mees Medal was established in 1961 in memory of C. E. K. Mees,who contributed much to the development of scientific photography, and acknowledges a recipient who exemplifies the thought that optics transcends all boundaries, interdisciplinary and international. Chris Dainty was chosen as the 2003 recipient for his contributions to the understanding and application of speckle phenomena and for leadership in the international optics community. Professor Dainty is Science Foundation Ireland Professor of Experimental Physics at NUI Galway and is President of the European Optical Society. His research has spanned a wide variety of topics in optical imaging, propagation and scattering. His early work focused on laser speckle and astronomical speckle interferometry. However, by the early 1980s, he became interested in measurement of atmospherically induced scintillation and phase fluctuations, as well as enhanced backscattering from rough surfaces. More recently, he has been involved in low-cost adaptive optics and its applications, and in the optics of the eye. His advanced research uses novel electronics, computer power and light-sensing devices to improve our view of the world. Known as "adaptive optics", the approach is already being used to enhance the images captured by earth-based telescopes. Adaptive optics is a technology developed by astronomers to compensate for the deleterious effects of atmospheric turbulence in astronomical imaging. Dainty is applying adaptive optics to the human eye, primarily to produce very high-resolution images of the retina in vivo. Reversing the optical system could provide "super-vision" that would enable people to see better than "20/20". In the same way that applied optics can clean up a telescope image, Dainty is using the technique to get a clearer view of the back of the retina. A cleaner image of retinal cells can help diagnose disease, but also opens the possibility of sharper vision, he says. Other applications include "line-of-sight" cable-free optical communication links that operate in all weathers, more powerful microscopes and CDs with greatly increased storage capacity. Dainty's research programme also includes basic and applied studies in the fields of smart optics, light scattering and propagation through random media. Smart optical systems are ones where both the optical elements and the detector are programmable, allowing complex tasks to be performed with potentially very low cost devices: consumer digital cameras are one product area that could benefit from smart optics. On a related theme, Professor Dainty is also coordinating an EU Research Training Network, "SHARP-EYE" from his base in NUI Galway. Ends

Friday, 23 May 2003

Release date: 23rd May 2003 SFI awards major Research Centre to NUI Galway Science Foundation Ireland (SFI) has announced major funding for three new Centres for Science, Engineering and Technology (CSETs) at NUI Galway, Royal College of Surgeons and UCC. The three successful centres received their awards against competition from 23 other applicants. The new Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway will receive €12m from SFI over the next five years (with a review for further funding after two years), with significant resource investment being contributed by Hewlett-Packard s European Software Centre in Galway. DERI will conduct basic and applied research on the Semantic Web and Semantic Web-enabled Web Services, and on the innovative implications of this emerging technology for industry and society. The importance of this research to business and the public alike is evidenced by the already enormous use of the Web as a tool for communication, accessing and distributing information and conducting business. Traditional Web technology has stimulated the development of entirely new methods of accessing markets, distributing product information and connecting dispersed commercial partners. However, the success of the Web has made it increasingly difficulty to find, sort, present and maintain the information distributed globally. Fortunately, the Semantic Web provides a way of handling this explosion of information and DERI will be at the forefront of this step into the second generation of Web technology. Conceived by the architects of the original web, the Semantic Web is still in its infancy, but when fully developed it will enable computers to talk meaningfully to each other. The new Institute will be directed by Prof. Dieter Fensel, a leading figure in Semantic Web research world-wide, and co-directed by a leading industrial researcher, who brings significant experience to DERI from the US. Prof. Fensel plans to build the number of research staff in DERI to over 60 post-graduate and post-doctoral researchers by 2008. DERI will be a rich collaboration between NUI Galway researchers from the Computer Integrated Manufacturing Research Unit, the Centre for Innovation and Structural Change, the Departments of Information Technology and Electronic Engineering and key industrial researchers from HP's European Software Centre in Galway. In addition, DERI will attract world-class researchers from around the globe. While DERI will be based on the NUI Galway campus it will also have a laboratory at the HP European Software Centre, allowing easy physical and intellectual exchange of researchers between academia and industry. DERI has also developed strong academic links with the Next Web Generation Group at the University of Innsbruck in Austria, through joint projects headed by Prof. Fensel, and plans to foster an extensive researcher exchange programme with the Group. In a research area that demands team-work and global collaboration, this international sharing of ideas and personnel will greatly enhance the potential of DERI to establish itself as a world-leader in the Semantic Web. The involvement of Hewlett-Packard's European Software Centre in Galway is particularly important for DERI s mission to support the future development of indigenous Irish industry. In the commercial world, where software technologies for different parts of a business have not been based on a common foundation, there are serious problems with trying to connect these various data-handling applications. Semantic Web-enabled Web Services will allow the development of simple interfaces between these applications. With over 100 interconnected systems and interface technology ranging over 30 years, HP s European Software Centre represents an ideal 'real-life' laboratory in which the research carried out by DERI can be case-studied and applied. Ends

Thursday, 26 June 2003

Conferral underlines NUI Galway's global human rights activity The world's elder statesman, Nelson Mandela visits NUI Galway today (Friday 20 June 2003) to be conferred with an Honorary Doctorate of Laws. The visit and conferral emphasises the work the University has, and continues to carry out, as a leading world-centre of research on global human rights issues. Commenting, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "As a university, NUI Galway is committed to the study and promotion of human rights and global humanitarian law. This is demonstrated through the ongoing work of the University's Irish Centre for Human Rights. It is therefore a fitting and momentous occasion for NUI Galway to welcome Mr. Mandela to this University". He added, "While we honour Mr. Mandela with an honorary doctorate, it is actually he who honours us by his presence today at NUI Galway". Continuing he said: The values and beliefs that have shaped the life of Nelson Mandela continue to drive and shape reform, not only in South Africa and the African continent but throughout the world. His visit to NUI Galway underlines a genuine commitment and engagement on the part of this institution to those ideas of human rights, justice and equality for all. The visit and conferral of the Honorary Doctorate to Nelson Mandela can be viewed live via the University's website at: www.nuigalway.ie/mandela To mark the visit, the University has also organised an International Development Conference on Friday 20 June, which will focus on the key themes in economic development, human rights and development co-operation. It will look at opportunities for enhanced and innovative partnerships with African states, and consider in conjunction with Irish aid practitioners, the particular role Ireland can play in these areas. Speakers include Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway; Michael D Higgins, T.D.; Justin Kilcullen of Trócaire and John O'Shea of Goal. Director of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, Professor William Schabas said: "The main objective of the conference will be to honour Nelson Mandela's visit to NUI Galway, and his ongoing work on behalf of the disadvantaged. In addition, the conference will seek to inform the public debate on development issues and contribute to the dialogue in policy formulation, and to review and highlight key developing world priorities." Ends Issued on behalf of NUI Galway by Drury Communications, contact Orla Benson / Paddy Hughes at Tel: +353 1 260 5000 / +353 87 8033262 / +353 87 616 7811 For reference: Máire Mhic Uidhir Press Officer, NUI Galway Tel: +353 91 750 418 / +353 87 298 6592

