Monday, 8 March 2021

Leagtar béim i dtuarascáil OÉ Gaillimh ar threochtaí iompraíochtaí sláinte leanaí thar 20 bliain Léiríonn an staidéar HBSC go bhfuil laghdú tríd is tríd sna táscairí úsáide substainte ar fad; méadú ar líon na ndaoine óga a thuairiscíonn brú a bheith orthu de bharr obair scoile; agus tuairiscíonn níos mó leanaí go bhfuil siad in ísle brí Dúirt 5.3% de leanaí Éireannacha idir 10-17 mbliana d’aois go raibh siad ag caitheamh tobac in 2018, i gcomparáid le 22.6% in 1998 In 2018, thuairiscigh 19% díobh go raibh siad ar meisce am éigin, i gcomparáid le 33% in 1998. Thuairiscigh 8.5% in 2018 gur úsáid siad cannabas le bliain anuas i gcomparáid le 12.3% in 1998. Thuairiscigh 44.3% go raibh brú orthu mar gheall ar obair scoile, i gcomparáid le 32.9% in 1998 Thuairiscigh 34.3% go raibh siad in ísle brí gach seachtain nó níos minice, i gcomparáid le 23% in 1998 Inniu, sheol an tAire Stáit a bhfuil freagracht air as Sláinte Phoiblí, Folláine agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí, Frank Feighan T.D. an tuarascáil ‘Health Behaviour in School-aged Children Trends Report 1998-2018’ (HBSC). Ba í an taighdeoir sinsearach Aoife Gavin a stiúir an tuarascáil i gcomhar le foireann taighde HBSC san Ionad Taighde don Chothú Sláinte in OÉ Gaillimh. I gcomparáid le torthaí 1998, fuarthas amach sa staidéar go raibh níos lú leanaí ag úsáid substaintí, go mbíonn níos mó ná leath na leanaí i mbun aclaíocht rialta, go mbíonn níos mó leanaí faoi bhrú ag obair scoile agus go ndeir níos mó leanaí go bhfuil siad in ísle brí. Staidéar tras-earnála é an HBSC a dhéantar i gcomhar le hOifig Réigiúnach na hEagraíochta Domhanda Sláinte don Eoraip. Déantar é a reáchtáil gach ceithre bliana. In 2018, ghlac 45 tír agus réigiún páirt, ag bailiú sonraí ar iompraíochtaí sláinte, torthaí sláinte agus comhthéacsanna sóisialta a bhaineann le saol leanaí. Rinne an staidéar comparáid idir torthaí iompraíochta sláinte leanaí in aois scoile ó 1998 go 2018. Iompraíochtaí riosca sláinte – Laghdú tríd is tríd sna táscairí úsáide substainte ar fad.  :: Tuairiscíonn níos lú leanaí go bhfuil siad ag caitheamh tobac faoi láthair – 5.3% in 2018, i gcomparáid le 22.6% in 1998. :: Tuairiscíonn níos lú leanaí go raibh siad ar meisce am éigin – 19% in 2018 i gcomparáid le 33% in 1998. :: Thuairiscigh níos lú leanaí gur úsáid siad cannabas le bliain anuas – 8.5% in 2018, i gcomparáid le 12.3% in 1998. Iompraíochtaí sláinte dearfacha – Feabhas tríd is tríd i measc daoine óga :: Tá níos mó leanaí ag scuabadh a gcuid fiacla níos mó ná uair amháin sa lá – 70.1% in 2018, i gcomparáid le 57.6% in 1998. :: Tá níos mó leanaí ag caitheamh crios sábhála i gcónaí ar thurais ghluaisteáin – 81.4% in 2018, i gcomparáid le 41.0% in 1998. :: D'fhan céatadán na ndaoine óga a dhéanann aclaíocht bhríomhar ceithre huaire nó níos mó sa tseachtain seasmhach – 52.1% in 2018, i gcomparáid le 52.6% in 1998. Ag seoladh na tuarascála, dúirt an tAire Frank Feighan: “Fearaim fáilte roimh fhoilsiú na tuarascála is déanaí seo ón Staidéar ar Iompraíocht Sláinte Leanaí in Aois Scoile. Chuir an tionscadal idirnáisiúnta seo sonraí riachtanacha ar fáil dúinn a chuidigh le polasaí a bhaineann le sláinte agus folláine ár leanaí agus ár ndaoine óga a mhúnlú agus a threorú. "Tugann an tuarascáil seo ar Threochtaí deis iontach dúinn machnamh a dhéanamh ar an iliomad feabhsúchán thar a bheith suntasach atá tagtha ar shláinte ár leanaí, agus ar na réimsí sin nach bhfuil an oiread dul chun cinn déanta againn iontu agus ba mhaith linn. Beidh an-tábhacht ag baint leis an eolas atá sa staidéar seo maidir le pleanáil don todhchaí agus an treo a ghlacfaidh polasaithe i ndáil le sláinte leanaí. "Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann an Ionaid Taighde don Chothú Sláinte, leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus leis na daltaí, na tuismitheoirí agus an fhoireann sna scoileanna a bhí rannpháirteach arb í an tuarascáil luachmhar seo toradh a saothair.” Dúirt an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, Roderic O'Gorman T.D.: “Tá Éire ag dul sa treo ceart maidir le sláinte daoine óga, agus is léir go bhfuil tionchar dearfach ag tionscnaimh a bhunaigh an Rialtas roimhe seo chun tacú le roghanna sláintiúla maidir le hól alcóil agus caitheamh tobac a laghdú, rud a chuidíonn lenár ndaoine óga a choinneáil slán. “Tugann an taighde le fios freisin gur gá béim níos mó a chur ar thacú le meabhairshláinte dhearfach daoine óga, agus mar gheall ar thionchar Covid-19, d’fhéadfadh an fhadhb seo éirí níos forleithne. I mí Feabhra, sheol mo Roinn an feachtas Ag Tacú le Leanaí a bhfuil sé mar aidhm aige eolas a thabhairt faoi na tacaíochtaí atá ar fáil do leanaí agus do theaghlaigh le linn na paindéime. Mhéadaíomar an maoiniú atá ar fáil do sheirbhísí óige in 2021 freisin, mar aitheantas ar an tionchar dearfach is féidir a bheith ag obair óige ar shaol daoine óga. “A bhuíochas le foireann taighde HBSC in OÉ Gaillimh agus le haiseolas ó dhaoine óga, tá píosa taighde luachmhar againn anois a chuirfidh treoir ar fáil chun tionscnaimh maidir le saol folláin a chaitheamh a fhorbairt amach anseo atá dírithe ar shaol leanaí agus daoine óga in Éirinn a fheabhsú.” Ag trácht dó ar na torthaí, dúirt an Comh-Phríomhthaighdeoir, an Dr Colette Kelly ón Ionad Taighde don Chothú Sláinte in OÉ Gaillimh: “Is toradh é an tuarascáil seo ar bhlianta fada oibre, agus tá roinnt dea-scéalta le sonrú faoi iompraíochtaí sláinte leanaí Éireannacha, mar shampla tá laghdú leanúnach tagtha ar úsáid substaintí. Tá treocht dhearfach leanúnach ann maidir le leanaí ag caint lena gcuid tuismitheoirí agus tuairiscí ar áiteanna maithe sa cheantar áitiúil chun am saor a chaitheamh. Cuireann an tuarascáil béim freisin ar réimsí ar gá feabhas a chur orthu, go háirithe tá níos mó daoine óga ag rá go mbraitheann siad go bhfuil brú orthu mar gheall ar obair scoile agus tá méadú ar líon na leanaí a deir go bhfuil siad in ísle brí.  Soláthraíonn an tuarascáil briseadh síos ar phatrúin aoise, inscne agus aicme sóisialta a chuireann eolas níos doimhne ar fáil maidir le gach ceann de na táscairí.” Chun an tuarascáil iomlán a léamh, tabhair cuairt ar:  http://www.nuigalway.ie/media/healthpromotionresearchcentre/hbscdocs/nationalreports/HBSC-Trends-Report-2021.pdf Críoch

Monday, 8 March 2021

NUI Galway spin-out Aquila Bioscience develops groundbreaking solution ProShield technology maximizes protection for reusable masks and helps to reduce waste and plastic pollution from disposables A medical technology spin-out company at NUI Galway has developed a groundbreaking new barrier spray making re-usable masks up to 99% effective at blocking airborne pathogens and particles. ProShield has been developed by scientists and researchers at Aquila Bioscience to create a safe, nanofibre protective coating on material, an added defence against airborne pathogens. Inspired by the development of its first product, the ABD Device, a novel decontamination wipe, Aquila Bioscience successfully applied its signature Pathogen Capturing Technology (PCT) to ProShield, an environmentally conscious, alcohol free, safe spray. PCT is inspired by nature and is based on glycoscience, the study of protein and carbohydrates. It contains microscopic Velcro-like structures specifically designed to bind and neutralise harmful pathogens. David Murphy, Director of Technology Transfer and Innovation, NUI Galway, said: “Timing is everything. Aquila Bioscience had developed the technology and now, in less than 12 months, they have developed a range of exciting products to address the global need for protection against Covid-19 and other pathogens. This remarkable journey is testimony to the expertise and dedication of the company, and the entrepreneurial environment at NUI Galway.” Professor Lokesh Joshi, founder of Aquila Bioscience, said the innovation was also driven by the need to increase protection of reusable masks, to reduce dependence on disposable masks and ultimately to protect the environment by reducing plastic waste.   “With growing awareness of waste created by single use PPE and the toll it is taking on the environment, it is imperative that we develop innovative, environmentally conscious products that are safe to use and effectively protect users,” Professor Joshi said. “Due to an exponential rise in the number of disposable masks used daily, there has been a huge surge in ocean pollution worldwide. Discarded plastic masks end up everywhere - roadsides, fields, lakes, rivers and all the way to the oceans, getting tangled up in wildlife along the way. They can take hundreds of years to slowly degrade into microplastics which are then ingested by marine life. “People should be advised to wear reusable face masks and now we have a technology, inspired by nature, to improve protection from fabric/cotton masks by blocking up to 99% of airborne pathogens.” The ProShield scientifically developed technology was tested for its efficacy using a variety of fabric materials and its ability to capture and block airborne pathogens. The results showed that ProShield dramatically improves the efficacy of the fabric material to block pathogens by between 94% and 99.5%.  ProShield is the second pilot product developed and released by Aquila Bioscience and is alcohol free, eco-friendly and safe for all to use. Ends