Monday, 16 June 2003

NUI Galway Conference on Economic Development, Human Rights and Aid A new partnership for Africa's Development – Ireland's Role To mark the visit of Nelson Mandela to NUI Galway, the University is organising an International Development Conference which will take place from 11.30 to 5.00 p.m., on Friday, 20 June, 2003, in the Siobhán McKenna Theatre, Arts Millennium Building. The conference will focus on key themes in economic development, human rights and development co-operation. The proceedings will focus on the opportunities for enhanced and innovative partnerships with African states, and consider in conjunction with Irish aid practitioners, the particular role Ireland can play in these areas. Speakers at the conference will include Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway; Michael D. Higgins, T.D., Justin Kilcullen of Trócaire and John O'Shea of Goal. The main objectives of the conference are to inform the public debate on development issues and contribute to the dialogue in policy formulation; to review and highlight key development priorities; and to honour Nelson Mandela's visit to NUI Galway and his ongoing work on behalf of the disadvantaged. Ends

Monday, 9 June 2003

Bank of Ireland Fellowship in International Human Rights Law to be established in honour of Nelson Mandela's visit to Galway Bank of Ireland has announced the establishment of a fellowship to be awarded to a distinguished scholar from a developing country studying at the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway. The fellowship will be established to commemorate the visit of Nelson Mandela to the University to receive an honorary degree on June 20th. Hundreds of applicants are expected to apply for this prestigious fellowship. Applications will be considered by a special academic panel chaired by Professor William A. Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights. "This important fellowship will make a most significant contribution to the academic research capacity of the Irish Centre for Human Rights", said Professor Schabas. "Since the Centre began activities in early 2000, it has quickly become the Irish think tank with respect to issues on the cutting edge of international human rights law. The fellowship will strengthen its international reputation for excellence and innovation." Professor Schabas went on to say that the requirement that the fellow comes from a developing country is particularly important. "Research from developing countries suffers from inadequate resources, and we believe a fellowship like this can help in a modest way to correct the imbalance," he said. Mike O Grady, Regional Manager Area Office West at Bank of Ireland said, "Nelson Mandela is a towering figure in human rights. We were glad to be able to recognise his historic visit to Galway by establishing a fellowship for a scholar from a developing country." Ends

Friday, 6 June 2003

From 7 – 10 June 2003 the Irish Centre for Human Rights will host the Fifth Biennial Conference of the International Association of Genocide Scholars. Over 150 delegates from throughout the world will participate in this prestigious international event. Genocide, often called "the crime of crimes", is defined by human rights law as the racist destruction of an entire group. The keynote address will be delivered by Gerald Gahima, the Attorney General of Rwanda. He will give an account of his experience in the pursuit for justice in post-genocide Rwanda. Other notable speakers include the Honorable Howard Wolpe, Former Congressman from Michigan and Special Presidential Envoy of the U.S. to the Great Lakes Region of Africa, Ben Kiernan, Professor of History and Director of Genocide Studies Program, Yale University and Professor Israel Charny of the Institute on the Holocaust and Genocide, Jerusalem. The Director of the Irish Centre for Human Rights and chair in human rights at the University, Professor William A. Schabas will discuss the implications for international law of the ad hoc international criminal tribunals. This conference will involve over forty panels discussing a variety of topics, including the genocide of indigenous peoples, the effects of genocide on survivors, prevention of genocide, the role of mass media, international law and genocide, the role of truth commissions and denial of genocides. Scholars from the numerous countries, including Canada, Rwanda, Bosnia and Herzegovina, the United States and Israel will participate in this event. The International Association of Genocide Scholars is at the forefront of research and study on the subject of genocide and the Irish Centre for Human Rights is honoured to be hosting this conference. Ends

Tuesday, 3 June 2003

Preparations well underway for visit of Nelson Mandela to NUI Galway Preparations are at an advanced stage for the impending visit of Nelson Mandela to NUI Galway. The Nobel Laureate and former Prime Minister of South Africa will be conferred with an Honorary Doctorate of Laws on Friday, 20 June 2003 at the University. It is expected that huge numbers of people will come on campus to welcome Mr Mandela on his historic visit to Galway. Mr Mandela will arrive on campus at 5.30 pm. Members of the public are invited to view the arrival and the colourful academic procession from the Quadrangle to the conferring hall at Áras na Mac Léinn/Student Centre. Designated Viewing Areas will provide excellent vantage points for the public. Details of these locations, which will be supervised for crowd safety by the Gardaí, will be published in due course. The ceremony will be relayed live to large screens in the Kirwan, Dillon and Larmor Theatres. Admission to these venues will be by ticket only. Tickets will be issued on a first come, first served basis to members of the public and should be collected in person from Áras Fáilte, the University's Visitor and Information Centre, from Monday 9 June. To mark this historic event, NUI Galway and HEAnet will host the first-ever live webcast from the campus. This will enable alumni, staff and friends all over the globe to enjoy this auspicious occasion. In order to access the live video-stream, log-on to www.nuigalway.ie/mandela for instructions and test page to check you can view the webcast. "This is a momentous occasion for the University and for Galway," said Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway. " We are delighted to be able to facilitate public access to the event and look forward to making this a memorable and exciting occasion for as many people as possible. Now approaching his eighty fifth birthday, Nelson Mandela is one of the world's greatest statesmen and it is a singular honour for us to welcome him to Galway." Ends