Friday, 5 March 2021

AONTAS Star Award recognises University collaboration with Galway Traveller Movement and Community Action Network  A Community Education programme at NUI Galway has won a national AONTAS STAR award after supporting adult learning for more than 20 years.  Power in Participation, a collaborative project involving the University and Galway Traveller Movement and Community Action Network has been recognised for its work with Travellers.  The project saw 24 members of the Traveller community graduate with a Diploma in Community Development Practice. Lecturers Dr Deirdre Hardiman and Dr Helen Casey have worked in Community Education in NUI Galway for more than two decades, advocating for the continued provision of educational and learning opportunities, both on campus and on an outreach basis, in order to widen participation in higher education. Dr Hardiman said: “The project was designed and implemented with students at its centre and this community education approach is essential to ensure social inclusion and empowerment.” Dr Casey said: “This model of Community Education can be rolled out nationwide and there have been discussions with a Traveller group in the Midlands about a similar project. It is about putting people at the heart of change. “The knowledge and lived experience of the diverse student group also added to the learning of the diploma course and showcased the skill within to take up community work in the future.” Power in Participation was honured at a special online event for the AONTAS STAR Awards. They won in the Third Level Access and Engagement category, sponsored by Teachers’ Union of Ireland (TUI).  A key focus of the project is promoting access to educational opportunities and widening participation in higher education for under-represented groups. Martin Ward, of the Galway Traveller Movement, said: “Everyone involved in the project committed to ensuring that no-one was left behind for a second time on their educational journey. This meant supports were tailored to an individual’s needs and mostly delivered through a buddy-buddy system. It is a huge boost to see our project recognised by Aontas.” Pat Tobin, of Community Action Network, said: “Leadership is essential for social change and this tailor made course was one of the best examples of collaboration in action.” The project examined the impact of the outreach NUI Diploma in Community Development Practice on the personal and professional lives of programme graduates.  Nora Mongan, programme graduate, said: “There is a need for more of these projects that deliver results for communities who were left behind in education. It’s not good enough just to say we are inclusive and sit back. There needs to be a lot of outreach work done to ensure engagement happens especially for those who had a bad experience in the education sector in the past.” Colie Sweeney, also a programme graduate, said: “As students we are extremely proud to have won the Aontas Star award for this project as we had meaningful input into the design and delivery.” Ends

Wednesday, 3 March 2021

NUI Galway has announced the appointment of Dr Máire Geoghegan-Quinn as chairperson of Údarás na hOllscoile, the University’s Governing Authority. Dr Geoghegan-Quinn, a former government minister and European Commissioner for Research, Innovation and Science, was unanimously selected at the first formal meeting of the new Údarás on Thursday 25th February 2021. Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, President of NUI Galway, said: “It is a privilege for NUI Galway to have someone of Dr Máire Geoghegan-Quinn’s calibre as chairperson of Údarás na hOllscoile. She has all the attributes for excellence as chairperson of Údarás and I am delighted that she has agreed to accept this role for our university, our students and our staff. “Dr Geoghegan-Quinn’s wealth of experience and knowledge nationally and internationally, in public policy and reform, in research and in diversity, will be a huge asset as we set out to implement our strategic plan Shared Vision, Shaped by Values, which she helped develop, and as we ensure good governance of our University and strive to deepen existing connections and build new relationships.” Dr Geoghegan-Quinn’s term as chairperson runs for four years from March 1st 2021 until 2025. She said: "The honour in this appointment is obvious. So is the scale of the task. The pandemic has accelerated the urgency to create a new kind of University that accommodates distance while creating a community of scholarship, creativity and ambition, that combines respect with openness to new and different thinking, that sees diversity as a strength and as a never-ending project." Ends   An Dr Máire Geoghegan-Quinn ceaptha mar chathaoirleach ar Údarás na hOllscoile, OÉ Gaillimh D’fhógair OÉ Gaillimh go bhfuil an Dr Máire Geoghegan-Quinn ceaptha mar chathaoirleach ar Údarás na hOllscoile. Roghnaíodh an Dr Geoghegan-Quinn, iar-aire rialtais agus Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, d’aon toil ag an gcéad chruinniú foirmiúil den Údarás nua Déardaoin, an 25 Feabhra 2021. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Is pribhléid é d’OÉ Gaillimh duine de mhianach an Dr Máire Geoghegan-Quinn a bheith mar chathaoirleach ar Údarás na hOllscoile.  “Is iontach an acmhainn dúinn taithí agus saineolas an Dr Geoghegan-Quinn maidir le, mar shampla, leasú polasaí phoiblí, le tacú le taighde agus le cur chuige na hilchineáltachta agus muid ag iarraidh ár bplean straitéiseach Fís i gCoiteann, Múnlaithe ag Luachanna, ar chabhraigh sí lena fhorbairt, a chur i bhfeidhm. Beimid in ann a chinntiú go mbeidh bainistíocht na hOllscoile á stiúradh agus déanaimid ár ndícheall na naisc atá ann cheana a dhoimhniú agus caidrimh nua a thógáil.” Mairfidh téarma an Dr Geoghegan-Quinn mar chathaoirleach ar feadh ceithre bliana ón 1 Márta 2021 go dtí 2025. Bhí an méid seo a leanas le rá aici: “Is léir gur onóir an ceapachán seo. Is léir freisin gur tasc ollmhór a bheidh ann. Chuir an phaindéim dlús leis an ngá atá le hOllscoil de chineál nua a chruthú a fhreastalaíonn ar achar agus san am céanna a chruthaíonn pobal léinn, cruthaitheachta agus uaillmhéine, a thugann meas agus oscailteacht le chéile do smaointeoireacht nua agus dhifriúil, a fheiceann éagsúlacht mar láidreacht agus mar thogra gan chríoch gan deireadh.” Críoch

Wednesday, 3 March 2021

University awarded AACSB Accreditation for excellence NUI Galway’s J.E. Cairnes School of Business & Economics has secured global recognition for excellence with accreditation by AACSB International - the Association to Advance Collegiate Schools of Business. The prestigious international award followed a rigorous assessment and quality review process over a number of years, which included developing and implementing a strategic plan to align with AACSB standards. NUI Galway now counts itself among 876 universities to have secured the stamp of approval, with the University in the same bracket as Harvard, Manchester, Aalto, Northwestern, Berkeley, Stanford, Warwick, Insead, Monash and UCD. President of NUI Galway Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “Achieving this accreditation is recognition of the global standard that J.E. Cairnes School of Business School & Economics has met in specific and recognisable measurements of business education excellence, including areas such teaching, research, curricula development, and student learning. This accreditation demonstrates how our faculty and professional staff have demonstrated our core university values in their activities, and how we ensure continuous innovation in delivering the highest quality of business education to students.” Professor Geraint Howells, Executive Dean for the College of Business Public Policy and Law at NUI Galway, said: “Over the past number of years, J.E. Cairnes School of Business & Economics has shown great innovation across its programmes, quality assurance processes, internationalisation, student recruitment, partnership development and industry engagement. I would like to applaud the entire Business team for their participation in securing this global accreditation.” Professor Alma McCarthy, Head of J.E. Cairnes School of Business & Economics, said: “AACSB accreditation is awarded to only the best universities. This incredible success enhances our reputation as one of the best business schools in the world, and we will continue to innovate and expand as part of our new strategic plan moving forward.” AACSB commended the J.E. Cairnes School of Business & Economics for its growth and development over the past five years, delivering excellence in business education, research and impact. Significant achievements include more than 100 international partnerships with universities. The expanding network offers students extensive international study and research opportunities, internationalisation and diversity at postgraduate level. The partnerships are also resulting in a globalised classroom and learning experience with more than 40 nationalities represented in the J.E. Cairnes School, as well as world-leading research which significantly impacts business and public policy. The standards sought by AACSB require excellence in areas relating to strategic management and innovation; student, faculty, and staff as active participants; learning and teaching; and academic and professional engagement. Confirming the accreditation Stephanie Bryant, AACSB Executive Vice President and Chief Accreditation Officer, said: "NUI Galway’s commitment to earning AACSB accreditation is a true reflection of their dedication – not only to their students, alumni network, and greater business community, but to the higher education industry as a whole.” AACSB accreditation is valid for 5 years, when a subsequent reaccreditation visit to NUI Galway will take place. Professor McCarthy added: “AACSB is a reflection of the transformational work that is taking place throughout our School. I would also like to acknowledge Dr Tom Acton, former Head of School, and our dedicated Accreditation Team comprising of Professor Willie Golden, Niamh Corcoran and Michelle Bradley, who led our School through this accreditation process over the past number of years.” Ends

Tuesday, 2 March 2021

University of Galway has announced the appointment of Professor Jim Livesey as Vice-President for Research and Innovation. Professor Livesey joins from the University of Dundee, where he served as Dean of Humanities since 2014. Hailing from Cork City, Professor Livesey holds two degrees and a Masters in History from UCC, and a PhD in Modern History from Harvard University. Since then he has had a varied career, with posts at Harvard, Trinity, and Sussex as well as research and visiting appointments in France, the US, and China. He will bring his global experience, and his background in research leadership, to bear on the strategic development of University of Galway. Professor Livesey is a global historian, whose research focus centres on the transformative effect of new kinds of knowledge for collective action. His work has examined the process of democratisation, the creation of the concept of civil society, and most recently, looked at science, technology and finance in provincial Europe. He refers to himself as an applied eighteenth-century historian, and his research has opened doors for partnership-based work in the Creative Economy, particularly as Co-Director of Dundee’s InGAME: Innovation for Games and Media Enterprise. The £11.5 million creative research and development centre is based on the experience and expertise surrounding the Scottish city’s games cluster. Professor Livesey will now lead University of Galway’s research and innovation mission, building on the university’s significant successes in recent years. He takes on the new role just as the EU’s Horizon Europe funding programme for research and innovation launches, where the university will look to build on its success in the Horizon 2020 programme. Professor Livesey commented: ”I am delighted to take on this responsibility at University of Galway. I’ve admired the creativity and quality of the research here for many years. The values of respect, openness, sustainability and excellence that animate the university are solid foundations on which to build research of global significance, with national and regional impact. I look forward to working with the research teams in the university as well as regional, national, and international partners as we identify where Galway can make the greatest contribution to research across the domains.” University of Galway has over 2,500 staff and students engaged in research across multiple disciplines, and an international reputation for being research-driven. The university has significantly developed the innovation and entrepreneurship landscape, including business incubation and spin-out activity. President of University of Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: "We warmly welcome Professor Jim Livesey to University of Galway and look forward to working with him in our collective contribution to our university community and for the public good as we embark on the next chapter of our research journey as a university. "Professor Livesey brings immense experience in research management, grant capture, and stakeholder engagement to his new post. He has extensive experience of international research collaboration and of researcher development. He will offer a strong voice representing the research community in the university’s senior management as well as among policy makers nationally and internationally. Given his track record of high quality research and publication, he will promote excellence in research and innovation, respect for the evidence, openness to developing and disseminating new ideas and sustaining our research culture and institutions, true to the university’s values.” Prior to joining the University of Dundee as Professor of History in 2013, Professor Livesey undertook academic roles in the University of Sussex, Harvard University and Trinity College Dublin in the fields of  Global History, French History, Atlantic History, Intellectual History, Creative Economies Research.  To hear more about Research and Innovation at University of Galway visit: http://universityofgalway.ie/our-research/ -Ends-

Tuesday, 2 March 2021

NUI Galway has joined a multidisciplinary team of experts across Ireland and the UK to devise new ways of supporting families to have smoke-free homes. Physicist Dr Miriam Byrne will work with researchers in seven universities to inform the development of future interventions and support mechanisms to help reduce smoking in the home, given the health risks particularly to pregnant women, babies and children. Dr Byrne said: “Secondhand smoke has long been known as a danger to health, particularly for young children and pregnant mothers. Despite knowing the risks, and that it is a more serious issue in poorer areas, there is no recommended approach to tackling this issue and to encourage families to have a smoke-free home. “It may also be the case that restrictions introduced to limit the spread of Covid-19 have exacerbated the problem due to the amount of time families have been housebound, particularly in the colder and wetter months.” The Smoke-free Homes Innovation Network’s (SHINE), led by University of Stirling, Scotland and University College Dublin, brings together a multidisciplinary team – including tobacco and social science expertise – with the aim of broadening knowledge and understanding as to why smokers in the UK and Ireland continue to smoke in the home and what can be done to support them to create a smoke-free home. The network will explore smoke reduction strategies within homes, including initiatives to encourage smoking at the back door, with the window open, or with the cooker extraction fan on. Dr Byrne said: “The network and the high-level expertise of those involved will be crucial in helping to develop thinking on the issue and accelerate initiatives on policy, research and practice.” The SHINE network noted that previous research shows second-hand smoke exposure varies significantly with socio-economic circumstances. In Scotland, 15% of children living in poorer areas are exposed, compared to 1% of those living in wealthier areas. Researchers will take account of these wider challenges to understand the best interventions and support mechanisms for smokers, and any barriers to smoke-free homes, particularly for people living in less wealthy areas. They will address why, when and where people in Ireland and the UK continue to smoke within the home, what prevents them from creating a smoke-free home and what can be done to support them in making changes. The network is funded by the Irish Research Council and the Economic and Social Research Council in the UK. Ends

Monday, 1 March 2021

Physicists outline why energy-efficiency home improvements could solve one issue while creating another Ireland’s residential retrofitting programme should ensure ventilation is carefully considered to avoid an increase in levels of radon gas in homes, researchers at NUI Galway have found. A team from the University’s School of Physics conducted one of the first studies of its kind to quantify the impact of improved energy-efficiency and airtightness on radon – a radioactive, odourless, colourless and tasteless gas. With the Government having set a target of 500,000 homes to be retrofitted by 2030, the physicists used advanced computer models to predict how radon levels would be affected by improvements within different types of dwellings.  Overall, it showed that if appropriate ventilation measures were not considered during the retrofitting process, there is a potential for radon levels to more than double. However, the study also showed that when appropriate ventilation measures were implemented during the retrofit process, radon levels could be reduced below the initial levels. The study was carried out by Dr James McGrath and led by Dr Miriam Byrne, both of NUI Galway, as part of research funded by the Environmental Protection Agency (EPA). It has been published in the international journal, Building and Environment, a leading research journal in the field.   Dr McGrath, of the School of Physics, NUI Galway, said: "It is important that in our drive to make our buildings more energy efficient and reduce greenhouse gas emissions that we do not introduce additional risks of negative outcomes. "The research findings highlight that radon, and indoor air quality overall, needs to be given due consideration as a key element of any proposed retrofitting works." Ireland has a higher radon level than the global average. The gas is a known carcinogen. It is the second leading cause of lung cancer in Ireland and is linked to approximately 300 lung cancer cases every year.  The NUI Galway study examined a combination of different houses - bungalow, semi-detached and terraced dwellings; outdoor locations - suburban, rural and coastal regions; dwelling ages; and various ventilation measures.  It also examined how airflow is altered through retrofitting and energy efficiency improvements like increased wall and attic insulation, new windows and doors and draught prevention. Dr McGrath added: "The results have important policy implications, highlighting that radon needs to be given appropriate consideration during the retrofit process. It is essential that people realise radon is only a problem if ignored. Radon remediation methods are often straightforward and inexpensive with the potential to significantly reduce levels of what is a potentially dangerous gas."  The NUI Galway research team also noted that the only way to ensure that a home does not exceed the reference level after energy improvements is to carry out a radon test.  Ends 

Monday, 1 March 2021

NUI Galway’s Active* Consent, USI and GRCC launch “Start Here”campaign that will provide tools on how college staff and students can support someone who discloses sexual violence or harassment to them NUI Galway’s Active* Consent, the Union of Students in Ireland and Galway Rape Crisis Centre have launched an eight-week “Start Here” social media campaign. This national campaign empowers college students and staff with basic information to respond to disclosures of sexual violence and harassment. It was launched online today (1 March 2021) by Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science Simon Harris TD. The new “Start Here” campaign tools include a downloadable card of tips on disclosure, a series of short videos that work through the tips, and open access to Active* Consent’s 45-minute eLearning module on consent, sexual violence and harassment based on further data gathered from the Sexual Experiences Survey carried out in 2020 by the Active* Consent team and Union of Students in Ireland. Active* Consent and the Union of Students in Ireland (USI) have partnered with Galway Rape Crisis Centre (GRCC) to turn these findings into a set of tools that could be disseminated and amplified online to give college students and staff access to key information. Over the next eight weeks, “Start Here” will offer: Basic do’s and dont’s of receiving a disclosure Key information on support services and how to access them nationally Current research statistics on college students’ experiences of sexual violence and harassment Open access to Active* Consent’s self-guided 45-minute eLearning module on consent, sexual violence and harassment The opportunity to access online student-tailored disclosure training by Galway Rape Crisis Centre Ongoing interactive content diving deeper into all of this information in detail through quizzes, stories and other forms of direct engagement Minister Harris stated: “I would like to pay tribute to NUI Galway’s Active* Consent, USI and the Galway Rape Crisis Centre for developing the “Start Here” campaign. My Department is determined to tackle sexual harassment and sexual violence in our Higher Education Institutions and this eight-week social media campaign will help empower students and staff with information and advice on how to respond practically and compassionately to disclosures of sexual violence and harassment” Charlotte McIvor, co-lead of Active* Consent and lead on this campaign with Alexandra Black at NUI Galway, said: “Key to Active* Consent’s mission is doing the research and then creating tools and experiences that build knowledge and engagement for students and staff regarding consent, sexual violence and harassment. “Start Here” meets this aim by taking an intimidating topic for many and translating it into sound bites and concrete steps that college staff and students can make use of in the real world.” As part of this launch, Active* Consent also announced the full details of their staff training programme which is now accessible, including a 15-minute animation to introduce all college staff to basic information about consent, sexual violence and harassment and a First Point of Contact training programme created in partnership with Galway Rape Crisis Centre. Union of Students in Ireland President, Lorna Fitzpatrick said: “USI is delighted to partner with the Active* Consent team on this national campaign aiming to advise students on how to best support their friends or classmates during and after a disclosure of sexual violence or harassment. The results from the Sexual Experiences Survey emphasised the crucial role friends and other peers play when it comes to supporting survivors of sexual violence and assault. The main objective of this campaign is to provide students with practical knowledge and understanding of how to support someone who discloses to them. This campaign has the potential to make a significant impact on creating a supporting environment for survivors of sexual violence, assault and harassment.” Cathy Connolly, Executive Director, Galway Rape Crisis Centre, said: “Galway Rape Crisis Centre has been supporting survivors of sexual violence for almost 40 years. One of the key things we have learned is that the response a survivor receives when disclosing their experiences can have an impactful and long lasting effect. GRCC are delighted to be partnering with the Active*Consent team and the Union of Students in Ireland on this national campaign. The campaign aims to give students and young people access to information on how to best support their friends and themselves when a disclosure of sexual violence or harassment happens, and offers the opportunity to build further skills in this area. Part of GRCC’s mission is to work towards ending cultural and societal tolerance of sexual violence and this campaign is a positive step in this direction.” Active* Consent is funded by Lifes2Good Foundation, Rethink Ireland, NUI Galway, Higher Education Authority and Department of Education and Skills. To track the campaign on social media, follow Active* Consent on: Facebook: Active Consent at NUI Galway; Instagram: @activeconsent; Twitter: @activeconsent and use the hashtags: #StartHere #IBelieveSurvivors. To view the "Start Here" elearning module see: https://activeconsent.usi.ie/training/#/ and to access the campaign website visit: www.nuigalway.ie/activeconsent/start-here/ For more information about the “Start Here” Campaign or how to work directly with Active* Consent, email activeconsent@nuigalway.ie. -Ends-