Monday, 28 July 2003

The first custom-built facility to produce farmed marine finfish is being established in NUI Galway's MRI Laboratories in Carna, Connemara. With support from Údarás na Gaeltachta, the €600,000 facility will commence operation in the autumn (2003) with the pilot commercial scale production of juvenile cod in a research project funded by the Marine Institute. Wild cod stocks have been severely depleted in recent years resulting in the imposition of quotas and conservation measures. The combined landings of wild cod in the waters off Ireland and UK have plummeted from an average of 75,000 tonnes per annum to less than 25,000 tonnes of cod since the mid 1990s. "Cod is perhaps the best known species of white fish in the North Atlantic with a readymade market of millions of consumers on both sides of the Atlantic", according to Declan Clarke, Development Manager at NUI Galway's Martin Ryan Institute. "There is a strong market opportunity for farmed cod in Ireland and other European countries. Technology developed for cod will also be readily transferable to other white fish species, including haddock, hake and halibut," he said. Research at the MRI Laboratories will support emerging commercial development in terms of Ireland's marine finfish brood stock programmes, live feed production and fish health. Micheál Corduff, Marine Project Executive, Údarás na Gaeltachta said, " This is a very exciting project with tremendous potential for sustainable development, commercial success, and job creation." This project is part of an inter-agency initiative to develop new species and technologies, which involves the Marine Institute, NUI Galway, Bord Iascaigh Mhara and the Department of the Marine. Ends

Thursday, 10 July 2003

The recently elected President of the International Criminal Court, Philippe Kirsch, will be the keynote speaker at a one-week course organised by the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway from 19-26 July 2003 in Galway. Now in its fourth year, the one-week course provides students, diplomats, journalists and other interested professionals with a comprehensive introduction to the operational and political issues concerning the Court. President Kirsch headed the negotiations that resulted in the creation of the Court. He was elected a judge in February 2003, and President of the Court the following month. He will lecture on the establishment of the Court, including the 1998 Rome Conference and subsequent developments. Speakers at the course include Ambassador David Scheffer, who led the United States delegation at the Rome Conference and Professor William Schabas, director of the Irish Centre for Human Rights and author of Introduction to the International Criminal Court. The International Criminal Court became fully operational in June 2003, following the election of its judges, the Prosecutor and the Registrar. The Court is authorised to prosecute genocide, crimes against humanity and war crimes committed since 1 July 2002. The Irish Centre for Human Rights, founded in 2000, is based at NUI Galway, where it is affiliated to the Faculty of Law. Besides organising specialised courses on relevant themes, like the International Criminal Court course, it offers a degree programme of post-graduate studies in international human rights law and engages in a range of individual and contract research projects. Ends

Tuesday, 1 July 2003

Six distinguished individuals from Ireland and overseas were conferred with honorary degrees from NUI Galway today, (June 27th 2003). Professor Kader Asmal, Mayor Richard M. Daley, Rev. Fr Andrew M. Greeley, Mr Joseph Higgins, Right Rev John RW Neill and Mrs Brίd Rodgers received honorary degrees from the University in recognition of the contribution they have each made in affecting fundamental, positive change for disenfranchised and minority groups and society as a whole. This conferring ceremony follows the conferring of Nelson Mandela last week and further underpins NUI Galway's commitment to the study and promotion of Human Rights and also its work in the area of development and social inclusion which has enhanced the lives of local communities in Ireland and fostered global links with institutions and organisations. The President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said, "NUI Galway is proud to recognise the achievements of these individuals whose contributions to harmonisation in society has had a profound impact on the lives of so many. It is fitting that we honour these individuals at NUI Galway where our values and beliefs foster a culture and spirit of justice, equality and opportunity for all. Kadar Asmal who is currently Minister for Education in South Africa, has made an immense contribution to the establishment of an apartheid-free South Africa. His integrity and commitment to social change has touched the lives of many, including us in Ireland where he succeeded in drawing support for the Irish anti-apartheid movement by highlighting the plight of an oppressed people. Mayor Richard Daley has earned a national reputation in the United States for his work in developing innovative, community-based programmes to address education, public safety, neighbourhood development and other challenges unique to the urban setting. We are proud to honour him in NUI Galway today and to acknowledge his extraordinary achievements in improving the quality of life of the citizens of Chicago, many of whom are Irish. Fr Andrew Greeley is a rare combination of priest, politician and author. Imbued with a strong sense of social justice, he has improved the lives of many individuals through the provision of schools and churches, while creating a special place for the Irish people in Chicago. The best selling priest-novelist in the world, his books provide a unique and important insight into the history of the Irish in Chicago as an ethnic group and their integration into American society. It is fitting that we honour Joseph Higgins with an honorary degree. His entrepreneurial flair and dedication to driving indigenous industry has assisted in establishing Galway as an industrial and digital hub where local expertise achieves global success. We honour Archbishop John R Neill for his commitment to inclusiveness as exemplified in the ordination of women in the Church of Ireland. Archbishop Neill served on the NUI Galway Governing Authority for a number of years and demonstrated deep concern for issues of development in the West region. He has also been an active advocate of ecumenism in this country. Brίd Rodgers who is Minister of Agriculture and Rural Development in the Northern Ireland Executive, has dedicated her life to the pursuit of equality and social justice. She is being honoured today for her tireless efforts in the pursuit of peace and reconciliation in Northern Ireland". Ends