Monday, 1 March 2021

NUI Galway hosts series of online events and special documentary launch ‘Travellers in Higher Education – Building a Sense of Belonging’ charts ambitions and experiences of students   Traveller students at NUI Galway have taken to the screen to share their experience of studying at university and to encourage others in the community to aim high in education. The short documentary ‘Travellers in Higher Education – Building a Sense of Belonging’ has been produced as part of the efforts by the University's Access Office to support Travellers as role models and their participation in education. The film was released as part of today's events to mark Traveller Ethnicity Day, which was launched by Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science Simon Harris, T.D., and attended by President of NUI Galway Professor Ciarán Ó hÓgartaigh.  The documentary features compelling interviews with students as they reflect on their experiences and pursuing goals. Anna Keane was an early school leaver who always felt education was for other people. “It was very daunting, being honest. It was kind of that imposter syndrome. Do I belong here? Am I able to do this? “I don’t feel I am a role model but if I am that’s a nice thing to feel. I just hope our stories inspire anybody out there watching.” Jason Sherlock, from Galway, is a final year BA Arts and Economics at NUI Galway. “I was kind of hiding my identity through secondary school. I felt it was the only way for me to get through it. I wasn’t sure would people be comfortable with me if I said who I was, my identity,” Mr Sherlock said. Emma Ward is 18, from Athenry, and the first in her family to go on to third level education. “I just want to do something with my life, even though I’m in a wheelchair. I don’t want to let it define me. I’ve never let it define me,” she said.  Ann Marie Ward works with Glionndar Community Group in Athenry and studied a Bachelor of Community, Youth and Family Studies. “We got other education that you could not buy at university. Our parents instilled in us the ability to see other people for being themselves and to not be judgmental.” The documentary was filmed and edited by Dawid Piotr Szlaga of Wild Island Pictures and part-funded by the Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth in support of Traveller Pride Week. Within the EU, Ireland has one of the highest participation rates for third-level education. However, a Government report from 2019 cited recent studies that found there are only 61 Travellers in higher education. Approximately 1% of Travellers have a third-level education. Owen Ward, programme coordinator in NUI Galway’s Access Centre, last year became the first Traveller to sit on a university governing authority in Ireland. “Traveller students in third level are pioneers. We don’t have to give up our cultural identity for academic achievement. It is an asset. Younger students need to see the value in that and use it,” Mr Ward said. "Understanding and providing for the particular needs of Travellers as they seek to access and progress in higher education is critical to ensuring that the Traveller community can fulfil their potential through education especially during the Covid-19 pandemic. “At NUI Galway we work hard to make this a reality. However, I believe that within a national context, a whole education approach is important for enabling participation by Travellers in higher education. That is why we need a National Traveller Education Plan.” Imelda Byrne, Head of the Access Centre at NUI Galway, said: “NUI Galway has a proven track record of widening participation of Travellers in higher education. In 2018, there were 61 Travellers in higher education with approximately 20 of them studying at NUI Galway. In the same year, the Mincéirs Whiden society, the first Traveller student society was established and NUI Galway is the only university to include Travellers for the University of Sanctuary scholarships.” The documentary can be viewed at https://www.youtube.com/channel/UCr98Es1pGUtMJxyT3RrWWug Ends

Tuesday, 2 March 2021

NUI Galway has joined forces with a new European network to accelerate clinical trials of Covid-19 vaccines. The EU VACCELERATE project connects all stakeholders involved in vaccine development on the continent in order to speed up the next two phases of vaccine trials for Covid-19. Some 21 countries are involved as part of pandemic preparedness on a pan-European scale, creating the backbone of a new structure to coordinate the fast and effective testing of vaccine candidates. NUI Galway lead, Professor Declan Devane, Deputy Dean of the University’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences, said: “We are delighted to play our role in enhancing Ireland’s capacity to conduct vaccine clinical trials for coronavirus and beyond. “Our role in VACCELERATE focuses on two particular areas - a living mapping and living systematic review of global Covid-19 vaccine trials of which there are currently 164, including 104 which are recruiting participants, and secondly an exploration of the barriers and facilitators to vaccination uptake in adults internationally.” The VACCELERATE project is led by the University Hospital Cologne, Germany and involves 26 partners from 16 EU-member states and 5 EU-associated countries, with other countries encouraged to join. NUI Galway and UCD are the Irish partners in the network, with funding provided under EU Horizon 2020. VACCELERATE will coordinate phase 2 & 3 Covid-19 vaccine trials in all EU-member states and EU-associated countries under one strategic-scientific umbrella. The network will link capable clinical trial sites, expert knowledge and promote transparent exchange of expertise in the vaccine development field. An important step in building this network is identifying clinical trial sites, 200 of which have already been identified, and laboratories with the capacity to perform vaccine clinical trials. VACCELERATE will also facilitate access to vaccine trial volunteers by setting up volunteer registries at https://www.vaccelerate.eu/volunteer-registry/index.html The project will promote harmonised acquisition, open exchange and consolidation of data for enhanced analysis across trials. This cooperation will generate solutions for characteristic problems in vaccine development that emerge in a pandemic and find answers to identified pressing public health questions. The European Commission is aiming to use VACCELERATE for the long-term increase of vaccine development capacities. Ends

Thursday, 29 April 2021

The Moore Institute, Centre for Global Women’s Studies and School of Political Science and Sociology at NUI Galway will host a webinar about the protest events in Myanmar following the military coup. The free online event takes place on Thursday, 6 May at 2pm. The coup d’état in Myanmar, led by the Commander-in-Chief of the military, Gen. Min Aung Hlaing, has brought to a halt the tentative democratic transition in the country. Popular protest continues, taking the military and observers by surprise by its size, unity and innovativeness. The webinar session will hear from Vijaya Nidadavolu who has been on the ground in Myanmar until recent events obliged her to leave. She will discuss the forces behind the popular protest movement and describe how prolific protest art movement led by youth, including young women in particular, is being used as a form of resistance. Vijaya Nidadavolu is a Gender and Development specialist with years of experience in using popular culture and media for advancing gender and social justice issues. She has lived in Myanmar since 2015, until her recent departure. Professor Daniel Carey, Director of the Moore Institute at NUI Galway, said: “The violent suppression of protest in Myanmar has sent shock waves around the world. We have had little chance to hear in an extended way from people with direct experience of what is taking place. The role of protest art in resisting the takeover is very compelling.” Dr Nata Duvvury, Director of Centre for Global Women’s Studies, said: “A distinguishing feature of the current protests in Myanmar is the presence of young women in unprecedented numbers who are leading new provocative strategies upturning the traditional gender norms of the culture in highly subversive tactics. “Young women who did not previously consider themselves as political have mobilised in large numbers in the protests. They have taken common symbols associated with women’s domesticity such as pots and spatulas as weapons of resistance in their artwork conveying the potency of the resistance movement.” To attend the webinar, please register on https://nuigalway-ie.zoom.us/webinar/register/WN_xr1aKMFeTF6nIoLIhb3nIQ. For further information about the webinar please contact daniel.carey@nuigalway.ie. Ends

Wednesday, 28 April 2021

In simulations using this new model, the local authorities that receive the largest grants are Donegal, Galway, Meath, Laois, and Wexford County Councils Researchers at the Whitaker Institute in NUI Galway have developed a new methodology for estimating top-up grants for local councils with insufficient revenue bases. The research has been published in the 2021 Spring issue of The Economic and Social Review, Ireland’s leading journal for economics and applied social science. Stephen McNena co-author of the report from the J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, explains: "Currently, these so-called equalisation grants are funded primarily from the 20 percent of Local Property Tax receipts that are pooled and redistributed as additional payments to councils with smaller revenue bases, with the allocation based on historical baseline supports. Of the 31 local authorities, 20 are in receipt of these payments, totalling €133.5 million for the year 2021. The local authorities that currently receive the biggest grants in euro terms are Tipperary, Donegal, and Mayo County Councils, and Waterford City and County Council." Under the revenue equalisation model proposed by the authors, as is common in other local government systems internationally, the equalisation transfers are based on a well-designed formula, objective and quantifiable data and estimates of fiscal capacity. Regarded as the ‘most sophisticated technique for assessing interjurisdictional differences, and designing an equalisation transfer system’, fiscal or revenue-raising capacity is the potential ability of a local government to raise own-source revenues. In the Irish case, own-source or local revenues are raised through commercial rates, the Local Property Tax, and fees and charges for goods and services. Estimates of fiscal capacity for the 31 local councils are calculated, and compared to a standard defined as the national average of the fiscal capacity estimates. Where the fiscal capacity of a local council is less than the standard, a local council receives an equalisation payment equal to this shortfall. In the new model, 22 local authorities are eligible for equalisation grants, totalling almost €210 million with the funding now derived from central government. In this study's simulations, the local authorities that receive the largest grants are Donegal, Galway, Meath, Laois, and Wexford County Councils.  Given the highly political nature of fiscal equalisation, any new redistributive scheme will inevitably result in losers and winners. Per head of the population served, the study found that the biggest winners are Galway, Laois, Meath and Wexford County Councils. Given that the Local Property Tax will no longer be used to fund these equalisation payments under this new model, urban councils also win out with an additional €40 million revenue income available annually to the four Dublin local authorities to fund essential services for their residents. Dr Gerard Turley, co-author of the study from the J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, concludes: "As for the sensitive issue of the losers, alternative sources of funding include, if the fiscal space allows, higher taxes locally levied on commercial and/or residential properties, or in cases where it is deemed necessary, a temporary transition payment from central government. Either way, our new model provides for a local government funding model that is more transparent, sustainable and, most importantly from the perspective of financially weaker local councils providing comparable levels of public services, equitable." The authors manage the local government finance website www.localauthorityfinances.com, which is part of the Whitaker Institute’s research infrastructure at NUI Galway. To read the full paper entitled 'Equalisation transfers and local fiscal capacity: A new methodology for Ireland' visit: www.esr.ie or https://www.esr.ie/article/view/1497. Ends

Wednesday, 28 April 2021

CodePlus opens a pathway for young women to a computer science career en thousand girls attending secondary schools throughout Ireland are being targeted to redress the gender imbalance in the take-up of Computer Science in Ireland’s third-level colleges. CodePlus, a Computer Science (CS) outreach engagement project pioneered by Trinity College Dublin, is to be rolled out across the country by Lero, the Science Foundation Ireland Research Centre for Software in partnership with Trinity, NUI Galway and University of Limerick (UL) over the next 24 months. The programme is funded under the SFI Discover Programme and will encourage, facilitate and provide opportunities to teenage female students to engage with Computer Science. According to Clare McInerney, Education and Public Engagement Manager with Lero, research into the CodePlus initiative shows it positively impacts female secondary school students. “The CodePlus programme is a powerful, non-formal outreach project encouraging adolescent girls to explore careers in Computer Science,” she said.  Professor Brendan Tangney, from the team at Trinity College Dublin who developed the CodePlus programme, said they found young women who participate in the 20-hour course were more likely to select a Computer Science course at third-level. “It is wonderful to see these young women grow as the course progresses. Selection of a CS course on their CAO application became a real option for them, but more importantly, they felt they would be well able for a CS course,” added Professor Tangney. Lero’s Dr Cornelia Connolly of NUI Galway’s School of Education said the goal of CodePlus is to redress the imbalance in CS graduates coming out of Irish third-level colleges. “When you look at the percentages of all undergraduate degrees in Information and Communication Technologies (ICT) awarded to females over the last seven years it is stuck at just 18%, and a lowly 20% for CS courses. We need teachers and students to sign up for CodePlus. Young women are missing out on great careers in Computer Science and Computer Sceince needs more women designing for and with women; developing and leading the way,” Dr Connolly continued. Ms McInerney of Lero and UL cited the United Nations, Action Plan to Close Digital Gender Gap as one of the foundations driving the expansion of the CodePlus programme in Ireland: “Women’s equal and meaningful participation in the digital society is seen as both integral to the realisation of women’s rights in the 21st century, as well as the realisation of a just, inclusive, and rights-based information society and to achieve global objectives around gender equality and women’s empowerment by 2030.” Launching the 2021 programme today, the CodePlus team ran an online event for TY, 5th and 6th-year secondary school girls. A panel of female software industry professionals spoke about their individual career experiences to inspire and enthuse students about Computer Science. Teachers, pupils and schools who want to participate in the CodePlus initiative should contact codeplus@bridge21.ie -Ends-

Tuesday, 27 April 2021

New research from NUI Galway has revealed four different types of individual who post about charity on their social media, and it found that some types are less altruistic than they might first appear. It is a challenging time for all businesses during the Covid-19 pandemic. Particularly so for charity organisations who are very reliant on donations of time and money from the public and often use social media in their marketing campaigns. The research was conducted in collaboration with the University of Zaragoza in Spain, and follows charitable initiatives such as the Ice Bucket Challenge and #nomakeupselfie which, as well as being awareness and fundraising initiatives, became social media sensations. The researchers wanted to know whether people who posted about charities on social media were making charity donations, or whether they were all about the action, rather than the cause. Dr Elaine Wallace, co-author of the research and Senior Lecturer in Marketing, J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, said: “Although social media can be an excellent way to spread your message, there is some cynicism about these campaigns, as people participate but not everyone donates. One critic even labelled these campaigns a ‘narcissists' bonanza'.  “Previously, the term ‘Conspicuous Donation Behaviour’ was developed to explain acts of conspicuous compassion such as publicly wearing ribbons following a donation so that everyone can see that we have donated. However no-one knows whether our social media posts reflect what we do offline. We could post a selfie as part of a charitable campaign to show others how good we are, without ever donating. Or we might donate, and we might also post online to make sure everyone on social media knows about it. And this poses the question, are we ‘dirty altruists’?” The authors investigated the views of 243 Irish and 296 US Facebook users who had posted about a charity on Facebook. They measured their Conspicuous Donation Behaviour, their Facebook activity (their time spent online and number of Facebook friends), their traits (such as materialism and self-esteem), and their intention to donate time or money to that charity. Using a cluster analysis technique, four types were revealed, common to Ireland and the US: ⦁ Quiet Donors: This group are not materialistic, and they have low interest in impressing others. They are the least active on social media, but they are likely to donate money to the charity. The study labelled them ‘quiet donors’ as they are inconspicuous about their charity donations, and are not involved with conspicuous donation behaviour. ⦁ Friendly Donors: This group are active on Facebook and post about a charity only when it has a deep personal meaning for them, rather than to impress others. They have a lower need for uniqueness, and so they are not worried about standing out on Facebook. They have a high intention to donate time and money, and will donate when the charity has personal meaning. ⦁ Facebook Expressives: This group are most active on Facebook, and very conspicuous in their posts about charities online. They have a high need for uniqueness, and they may be posting about charities in order to stand out and impress their large number of Facebook friends, or because they believe it is socially acceptable. Yet they have a low intention to donate money or time to the charity, so their real world behaviour does not match their online posts. ⦁ Dirty Altruists: This group has the largest number of Facebook friends. They have a high need for uniqueness and high levels of sensitivity to others’ views of their posts, meaning they are careful to post about popular items. Unlike the Facebook Expressives, this group donate offline, but they admitted in the survey that they post about charities on Facebook to impress others. They also are highly materialistic, and so their charitable posts may be a form of conspicuous consumption. The study authors labelled them ‘Dirty Altruists’ because they are altruistic, but their altruism is tarnished because it is partly motivated by their need to make an impression on social media. Dr Isabel Buil, co-author of the study, University of Zaragoza Spain, said: “Social media presents great opportunities for charities to spread their message and engage a wide network. Our study shows that, for some (the Facebook Expressives), their online charity posts are not matched by charitable behaviour. Another group will post and donate only when the charity has a personal meaning for them (the Friendly Donors). Other types give, but they vary by the amount they post about it on social media, with Quiet Donors engaging very little with Facebook, and others by their use of social media for impression management (the Dirty Altruists).  “However, even the Facebook Expressives have the potential to spread awareness about the charity as they often have large numbers of Facebook friends. We hope our findings help charities to identify the likely donors, even the quiet ones, and those who might help to spread awareness.” To read the full study in the journal, Emerald Insight, visit: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JSM-06-2020-0216/full/html. Ends

Tuesday, 27 April 2021

A study led by Dr Liam Morrison from the Ryan Institute in collaboration with Dr Sita Karki from ICHEC at NUI Galway, have used macroalgal blooms for the assessment of the ecological status of coastal and estuarine areas in Ireland. The use of earth observation data sets to map green algal cover based on a Vegetation Index index was explored. The study was published in the international journal Frontiers in Marine Science. Several optical and radar satellite scenes from the European Space Agency and National Aeronautics and Space Administration missions were processed for eight different Irish estuaries (Clonakilty, Courtmacsherry, Lower Blackwater Estuary, Dungarvan, Bannow Bay, Tolka, Malahide and Rogerstown) of moderate, poor, and bad ecological status of estuaries and coastal lagoons. Satellite images acquired during low-tide conditions from 2010 to 2018 within 18 days of field surveys were considered.  The estimates of percentage green algal blooms coverage obtained from different earth observation data sources and field surveys were significantly correlated in terms of temporal and spatial accuracy. The results showed that the adopted technique could be successfully applied to map the coverage of the blooms and to monitor estuarine areas in conjunction with other monitoring activities that involve field sampling and surveys.  The combination of wide-spread cloud-coverage and high-tide conditions provided additional constraints during the image selection. The findings showed that the scenes of variable resolutions could be utilised to estimate bloom coverage. Moreover, Landsat, which is a legacy mission from NASA, can be utilised to reconstruct the blooms using historical archival data.  Considering the importance of biomass for understanding the severity of algal accumulations, an Artificial Neural Network (ANN) model was trained using the in situ historical biomass samples collected by Environmental Protection Agency and those collected during previous research projects by the group.  The model performance could be improved with the addition of more training samples. The developed methodology can be applied in other areas experiencing macroalgal blooms in a simple, cost-effective, and efficient way.  The study has demonstrated that both the vegetation index-based technique to map spatial coverage of macroalgal blooms and the machine learning model to compute biomass have the potential to become an effective complementary tool for monitoring macroalgal blooms where the existing monitoring efforts can leverage the benefits of earth observation data sets.  To read the full study in Frontiers in Marine Science, visit: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.633128/full. Ends