Friday, 15 August 2003

Astronomers at NUI Galway have discovered and measured for the first time, a link between the intensity of optical light and the intensity of radio waves from a Pulsar. Their work, published in the latest edition of the journal Science, has important implications for our understanding of how these enigmatic objects work. Pulsars, which were first discovered by the Irish astronomer Jocelyn Bell in 1967, have defied a full theoretical understanding despite more than thirty years of study. What is a pulsar? Dr Andy Shearer who led the NUI Galway research team explains that when a large star dies its life ends with a large explosion - a supernova - one of the most energetic events in the universe. "Some supernovae can result in the formation of what is known as a neutron star," he says. When a neutron star is young (e.g., 100,000 years), it emits a flash or 'pulse of radiation every time it rotates - it is now known as a pulsar. According to Dr Shearer, explaining the pulse and hence the conditions around a neutron star has baffled astronomers for the past thirty years. "Understanding the pulsar phenomena remains one of the unsolved problems in astrophysics," he says. The focus of the NUI Galway team was the 'Crab' Pulsar, which rotates 33 times a second. The team took simultaneous observations of the Crab pulsar at both radio and optical wavelengths. The NUI Galway-built TRIFFID camera, using Global Positioning Satellite (GPS) technology, recorded the optical signals at the William Herschel Telescope (WHT) in La Palma and the radio signals were recorded using the Dutch radio observatory at Westerbork, Holland. "We observed over 10,000 Giant Radio Pulses and discovered, for the first time, that there is a link between the radio and optical signals from pulsars," said Dr. Shearer. In post analysis, the radio and optical arrival times were linked to better than a 10 millionth of a second despite the radio and optical observatories being over 2000 kilometres apart. The importance of this discovery lies in the fact that to date no convincing explanation describes all the possible observations of pulsars. "Our limited knowledge of the workings of a plasma in the extreme conditions around a pulsar has meant we do not know what causes the brief flashes of radio waves, light, X-ray and gamma ray signals that are characteristic of these enigmatic objects", says Dr. Shearer. Indeed most theoretical studies have looked at either the radio waves or the optical but not both. "Our observations have, for the first time, linked emission from these two parts of the electromagnetic spectrum - and in doing so ruled out some of the competing models," said Dr Shearer. "We hope that future observations - particularly of the polarisation of the radio and optical radiation will lead, finally, to a complete understanding of how pulsars work." Ends

Monday, 29 September 2003

The recently formed Human Rights for Change organisation will hold a one-day conference in the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, on Saturday October 4th, 2003. The conference, entitled 'Global Trade and the Implications for Human Rights,' aims to provide an academic platform at which the various aspects of trade liberalisation as pursued by the international community, may be critically examined and discussed in the light of their implications for human rights. While the most serious impact of globalisation has been on the economic, social and cultural rights of people and peoples in the Third World, both academia and civil society in western countries have consistently focused on the enforcement of civil and political rights. This imbalance in study, research and lobbying has resulted in either an incomplete or incorrect understanding of the nature of economic, social and cultural rights throughout the First World. Some of the main issues that will be discussed at the conference include Accountability and Responsibility of Multi-National Corporations; Human Rights Implications of Development policy; the Impact of International Trade on Economic, Social and Cultural Rights; the Global Arms Trade; Trade and the Environment; Women's Rights and Children's Rights. Speakers at the conference will include Professor William Schabas, Director, Irish Centre for Human Rights, NUI Galway; Jim Loughran, Amnesty International; Angela Hegarty, University of Ulster and Dr. Eleanor Doyle, University College Cork. Ends

Friday, 26 September 2003

The Association of Occupational Therapists of Ireland (AOTI) acknowledges that a programme leading to a B.Sc. in Occupational Therapy has commenced in NUI Galway and that the process of accreditation is now in train. While formal approval to proceed with the programme is awaited, the AOTI and the University have committed themselves to a process which will lead to such approval, subject to the accreditation procedures of AOTI. NUI Galway is very happy with the outcome and looks forward to continuing cooperation with the AOTI. Ends

Monday, 1 September 2003

Professor Gerard Quinn, Faculty of Law, NUI Galway, has been nominated by Rehabilitation International (RI) as its representative on a new United Nations Working Group to draft a treaty on the rights of persons with disabilities. RI is a global conglomerate of disability NGOs and is chaired by Lex Freiden who is also chair of the US National Council on Disability. The new UN Working Group which is composed of States as well as independent experts, will meet in January and aims to produce the first working draft of a treaty. Professor Quinn co-authored a leading Study for the United Nations on the treaty in 2002 and is academic co-ordinator of an EU Network of Disability Legal Specialists. "It is an honour to be part of the Working Group. Its work will be truly historic and exciting," said Professor Quinn. " A legally binding treaty will hopefully make a big difference to the 600 million persons with disability who live mostly in developing countries. It will reinforce the reform process at home and will help to engender reform where it currently does not exist. I am proud that NUI Galway can play its part in the treaty drafting process, which has a truly global significance. It shows that quality research can make a positive difference in the policy process," he said. Ends

Monday, 20 October 2003

Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway has described the Government's decision, to 'pause' capital spending under the Government's Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI) for 2003, as a cause of very serious concern to the Third-Level sector, and urged the Government to honour its commitment to Third Level Education in the interests of making Ireland more competitive in a global context. Dr Ó Muircheartaigh's comments were conveyed at a conferring ceremony today (Monday 20 October 2003) in the University, where he also referred to the Government's current approach to PRTLI capital programme as potentially disastrous from both an institutional and a national point of view. He emphasised that NUI Galway and other universities were working to maximise income from all sources, including private fundraising and revenue generating activities. "The Universities and private philanthropy are playing their part in strengthening the education sector. I call on Government to honour its commitment to higher education in the interests of making Ireland more competitive," he said. Continuing, "Irish universities not only provide the innovation capable of stimulating new production, they also generate a skilled and flexible workforce which is vital in meeting the challenges of the 21st century". Dr. Ó Muircheartaigh outlined that the construction of a new engineering facility was a capital project priority for NUI Galway and that to meet the demand for engineers across all sectors, undergraduate numbers at the University at the very least need to be maintained. However, this would be impossible without adequate Government funding to build a new facility. "The existence of a flagship Engineering building will play a decisive role in attracting further direct inward investment to the region as it has done in the biomedical and other sectors," he said. Praising the Government's record in state support for research over the last four years with initiatives such as Science Foundation Ireland (SFI) & Programme for Research in Third-Level Institutions (PRTLI), he described the need for continued research and capital funding of education as being of national strategic importance. His comments were made in a week when NUI Galway will confer degrees and diplomas on over 3,247 graduates in 17 conferring ceremonies throughout the week. These remarks follow the announcement last week of a donation of €18 million from Atlantic Philanthropies for three new projects on campus - the largest single gift in the University's history. Ends