Monday, 26 April 2021

Tá an chomhpháirtíocht idirnáisiúnta idir OÉ Gaillimh, an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM) agus Cúnamh Éireann le hoiliúint sna meáin maidir leis an imirce agus leis an mífhaisnéis a chur ar fáil  Bunaíodh comhpháirtíocht dhomhanda nua idir OÉ Gaillimh agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce, le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, le dul i ngleic le bréagnuacht faoin imirce. Is tionscnamh atá á stiúradh ag IOM é Acadamh Meán na hImirce Domhanda, lena mbaineann cláir sa litearthacht mheán le hoiliúint a chur ar mhic léinn agus ar iriseoirí i dtreo agus gur féidir leo mífhaisnéis a aithint agus a bhréagnú agus dúshlán a thabhairt di freisin. Tá an tionscadal á chomh-mhaoiniú ag Ciste Forbartha an IOM agus ag Cúnamh Éireann, agus tá forbairt an bhunchúrsa dhomhanda á stiúradh ag Tom Feel, Ceann Disciplín na hIriseoireachta agus na Cumarsáide in OÉ Gaillimh. Reáchtálfar na cláir i gceithre thír i dtosach báire – Meicsiceo, an tSeirbia, Maracó, na hOileáin Fhilipíneacha – sula reáchtálfar i dtíortha eile é de réir mar a leanann an tionscnamh ar aghaidh. Deir Simon Coveney, an tAire Gnóthaí Eachtracha, T.D.: “Léirigh na 12 mhí seo a chuaigh thart a thábhachtaí agus atá an nuacht agus foinsí nuachta maidir le heolas a thabhairt dúinn agus oideachas a chur orainn. Cé gur contúirt í an bhréagnuacht a bhfuil a thuilleadh daoine ag éirí feasach fúithi, níl a fhios ag go leor cén chaoi a gcuirtear ina coinne ná a nochtar í. Mar sin de, cuirim fearadh na fáilte roimh thionscnamh tábhachtach seo OÉ Gaillimh agus Cúnamh Éireann le dul i ngleic leis an mífhaisnéis agus leis an mbréagnuacht atá á scaipeadh faoin imirce.” Deir Lalini Veerassamy, ceannaire misin na hEagraíochta Idirnáisiúnta um Imirce (IOM) in Éirinn: “Agus Acadamh Meán na hImirce Domhanda á bhunú againn, tá sé tábhachtach institiúid acadúil iontaofa ar nós OÉ Gaillimh bheith ag oibriú linn d’fhonn uirlisí oiliúna caighdeánaithe maidir leis na meáin agus leis an imirce a fhorbairt. Maidir leis an mbunchúrsa domhanda de, déanfar é a comhthéacsú d’fhonn go léireoidh sé na dinimicí imirce éagsúla ag leibhéal náisiúnta agus réigiúnach agus cuirfidh sé ar fáil d’iriseoirí ar fud an domhain na huirlisí riachtanacha le scéalta níos cothroime agus níos cruinne faoin imirce a fhorbairt, beart a laghdóidh scaipeadh na mífhaisnéise.” Deir an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Baineann tionscadail mar seo go díreach le péire dár gcroíluachanna. Trí bhíthin tacú le meas agus le hoscailteacht, tá súil againn go mbeidh tionchar claochlaitheach againn ar an tsochaí, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus go mbeimid inár n-eiseamláir sármhaitheasa thar chríocha ár nOllscoile féin. Is saineolaithe ar an litearthacht mheán iad ár n-acadóirí iriseoireachta agus is onóir dóibh bheith ag oibriú leis an IOM ar an tionscadal idirnáisiúnta ríthábhachtach seo, atá á tacú ag Cúnamh Éireann, agus a mbeidh tionchar leathan dearfach aige ar fhoghlaim na sochaí.” Forbróidh Acadamh Meán na hImirce Domhanda ríomhfhoghlaim agus ábhair oiliúna le dul i ngleic leis an mbréagnuacht. Díreofar aird ar an mífhaisnéis agus ar an mbréagaisnéis maidir leis an imirce, lena n-áireofar oiliúint a chur ar mhic lénin le hinneachar díobhálach a aithint agus rianú; fóiréinsic dhigiteach agus teicnící fíoraithe; agus iriseoireacht sonraí. Tarraingeoidh cúrsaí ar shonraí agus ar thaighde faoin imirce, agus scrúdófar an chaoi a mbíonn tionchar ag forbairtí domhanda amhail COVID-19 ar an imirce agus ar thuairimí an phobail freisin. Molfar do mhic léinn an t-ábhar casta is imirce ann a scrúdú agus scéalta atá spéisiúil, caolchúiseach agus bunaithe ar fhianaise a fhoilsiú. Tá sé i gceist ag OÉ Gaillimh Scoil Samhraidh a reáchtáil do rannpháirtithe in 2022 freisin. Críoch

Monday, 26 April 2021

Global project to challenge fake news on migration International partnership of NUI Galway, the International Organisation for Migration and Irish Aid to offer media training on migration and misinformation A new global partnership has been established involving NUI Galway and the International Organisation for Migration (IOM), with the support of Irish Aid, to tackle fake news around migration. The Global Migration Media Academy is an initiative led by IOM, involving media literacy programmes to train students and journalists to identify, challenge and debunk misinformation. The project is co-funded by the IOM Development Fund and Irish Aid, with the development of the global foundational course being led by Tom Felle, Head of the Discipline of Journalism and Communications at NUI Galway. The programmes will initially run in four countries - Mexico, Serbia, Morocco and the Philippines - before expanding to other countries as the project evolves. Simon Coveney, Minister for Foreign Affairs T.D., said: “The last 12 months have shown us all how important our news and news sources are for keeping us informed and educated. While fake news is a danger that more and more people are aware of, countering it or revealing it isn’t something that many know how to do. Therefore I warmly welcome this important initiative from NUI Galway and Irish Aid to tackle misinformation and fake news being spread about migration.” Lalini Veerassamy, chief of mission of International Organisation for Migration (IOM) in Ireland, said: “As we establish the Global Migration Media Academy, it is key to have a reputable academic institution such as NUI Galway working with us to develop standardised training tools on media and migration. The global foundation course, which will be contextualised to reflect different migration dynamics at a national and regional level will equip journalists from all over the world with the necessary tools to develop more balanced and accurate narratives on migration which in turn will reduce the spread of misinformation.” Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, President of NUI Galway, said: “Projects such as this speak directly to two of our core values: respect and openness. By championing respect and openness, we hope to have a transformative effect on society, in Ireland and internationally, setting a positive example of excellence beyond our University. Our journalism academics are international experts in media literacy and it is an honour for them to work with the IOM on this vitally important international project, as supported by Irish Aid, which will have far-reaching positive learning for society.” The Global Migration Media Academy will develop e-learning and training material to tackle fake news. There will be a focus on misinformation and disinformation around migration, including training students on identifying and tracking harmful content; digital forensics and verification techniques; and data journalism. Courses will draw on migration research and data, as well as exploring how unfolding global developments like Covid-19 influence migration and public attitudes. Students will be encouraged to explore the complex topic of migration from different perspectives and publish compelling, nuanced and evidence-based stories. NUI Galway is also planning to host a Summer School for participants in 2022. Ends

Wednesday, 21 April 2021

NUI Galway is extending an invitation to the public, patients, carers, and the wider research community to attend the Sixth National Public and Patient Involvement in Research Conference on Wednesday, 28 April. The Conference will be an online event, running from 10am-1.45pm. Patrick Murphy, Network Manager at the Primary Care Clinical Trials Network Ireland at NUI Galway, and one of the event organisers said: “Public and Patient Involvement (PPI) helps ensure that health and social care research is more relevant to patients and their needs, and that research is focused on what matters most to patients. It can also help ensure that the results of research are shared with the public and with patients in a way that is accessible to everyone.” Martha Killilea, from the PPI Ignite Network at NUI Galway, co-organisers of the conference, added: “Patients, and indeed their carers, are experts in the reality of living with an illness. Researchers bring their own expertise, including in-depth research skills and a knowledge of existing research evidence, but often do not have personal, lived experience of the topic they are researching. Patients and researchers can therefore collaborate together to conduct research that is of high-quality and also focused on patient needs.” The theme for this year’s conference is ‘PPI: Creating the New Normal in Research’ and will celebrate the successful integration of PPI into research in recent years, and will include two keynote presentations from: Embedded Patient Researcher Robert Joyce, who is the first person to be employed in NUI Galway in a PPI role, will speak about bringing his 28 years of lived experience with secondary progressive Multiple Sclerosis to a research team. Dr Martin O’Halloran, Techrete Professor of Medical Electronics at NUI Galway, will focus on embedding PPI in medical device development in Ireland, for example women with lived experience of cancer treatment working with researchers for a solution for hair loss. The conference will include interactive sessions, where attendees will have the opportunity to hear from PPI contributors, and to speak with contributors in current research. Attendees will be able to choose from sessions focused on three different topics: PPI Contributors: My Voice Shaping Research Public and Patient Involvement Around the World Including the Excluded Wendy Costello, a PPI contributor on the conference organising committee, and co-chair of the interactive session’ PPI Contributors: My Voice Shaping Research’ said: “The interactive sessions will be a great opportunity to network virtually and feel part of the global discussion on PPI. The planning by a diverse committee has made this overall programme the most exciting yet.” The conference will close with presentations from the 2021 NUI Galway PPI Ignite award winners and from Professor Sean Dinneen who is leading the newly established national PPI Ignite Network. Speaking about the Conference, Professor Dinneen said: “It is great to see the National Public and Patient Involvement in Research Conference entering its sixth year and going from strength to strength. Meaningful involvement of the public and patients in health and social care research is becoming a feature of the Irish (and international) research landscape and this is reflected in the content of this year’s conference programme.”  Registration for the conference is free, but those wishing to attend must register in advance. Full details are at https://www.eventbrite.ie/e/public-and-patient-involvement-ppi-in-research-conference-galway-tickets-143702147993 or email ppi@nuigalway.ie. -Ends-