Thursday, 16 October 2003

National University of Ireland Galway has announced the immediate development of three new capital projects totalling €80 million, as part of the first phase of a development programme contained in the University's recently adopted Strategic Plan 2003 - 2008. The projects, to be started immediately, include a new Graduate School of Business, a new Engineering Building, and a major new Sports Centre and Cultural Facilities for the University's 13,800 students, as well as associated essential infrastructural developments. Announcing this initiative, University President, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh stated "We in NUI Galway have been very deliberate about our planned development over the next 5 years. These three projects reflect key components of the strategic plan, and I am delighted that we can now proceed towards their completion. This decision would not have been possible without the support for these projects of Atlantic Philanthropies, who recently confirmed a donation of €18m to the University. This represents the largest single gift to the University in its history." The announcement of this donation coincides with the public launch of the University's fundraising campaign - entitled The People & Place Campaign – which has a target of €50m from private sources. The campaign is part of a projected overall €250 million investment in seventeen new buildings, academic programmes and student facilities at the University. John MacNamara, Chairman of Galway University Foundation welcomed the announcement. "With support from Atlantic Philanthropies and other donors The People and Place Campaign is now over half-way to its target. This is a great endorsement of NUI Galway's vision, and I hope friends and graduates of the University will become involved with the Campaign in order to ensure we meet these ambitious targets." The People & Place Campaign has grouped its seventeen projects around eight themes. Further information is available on www.nuigalway.ie/foundation President Ó Muircheartaigh said that he hoped that the University's efforts to fundraise from the private sector would "highlight to Government that we intend to maximise income from all sources" and went on to call on Government, for its part, to continue its policy of investment in education in order to accelerate Ireland's development as a leading "knowledge economy". Student leaders also welcomed the announcement. Tony McDonnell, Student's Union President, said that these developments "would greatly enhance the sports and cultural dimension of student life on campus, as well as provide much-needed academic facilities in engineering and business." Ends

Monday, 13 October 2003

Honorary Master degrees will be conferred on five individuals during the October conferring ceremonies which take place next week from the 20 – 24 October, 2003. Those conferred include the following: · Jim Callery (M.A) A native of Elphin, Co. Roscommon, Mr. Callery, a successful businessman, has an abiding interest in local history. In 1979, he purchased Strokestown House with the intention of retaining the land and selling on the house. However, he decided that the house was a vital part of our national heritage and embarked on the most significant private restoration project in Ireland. The house, which dates back to the 1600s was restored and opened to the public in 1987. The Irish National Famine Museum was built in the stable yards of the house and opened in 1994. · Frank Canavan (M.Ed.) Former headmaster of Coláiste Iognáid, Galway, Mr. Canavan continues his commitment to professional development through membership of the Curriculum Development Association, Education Committee, ASTI, membership of and attendance at Congresses of Heads of European Jesuit Schools. · Brendan Flynn (M.Ed) Vice-Principal of Clifden Community School, Mr. Flynn has been closely associated with Clifden Arts Festival which began in 1977. He has been Director of the Festival for the last 26 years. He was appointed to the Arts Council in 1998 and has edited the 'Clifden Anthology 1' and the 'Clifden Anthologe 2', which include submissions from literary figures who have been associated with the Festival through the years. · Tom Connolly (M.R.D) From Clifden, Co. Galway, Mr. Connolly is a leader in local and community development in West Connemara. He is Chairman of the Clifden and District Community Council and Director and Chairman of the Western Regional Tourism Organisation. · Pádraig Mac Gréine (M.A.) Born in 1900 in Co. Longford, this 103-year old is still active as a teacher and scholar. He is best known for his work with the Irish Folklore Commission. He has collected stories, fables and descriptions of customs, in particular those of the travelling community. He collected most of the material for the collection "To shorten the Road: Traveller Folktales of Ireland," and his work is also included in "The Field Day Anthology of Irish Writing." Ends

Monday, 13 October 2003

An initiative which encourages students to combine learning with volunteer work is commencing at NUI Galway this week. Known as "ALIVE" or "A Learning Initiative and the Volunteering Experience," the course, which has been established under the University's Community Knowledge Initiative (CKI), is an effort to recognise the potential support students can make to various communities. The initiative is based on service learning: a pedagogy of action and reflection, which is fairly new to Ireland. "Service Learning is a form of experiential learning where students apply academic knowledge and critical thinking skills to address genuine community needs," explains CKI Project Manager Jacinta Barrins. "It enables students to bring their knowledge base to the benefit of a wide range of organisations and to take their learning from that experience back to the classroom, where the analysis becomes a significant part of their education." The proposed course builds on the strong tradition in some faculties of staff involvement in community activities and on student-initiated and student led volunteer activities currently underway at NUI Galway. The course, which is available to all NUI Galway students, combines 12 hours of lectures with an additional 45 hours of volunteering over two semesters. The student chooses a not-for-profit organisation to work with from partnerships developed by CKI which include a number of organisations under the umbrella group of Galway Volunteering Network, IRD, Kiltimagh, Co. Mayo, and Galway Leader Companies. According to Jacinta Barrins, "NUI, Galway is currently promoting the development of student-led projects on campus. We hope that students will create their own student initiated and led volunteering projects on campus," The aim of this initiative is to develop various characteristics among students, with a positive spin-off for the community. The course will develop university-community interaction, civic responsibility and self development in students." There are various positive outcomes for students who participate in the project. Participating in the course could assist in enhancing your employability skills, particularly as employers are now looking for the more 'holistic' employee," she says. Most organisations who are involved in the ALIVE partnership provide basic training. In addition, the ALIVE course provides training in a number of areas including Personal Development Planning, Communication Skills, Civic Engagement Issues, Teamwork and Self Management. Ends