Tuesday, 20 April 2021

Following feedback from the first survey in 2020 the researchers have produced a ‘Helping Hedgehogs’ information leaflet Researchers from NUI Galway and the National Biodiversity Data Centre are once again calling on citizen scientists to help to record data and movements of the humble hedgehog. This year, the researchers have planned a more involved hedgehog survey with volunteers invited to conduct assessments in their local area between May and September. The methodology follows that developed by the Mammal Society of the UK, which uses footprint tunnels to determine if hedgehogs are present in various habitats. Researchers are asking volunteers to place ten footprint tunnels, a small tunnel made from corrugated plastic containing two sheets of paper and ink in the centre to capture the footprints of the hedgehogs, within a 1 kilometre square area for five nights and check them each morning for signs of hedgehogs. The Irish Hedgehog Survey was launched in the summer of 2020 with members of the public asked to submit records of hedgehog sightings online. The response to the survey saw over 2,000 hedgehog sightings reported for the year from all over Ireland, with many reporting hedgehogs regularly visiting their gardens through the summer. Researchers also received many requests for information on how to attract hedgehogs into the garden or help a sick or injured animal so they have produced an informative leaflet called ‘Helping Hedgehogs’ with tips for making your garden more hedgehog friendly. The leaflet is available to view, download and print from the project website https://www.irishhedgehogsurvey.com/helping-hedgehogs. The Irish Hedgehog Survey forms part of the research of PhD candidate Elaine O’Riordan from Zoology, School of Natural Science, Ryan Institute, NUI Galway, who said: “The aim of the survey is to provide information on the types of habitats where hedgehogs occur, and where they don’t. We are hopeful that a lot of volunteers will get involved and survey different types of habitats in urban and rural areas. We are delighted with the response to the Hedgehog Survey so far. People seem very interested in hedgehogs and care about them very much.” “We are very pleased to have teamed up with project partners from the county councils of Galway, Kilkenny Roscommon, Mayo, Dun Laoghaire-Rathdown and Dublin City as well as the National Biodiversity Data Centre, Ulster Wildlife Trust and Cork Nature Network. With their support we hope to train and mobilise teams of volunteers in these areas.” This survey would be suitable for interested individuals, local wildlife or conservation groups and community and youth groups. Participants are welcome from all over Ireland. Volunteering workshops will be available online in early summer 2021 with more information on the survey, instructions, and equipment needed to carry out the project. There will also be live training events facilitated with the Hedgehog Survey project partners. Full details of dates and locations of the volunteer workshops will be available on the project website https://www.irishhedgehogsurvey.com/. For further information on the project, training, or survey news, please email irishhedgehogsurvey@gmail.com. -Ends-

Tuesday, 20 April 2021

Research on Driving Remote Innovation is published in MIT Sloan Management Review Research from the J.E. Cairnes School of Business and Economics in collaboration with Dublin City University has been published in the prestigious US publication, MIT Sloan Management Review. The research 'Driving Remote Innovation Through Conflict and Collaboration' examined how business leaders can promote innovation in remote teams. The research uncovered two complementary principles of leading remote teams for innovation - connecting for collaboration and connecting for contradiction – which are both essential to creating opportunities for innovation. In the absence of face-to-face interactions, the research suggests that leaders must purposely connect with their immediate team members one-to-one, to enable more engaged exchanges of collaboration required for innovation and understanding and responding to the individual challenges of team members. Remote working can be a boon for innovation by enabling greater diversity of views, supporting connecting for contradiction. Virtual conversations can include external experts and remotely located colleagues as they are much more cost- and time-efficient to organise than in-person meetings. This tactic of exaggerating differences in opinions and expertise is required to encourage more vigorous debate and stimulate fresh ideas for innovation in remote working. Operating in tandem, these two approaches ensure that leaders create a virtual culture where new ideas arise, the most promising of which can be translated into innovative outcomes to help ensure the long-term success and delivery of the organisation's strategic goals. The study was led by Esther Tippmann, Professor of Strategy at University of Galway, Pamela, Sharkey Scott, Professor of Strategy and International Business at DCU and Mark Gantly, Adjunct Professor of Management at University of Galway. To better understand the long-term implications of the Covid-19 pandemic for leadership, the research team collected detailed interview data from 20 leaders in different household name US multinationals across the world. They included a mix of young, high-growth organisations and well-established global giants, and firms with digital and physical offerings. They examined what the leaders saw as the long-term implications of the pandemic on their organisation (if any) and what leadership competences they foresee as most important. Professor Esther Tippmann, University of Galway, said: “Organisations have traditionally relied on the energy of co-present teams to stimulate ideas for innovation. Before the pandemic, many leading innovative organisations invested heavily in attractive workplaces. However, office work had to be abandoned when the Covid-19 pandemic demanded an incredibly fast transition to remote working. Now, it is clear that remote working, in a managed way, is here to stay. With productivity goals being largely met, we found that many organisations find it challenging to embed innovation in their remote teams. So, the leadership principles for driving innovation in remote teams offer explicit guidance for leaders. We studied multinationals located in Ireland. However, the principles are of relevance to all types of organisations where remote working is an integral part of the organisational model.” To read 'Driving Remote Innovation Through Conflict and Collaboration' in MIT Sloan Management Review, visit: https://sloanreview.mit.edu/article/driving-remote-innovation-through-conflict-and-collaboration/?use_credit=91851988c40ebbe236f5561e167c9ab8. Ends

Monday, 19 April 2021

University of Galway partners in week-long technology festival highlighting how companies are turning to cloud computing platforms to drive digital transformation to shape the future of work    The AtlanTec Festival is set to return again in 2021, with virtual events from 17-21 May on the theme of ‘Thriving through Digital Transformation’. The event is supported by University of Galway, and run by itag (Innovation Technology AtlanTec Gateway), the non-profit, industry-led community of technology companies in the west of Ireland.   Now in its 7th year, the annual AtlanTec Festival of Technology brings together technology communities from home and abroad, for five days of international keynote speakers, moderated panel conversations, tech talks, fun and inspiration. Last year over 3,000 people connected online at AtlanTec, proving that though times may be uncertain, one fact remains true, there is power in people coming together.    Thriving through Digital Transformation highlights that increasingly, companies are turning to Cloud Computing platforms to drive their Digital Transformation; not just for their business needs, but also to shape their Future of Work. This festival brings together local, national and international speakers to explore some of the key challenges and opportunities this presents.   This year’s dynamic panel of international keynote speakers and panel guests includes: Nicklas Bergman (Futurist), Bruce Daisley (The Joy of Work), Dr. Jessica Barker (Cyber UK), Gary Short (Data Scientist AMEY), Sarah Armstrong (Microsoft Cyber Consultant) and Marek Zmuda (Intel Movidius).   University of Galway speakers will include: Dr Venkatesh Kannan on how the Quantum Computing work at the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) is positioning Ireland in Europe and globally; Jim Duggan, Personal Professor in Computer Science, on his work on infectious disease modelling; Dr Ed Curry on data sharing spaces to power AI; and Dr Noel Carroll, Programme Director of the MSc Information Systems Management on his work related to digital transformation and citizen development. Itag’s AtlanTec Festival is a key event in Ireland’s tech conference calendar and is supported by the technology cluster along the AtlanTec Gateway including Cisco, Genesys, Fidelity Investments, HPE, IBM, Storm, University of Galway and itag Skillnet and many more.   According to Caroline Cawley, CEO itag, “AtlanTec 2021 brings together people and companies re-defining the global Tech industry. We will welcome people from all around the world this May and they are coming to AtlanTec 2021 to learn about the latest trends to drive their Digital Transformation and the latest thinking and the newest products that will shape their Future of Work. Thriving through Digital Transformation answers a key question facing all Tech companies - where to next?”  Ruth Hynes, a member of the event organising committee and Innovation and Engagement Officer at University of Galway, added: “There is a real sense of coming together with AtlanTec, even if we are doing so remotely again this year rather than on campus. So much innovation in technology comes out of our part of the world, from the start-up community right through to companies that are household names. As a university we are proud to be part of this dynamic ecosystem and look forward to the festival in May.” Rapid transformation and change is a key feature of the technology industry and staying up-to-date can be challenging. AtlanTec 2021 offers a comprehensive platform to all in the technology community including IT Professionals, Developers, Cloud and Cyber Experts, IT Leaders and Technologists for deep knowledge gathering and networking.                                  Registration is required to attend, to book your place visit: https://atlantec.ie/  Follow on Twitter @atlantecfest and on Facebook at AtlanTec Festival. View short AtlanTec video here: https://www.youtube.com/watch?v=76lpiUDG428.   Ends 

Monday, 19 April 2021

Survey led by NUI Galway and the Western Development Commission is seeking participants to give their experience of remote working one year on from lockdown and future preferences post-pandemic Researchers from the Whitaker Institute at NUI Galway and the Western Development Commission are seeking participants for the annual national Remote Working in Ireland Survey. The third survey will gather data on employees’ experiences of remote working one year on from lockdown and seek inputs on their preferences post pandemic. The survey is led by Professor Alma McCarthy and Noreen O’Connor at NUI Galway and Tomás Ó Síocháin and Deirdre Frost at the Western Development Commission.  The study will provide insights on how remote working has changed employees work and employment experiences and builds on two previous national surveys undertaken by the team. In addition to analysing trends across the three surveys, data will capture managers’ experiences of leading and supervising their teams remotely, both now and their future plans post pandemic. Speaking about the annual remote working survey, Professor Alma McCarthy, Professor of Public Sector Management, J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, said: “The surveys we did in 2020 were of huge interest to the public and we got over 12,000 responses from employees who were working remotely across the country.  There are significant changes in how we work arising from the Covid-19 crisis.  It is timely to capture the trends and experiences one year on. The third survey will also provide insights into how managers are finding team management in a remote context, which has not been examined to date.”  Tomás Ó Síocháin, CEO of the Western Development Commission, said: “Much has been learned about the transition to remote work over the last year. Creating a national network of more than 400 remote working hubs and the National Remote Work strategy are just part of the response to what we have learned. This information helps to inform the decision making about balanced future development in our country, helping the transition to a low carbon economy and ultimately has the potential to transform the way we live and work.” The research team will analyse the findings of the third national remote working survey and make them publicly available on both NUI Galway’s Whitaker Institute and the Western Development Commission websites in early May 2021. The report and key statistics from the first and second national surveys are also available on these websites. The remote working study findings will be available to inform employers about employee experiences of remote working. The research team will provide recommendations for employers on how to better manage remote working in the current crisis as well as more generally. To complete the survey visit https://bit.ly/3g4DnJA. To view both previous surveys on the Whitaker Institute’s Project page, visit: https://bit.ly/3mFwgZg.   -Ends-