Monday, 6 October 2003

At a reception in NUI Galway today (October 6th 2003) John McGahern, the most accomplished and acclaimed writer of Ireland's living fiction writers, officially handed over his literary archive to the President of NUI Galway, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh. The archive will be housed in the James Hardiman Library alongside other renowned literary works. The extensive archive is enormously rich in content and consists of forty years of writings, personal papers, novella and short stories, correspondence and the manuscript of a novel, which although accepted for publication was subsequently withdrawn by Mr McGahern. The collection includes the manuscripts of earliest works including The Dark and The Barracks, Amongst Women and his latest novel - That they may face the Rising Sun. Importantly, all future work will also be part of the archive and will include John McGahern's memoirs on which he continues to work. Commenting on the importance of the acquisition of the archive, the President of NUI Galway, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh said, "We are honoured that John McGahern is with us here today as we take into our possession this outstanding and extensive literary archive. His influence on Irish literature of this era has been immense, as he captures the narratives of our changing society and the transition from rural values to the alternative challenges of urban living and economic modernisation. This is a significant achievement for this University and an enormous enhancement of our literary and Irish Studies resource base. It firmly enhances NUI Galway as a centre of excellence for national and international scholars. We look forward to the new research possibilities that have been made possible as a result of this acquisition." Ms. Marie Reddan, James Hardiman Library, NUI Galway said, "The acquisition of this archive greatly enhances NUI Galway, as a location of research into generations of Irish tradition and complements existing library strengths collected over centuries. Balancing our archival and preservation skills with our ability to exploit such collections using 21st century technology, will ensure access to this unique and highly valuable primary research resource for the benefit of both international scholars and McGahern's own regional community." Dr Riana O'Dwyer, Department of English, NUI Galway added, "John McGahern's reputation as a consummate stylist and master of fiction extends throughout the English-speaking world and he is particularly appreciated in North America. The setting of these texts ranges from the rural west of Ireland, to Dublin and abroad, but returns always to the fulcrum of lived experience: the inland fields and lakes and bogs of Connaught and the lives of people rooted there. John McGahern is arguably the most important Irish novelist since James Joyce. Today we are honoured with his presence at NUI Galway." Professor Ger Hurley, Dean of Research, at NUI Galway said, "Having the original papers of John McGahern is a tremendous research resource for the University and will be eagerly sought after by literary scholars inside and outside the University." Dr. Louis de Paor, Director of NUI Galway's Centre for Irish Studies, where John McGahern has been Adjunct Professor since 2001 added, "This archive will provide a unique insight into the working methods and technical development of one of the most meticulous and scrupulous Irish writers of our time. It will be an invaluable resource for generations of literary and cultural scholars." Professor Chris Curtin, Department of Political Science and Sociology, NUI Galway concluded, "John McGahern's work provides a deep and exceptionally insightful view of rural life in Ireland. His books represent a major source of information for a range of social sciences but for sociologists in particular." Other works housed at the James Hardiman library include the Douglas Hyde manuscripts, O Tuairisc papers and the O Domhnalláin papers with an excellent collection of Theatre archives – Druid, An Taibhdhearc, Galway Arts Festival, Macnas and the archive of the early years of the Lyric Theatre Belfast. Ends

Tuesday, 18 November 2003

Professor Noel Lowndes of NUI Galway's Department of Biochemistry has become a member of the European Molecular Biology Organisation (EMBO). He is just one of three Irish-based scientists elected to the prestigious organisation which includes 36 Nobel Prize laureates among its members. Professor Lowndes, who has established an international reputation in cellular responses to DNA damage, leads Ireland s first Genome Stability Cluster at NUI Galway. His research team is studying how normal cells respond when the genetic material is damaged and how defects in these responses result in cancer. DNA damage is caused by diverse agents ranging from sunlight and cigarette smoke to ionising radiation from either natural sources or from nuclear power plants. Responding to the news of his appointment to EMBO, Professor Lowndes said, "This is a great honour for me personally but is also recognition of the recently established Genome Stability Cluster at NUI Galway. This cluster, a team of four distinct laboratories working on related aspects of the biological responses to DNA damage, is unique in Ireland and has exciting potential for our understanding of the underlying causes of cancer." Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said the University was proud of the depth and strength of research being carried out across all disciplines. "The election of Professor Lowndes to EMBO is an endorsement of his ground-breaking research and its potential to alleviate suffering caused by cancer. He and his team of international scientists bring a wealth of experience and expertise to their work," he said. Professor Frank Gannon, Executive Director, EMBO said, "Election to EMBO is based on the votes of the EMBO members. It is an honour that is much sought after and the inclusion of Noel Lowndes in this elite group sends a very positive message about his research reputation and the growing recognition of the quality of science in Galway and Ireland." EMBO, established by leading scientists in 1964, promotes biosciences in Europe. The organization raised the standards in this area of science through the establishment of a specialist laboratory (EMBL), the provision of training through practical courses and workshops and by stimulating mobility through its Fellowship Programme. Today EMBO has 1200 elected members in 24 countries. Ends

Monday, 17 November 2003

Thousands of second-level students from all over the country are set to attend NUI Galway's annual Open Day which will take place from 9.00 a.m. to 3.00 p.m., on Tuesday, 2 December, 2003. The event is an ideal opportunity for both second-level and mature students to get information on the academic programmes provided by the University. Academic staff from the University's fifty-two departments will be available at the exhibition stands to answer queries and provide detailed subject and course information. With seven Faculties and 13,800 students, NUI Galway is the first choice option for many students when completing their CAO forms. "Given the huge range of courses on offer, it is often confusing and difficult for Leaving Cert students to decide on the options best suited to them," according to Mary Coyle, NUI Galway's Schools Liaison Officer. "However, Open Day provides an ideal opportunity to discuss courses with academic staff and students at the various stands." On their arrival at NUI Galway on the 2 December, students are requested to come to the assembly point in the Quadrangle, where they will be given directions to introductory lectures and exhibition areas. Guided tours of the campus will be provided throughout the day. These will include visits to the Clinical Science Institute (Medical School), the Martin Ryan Institute, the Arts Millennium Building, Áras na Gaeilge and the Student Accommodation and Sports Facilities. There will also be laboratory demonstrations in the Departments of Physics and Chemistry. Students will have the opportunity to visit the Information Technology Labs. and the University Applied Languages Centre. NUI Galway is constantly improving facilities for its students and recently announced the injection of €80 million towards the development of a new Graduate Business School, a new Engineering Building and new Sports and Cultural facilities, all of which will be constructed over the next five years. Ends

Monday, 17 November 2003

Professor Noel Lowndes of NUI Galway's Department of Biochemistry has become a member of the European Molecular Biology Organisation (EMBO). He is just one of three Irish-based scientists elected to the prestigious organisation which includes 36 Nobel Prize laureates among its members. Professor Lowndes, who has established an international reputation in cellular responses to DNA damage, leads Ireland s first Genome Stability Cluster at NUI Galway. His research team is studying how normal cells respond when the genetic material is damaged and how defects in these responses result in cancer. DNA damage is caused by diverse agents ranging from sunlight and cigarette smoke to ionising radiation from either natural sources or from nuclear power plants. Responding to the news of his appointment to EMBO, Professor Lowndes said, "This is a great honour for me personally but is also recognition of the recently established Genome Stability Cluster at NUI Galway. This cluster, a team of four distinct laboratories working on related aspects of the biological responses to DNA damage, is unique in Ireland and has exciting potential for our understanding of the underlying causes of cancer." Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said the University was proud of the depth and strength of research being carried out across all disciplines. "The election of Professor Lowndes to EMBO is an endorsement of his ground-breaking research and its potential to alleviate suffering caused by cancer. He and his team of international scientists bring a wealth of experience and expertise to their work," he said. Professor Frank Gannon, Executive Director, EMBO said, "Election to EMBO is based on the votes of the EMBO members. It is an honour that is much sought after and the inclusion of Noel Lowndes in this elite group sends a very positive message about his research reputation and the growing recognition of the quality of science in Galway and Ireland." EMBO, established by leading scientists in 1964, promotes biosciences in Europe. The organization raised the standards in this area of science through the establishment of a specialist laboratory (EMBL), the provision of training through practical courses and workshops and by stimulating mobility through its Fellowship Programme. Today EMBO has 1200 elected members in 24 countries. Ends

Monday, 3 November 2003

English Version Fáiltíonn an Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh roimh fhógra an Aire Éamon Ó Cúiv T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta inniu (Dé Luain, 3 Samhain), go bhfuil deontas €1 milliún thar trí bliana ar fáil don Ollscoil ar mhaithe le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge atá bunaithe ag an Ollscoil, a fhorbairt. Tá an tAcadamh á bhunú le cúrsaí trí mheán an Gaeilge a chur ar fáil ar an gcampus féin agus in ionaid eile taobh amuigh den champus. Is é Uachtarán na hOllscoile atá ainmnithe mar Reachtaire an Acadaimh faoi láthair agus tá Peadar Mac an Iomaire ainmnithe mar Phríomhfheidhmeannach an Acadaimh. Tá Oifig na Gaeilge Labhartha agus gníomhaíochtaí na nIonad Gaeltachta ag teacht faoi scáth an Acadaimh. Tá 40 post lánaimseartha san Acadamh faoi láthair agus beifear ag cur le líon na bpost sin de réir mar a bheidh cúrsaí nua léinn, cláir taighde agus gníomhaíochtaí comhairleoireachta an Acadaimh á bhforbairt. Tá 12 post fógraithe faoi scáth an Acadaimh agus cuid mhaith acu líonta. Fógrófar roinnt post eile sna míonna beaga seo romhainn. Táthar ag bunú Bord Stiúrtha agus Bord Acadúil ar an Acadamh faoi láthair. Ag glacadh buíochais leis an Aire, dúirt an Dr. Ó Muircheartaigh, "Is cúis áthais dom féin agus d'Údarás na hOllscoile go bhfuil tacaíocht láidir an Rialtais ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Is slánchuid de Phlean Straitéiseach agus de Phlean Acadúil na hOllscoile áit shuntasach a thabhairt don Ghaeilge agus don léann trí Ghaeilge faoi scáth na hOllscoile." Tógadh céim eile sa treo sin ag cruinniú Údarás na hOllscoile ar an 16 Deireadh Fómhair 2003, trí threoir a thabhairt do bhainistíocht na hOllscoile campas eiseamláireach dhátheangach a bheith san Ollscoil. "Beidh an campas seo ina dhea-shampla d'ollscoileanna atá ag freastal ar phobail mionlaigh agus ar phobail mionteangacha ar fud na cruinne", a dúirt an Dr. O Muircheartaigh. Is cúis áthais don Uachtarán a fhógairt go bhfuil 73 duine ag freastal ar chúrsaí Ollscoile go hiomlán trí Ghaeilge i nGaeltacht Thír Chonaill den chéad uair i mbliana agus 53 duine in ionaid eile i gCúige Uladh. Tá cúrsaí faoi lán tseoil chomh maith ag an Ollscoil i gCarna agus ar an gCeathrú Rua. Creideann Údarás na hOllscoile go bhfuil na struchtúir á mbunú ag an Ollscoil anois a chuirfidh forbairt na hOllscolaíochta trí Ghaeilge ar bhonn sláintiúil agus gur forbairtí iad a bhfuil éileamh orthu ó phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. "Is éard atá sa ngníomhaíocht cheannródaíoch atá déanta ag an Ollscoil, feidhmiú an choincheap a bhí taobh thiar de bhunú Acht 1929 agus d'ainmniú Ollscoil na hÉireann, Gaillimh mar ollscoil a dhéanfadh cúram den Ollscolaíocht trí Gheilge", a dúirt an Dr. Ó Muircheartaigh. "Is gá Acht 1929 a leasú le go mbeidh an dea-obair cheannródaíoch atá á feidhmiú ag an Ollscoil anois in ann bláthú. Tá glactha ag Údarás na hOllscoile d'aonghuth leis an ngéarghá atá leis an leasú sin." Ends

Monday, 3 November 2003

Leathan Gaeilge Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway welcomed the announcement today (Monday 3 November), by Eamon Ó Cúiv, T.D., Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, of funding of €I million over three years, to support the special Academy being established by the University for teaching through Irish. The Academy, known as Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is being set up by NUI Galway to develop University courses through the medium of Irish, both on campus at NUI Galway and at the University's centres in the Gaeltacht. The University Authority founded the Acadamh and has appointed President Ó Muircheartaigh as Rector (Reachtaire) and Mr. Peadar Mac an Iomaire, Director of the Office of Spoken Irish, as Chief Executive. The complete work of the Office of Spoken Irish and the activities of the University's three Gaeltacht Centres will now be taken over by an tAcadamh. This currently constitutes 40 full time posts but this number will be built on as academic courses, research programmes and the advisory services of an tAcadamh flourish over the coming years. Some 12 posts have already been advertised under the auspices of an tAcadamh and many of these positions have now been filled. More posts will be advertised over the coming months. Arrangements are currently being made to appoint an tAcadamh's Board of Directors and Academic Board. Thanking the Minister for Government support, President Ó Muircheartaigh said, "The Governing Authority and I are delighted with the support shown by Government for an tAcadamh. Securing the role of the Irish Language in third-level education is an intrinsic part of the University's Strategic and Academic Plans." Another important step was taken in the development of these policies earlier last month (October '03) when the University Authority provided guidelines for University management to develop an exemplary bilingual campus at NUI Galway. "This campus will be a role model for all universities serving minority communities and lesser-used language communities throughout the world," said Dr. Ó Muircheartaigh. Dr. Ó Muircheartaigh was also pleased to announce that 73 students are attending NUI Galway courses through the medium of Irish at the University's Centre, An Chrannóg, in the Donegal Gaeltacht for the first time this year. A further 53 students have enrolled on courses being run by An Chrannóg in other locations in Ulster. Courses are now well founded at the Gaeltacht centres in Connamara: Áras Shorcha Ni Ghuairim, Carna agus Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua. The University Authorities believe that the structural developments currently being undertaken will secure the future for third level education through the medium of Irish. They are also strongly of the opinion that these developments are meeting the needs of the Irish speaking community, both within and outside the Gaeltacht. "These latest groundbreaking steps taken by the University are activating a concept which was laid down by the University Act of 1929. This Act named National University of Ireland, Galway as the third level Institute which would lead third level education through Irish," said Dr. Ó Muircheartaigh. "It is now necessary to amend this act in order to facilitate the growth and development of an tAcadamh. The University Authority has unanimously accepted the need for this amendment." Ends

Tuesday, 15 January 2002

Release date: 14 January, 2002 NUI Galway leads Research to benefit African Communities Africa, often associated with poverty and deprivation, has access to a huge natural resource, which, if properly developed and exploited, could dramatically change the lives of its coastal peoples. This has been shown spectacularly in Tanzania where scientific advice and know-how have provided coastal communities with substantial revenue for food, healthcare and education. Seaweed is available in huge quantities and incredible diversity on the African coast but because of a lack of access to information on location, type and potential commercial usage, the full potential of this natural resource is left largely untapped, a situation which is mirrored in remote communities in Europe, including areas like the west of Ireland. This is now about to change however, with the commencement of a major three-year EU-funded project, headed by the Martin Ryan Institute at NUI, Galway to compile a definitive database of commercially important seaweeds from the EU and Africa. For the first time, this information will be easily accessible internationally via both the Internet and a specially produced information pack including a CD-ROM version of the database which will be distributed free of charge to potential users of the information. The Department of Botany, NUI, Galway AlgaeBase team will host the first meeting of the project partners in NUI, Galway from the 14 -17 January organised by Eilís Nic Dhonncha and Professor Michael Guiry. Participating countries include Kenya, South Africa and Namibia from Africa; and Ireland, Portugal and Sweden from the EU. The AlgaeBase team point out that a major foreign policy aim of the EU is to foster the sustainable economic and social development of developing countries. The SeaweedAfrica part of AlgaeBase will provide information on resource distribution, uses and potential uses, current resource yields, ecology, aquaculture and harvesting. "The innovative features of this database are twofold" explains Ms. Nic Dhonncha. "Initially, via the internet, it will provide biological information on the economically-important seaweeds to the initiators of community-based development projects to help them to choose the species upon which they should concentrate and the technical information to aid them in choosing strategies and methods that have been successful elsewhere. The second major objective is to provide the relevant information to policy makers in the form of an easy-to-access tool to allow them to establish that development taking place is carried out in an environmentally-friendly and sustainable manner." Despite its burgeoning coastline and maritime populations, Africa has not seen major developments of a seaweed industry except in Tanzania, South Africa, and, more recently, Mozambique. There is a lack of local knowledge of seaweeds, despite the incredible biodiversity, which is particularly high on the east coast. In some areas, such as Namibia and the west coast of South Africa, upwelling of cold water shows enormous potential for maricultural development if the right algae and management techniques can be found. It is intended that SeaweedAfrica will go a long way towards achieving that. The current first-sale annual value of the Irish seaweed industry is about Euro 8.8 million and the industry employs nearly 700 people on either a full-time or seasonal basis in remote rural areas of the west coast, primarily within the Gaeltacht. Compared to the world seaweed production - in excess of 7.5 million tonnes in an industry worth US $4 billion - the Irish industry is small, processing 45,000 tonnes annually. However, the seemingly small size of the industry masks the huge socio-economic impacts that it has on rural coastal communities with few other sustainable sources of income. Seaweed and its extracts are used extensively in industries such as agriculture, soap, skin care and snack food and food ingredients. Selected species are also being increasingly used in the biotechnological and pharmaceutical industries. Professor Michael Guiry, Director of NUI Galway s Martin Ryan Institute, the leading academic marine research institution in Ireland, has been involved in seaweed research for many years and is recognised as a world expert in this area. Ends Information from: Máire Mhic Uidhir, Press Officer, NUI, Galway. Tel. 091 750418