Thursday, 15 April 2021

Professor Pat Dolan, UNESCO Chair in Children Youth and Civic Engagement at NUI Galway will deliver the D’Arcy McGee Beacon Inaugural Fellowship Lecture, hosted by the University of British Columbia. The online lecture entitled ‘Empathy Education: Intersectional Approaches to Youth and Civic Engagement’ will take place on Tuesday, April 20, 2021 at 6pm BST. During his lecture Professor Dolan will discuss how empathy education in secondary schools and community youth programmes enables young people to be responsive to others and more responsible in their behaviour. Using methodologies such as training youth to be social researchers, or peer to peer learning through music, sport and literature are all crucial parts of empathy and compassion education. Research has shown that these methods not alone can be woven into the classroom settings to reduce hate speech, racial profiling and other discriminatory behaviours by young people, but they also promote positive behaviour. Speaking ahead of the event Professor Pat Dolan, NUI Galway, said: “While we know that empathy education is crucial for positively engaging young people in their families and communities, we should not have to focus on young people’s negative or riotous behaviours as a means of valuing them. “The instances of violence involving youth from loyalist and nationalist communities in Northern Ireland last week is a serious concern. It occurs in the context of a segregated schools system in Northern Ireland, coupled with a lack of cross community empathy education, which if it did exist it could have helped prevent the violence that is based on a lack of understanding among young people who actually have far more in common in terms of their disadvantage.” The lecture is free to attend and open to the public. For more details, or to register for the event visit: https://bit.ly/3djBXJs or email gillian.browne@nuigalway.ie. -Ends-

Tuesday, 13 April 2021

NUI Galway partners with 12 European institutions to build new resources to aid digital decoding of literature NUI Galway’s Moore Institute has joined forces with 12 other institutions across Europe for a research project that aims to aid new approaches to the study of literature in the digital age. Computational Literary Studies Infrastructure (CLS INFRA) is a four-year partnership to build a shared resource of high-quality data, tools and knowledge needed for literary studies using artificial intelligence and other computational methods. The project is being supported with €5 million funding from the European Commission. Dr Justin Tonra, Lecturer in English at NUI Galway, whose work in the project will focus on bridging the gap between computational and traditional literary studies, said: “When studying literature we often focus on a small number of books by a small number of authors. With the aid of computers, we can ‘read’ literature at a scale that opens windows onto topics like gender, language and colonialism, and how they are represented in our shared and varied European cultural heritage.” The overall aim of CLS INFRA is to open up the best data mining resources Europe has to offer in the growing field of Computational Literary Studies, which enables a big-data approach to the study of culture. For instance, it can help scholars to detect patterns which show what literary genres were prevalent at certain times; if and how gender manifests in the language of writers; whether the movement of literary style can be mapped across time and space. The CLS INFRA project will identify and map the specific requirements of researchers who wish to study literature using technology and AI. Partners in the 13 institutions will bring together existing resources as well as develop new tools, services and literary collections. A further aim of the project is to open up Computational Literary Studies to more researchers and enable investigation into Europe’s multi-lingual and interconnected literary heritage and cultural diversity. Support services and training will be provided to researchers who are new to the use of computers and AI for literary study. Scholars from under-represented regions and languages, as well as independent and citizen scholars, will also be supported. Dr Maciej Eder, Director of the Institute of Polish Language at the Polish Academy of Sciences and Principal Investigator of CLS INFRA, said: “This is a very exciting project which promises to make great advances in how we use computers to study literature. “One of the great challenges to Computational Literary Studies is that the landscape of digital literary sources is very fragmented, as scholars and readers struggle to find texts that are made accessible and reusable in standardised ways. CLS INFRA will address this deficit in a way that will allow the field to flourish.” Dr Tonra added: “The partnership of 13 European institutes will also foster systematic and meaningful cooperation across national borders and linguistic boundaries, as well as disciplines of study. “Human beings are storytellers. Nowhere do we see the expression of human ambitions, values, norms and desires more clearly than in the collected literary works that have been created over centuries of human creativity. “The emergence of information and communications technologies has given us an unprecedented opportunity to share, compare and understand this legacy across national borders and linguistic boundaries.” Ends

Tuesday, 13 April 2021

NUI Galway Professor's discovery on silent killer condition could profoundly change care for patients New research led by a professor at NUI Galway is set to change how doctors treat some patients with high blood pressure - a condition that affects more than one in four men and one in five women. The study by researchers at NUI Galway, Johns Hopkins University and Harvard Medical School found no evidence that diastolic blood pressure - the bottom reading on a blood pressure test - can be harmful to patients when reduced to levels that were previously considered to be too low. Lead researcher Bill McEvoy, Professor of Preventive Cardiology at NUI Galway and a Consultant Cardiologist at University Hospital Galway, said the findings have the potential to immediately influence the clinical care of patients. Professor McEvoy said: “We now have detailed research based on genetics that provides doctors with much-needed clarity on how to treat patients who have a pattern of high systolic values - the top reading for blood pressure - but low values for the diastolic, or bottom, reading. “This type of blood pressure pattern is often seen in older adults. Old studies using less reliable research methods suggested that the risk for a heart attack began to increase when diastolic blood pressure was below 70 or above 90. Therefore, it was presumed there was a sweet-spot for the diastolic reading.” High blood pressure is a major cause of premature death worldwide, with more than 1 billion people having the condition. It is linked with brain, kidney and other diseases, but it is best known as a risk factor for heart attack. More recently, high blood pressure has emerged as one of the major underlying conditions that increase the risk of poor outcomes for people who become infected with Covid-19. Professor McEvoy and the international research team analysed genetic and survival data from more than 47,000 patients worldwide. The study, published in the prestigious medical journal Circulation, showed: :: There appears to be no lower limit of normal for diastolic blood pressure and no evidence in this genetic analysis that diastolic blood pressure can be too low. :: There was no genetic evidence of increased risk of heart disease when a patient’s diastolic blood pressure reading is as low as 50. :: The authors also confirmed that values of the top, systolic, blood pressure reading above 120 increased the risk of heart disease and stroke. Blood pressure medications reduce both systolic and diastolic values. Professor McEvoy added: “Because doctors often focus on keeping the bottom blood pressure reading in the 70-90 range, they may have been undertreating some adults with persistently high systolic blood pressure. “The findings of this study free up doctors to treat the systolic value when it is elevated and to not worry about the diastolic blood pressure falling too low. “My advice now to GPs is to treat their patients with high blood pressure to a systolic level of between 100-130mmHg, where possible and without side effects, and to not worry about the diastolic blood pressure value.” Dr Joe Gallagher, Irish College of General Practioners’ Lead, National Heart Programme, said: “This data helps remove uncertainty about how to treat people who have an elevated systolic blood pressure but low diastolic blood pressure. This is a common clinical problem which causes much debate. It will help impact clinical practice internationally and shows the importance of Irish researchers in clinical research." Ends

Monday, 12 April 2021

Projects to connect researchers with community and voluntary organisations to share knowledge and develop new insights to enhance wellbeing and delivery of services Ten projects from NUI Galway have received funding of over €113,000 from the Irish Research Council to connect researchers with community and voluntary organisations. The impact of the Covid-19 pandemic on the wellbeing of different groups in society and on the delivery of services is a significant theme within the research projects being announced. The ten projects from NUI Galway will reach out across communities to look at diverse issues that include those affecting the LGTBQI+ community, senior citizens, understanding the nature of rural crime, diversity in theatre for young people, humanitarian practice, remote management of heart failure, judicial education and conduct, access to cardiac care online, therapeutic care needs for mild dementia and the prevention and treatment of post-partum haemmorage. The ten funded projects will be led by: ⦁ Dr Sinéad Hynes, Occupational Therapy, who will work with The Alzheimer Society of Ireland to develop recommendations and identify what the future care needs of older LGTBQI+ people living with dementia in Ireland are. ⦁ Dr Haroon Zafar, School of Medicine and BioInnovate Ireland, who will be part of a research collaboration with Croí, the Heart and Stroke Charity on the remote management of heart failure during Covid-19 through ‘telehealth’. ⦁ Dr Charlotte McIvor, Drama and Theatre Performance, who will partner with Baboró International Arts Festival for Children on the first national project to look at interculturalism, diversity and inclusion in theatre for the young audiences sector. ⦁ Dr Michael Lang, J.E. Cairnes School of Business and Economics, whose research will contribute towards a better understanding of the nature of rural crime – perceived, experienced, and recorded – and will analyse how it varies across different regions of Ireland. ⦁ Dr Orla Dolan, Occupational Therapy, whose research will look at an evidence base for meeting therapeutic care needs using Virtual Cognitive Stimulation Therapy with individuals living with mild to moderate dementia residing in the community in Ireland. ⦁ Dr Barry McDermott, Engineering and Informatics, who will work in partnership with Busitema University on a novel low-cost, robust device for the prevention and treatment of post-partum haemorrhage in low resource settings. ⦁ Dr Oonagh Meade, School of Psychology, who will partner with Croí Heart and Stroke Charity who have developed “MySláinte”, a new cardiac rehabilitation programme delivered online to ensure equal access to cardiac rehabilitation in Ireland. ⦁ Dr Rónán Kennedy, School of Law, who will partner with the Trust for Civil Liberties, Human Rights and Fundamental Freedoms and with Dr Laura Cahillane of the University of Limerick to examine whether the establishment of the Judicial Council will bring the Irish approaches to judicial conduct and ethics and judicial education and training up to international best practice. ⦁ Dr Miriam Haughton, Drama and Theatre Performance, who will work with Age & Oppportunity on the documentary 'Mad, Bad and Dangerous: 'Difficult' Irish Women Abroad'. ⦁ Dr Kevin O'Sullivan, Department of History, who will be part of a research collaboration with Dóchas - the Irish Association of Non Governmental Development Organisations focusing on the historical research into humanitarian practice. Professor Jim Livesey, Vice President of Research and Innovation at NUI Galway, said: “Collaborative partnerships with community and voluntary organisations in civic society are integral to research at NUI Galway. These community organisations bring new energy and innovation to our research, and as partners we work together to find solutions that enhance their services. Openness is one of our core strategic values. Open research brings challenges posed by society to our community, and these diverse and inclusive projects will undoubtedly improve the standards of care and service provided to the wider world. I thank the Irish Research Council and the Government for their support of these projects and look forward to the outcomes from these valuable partnerships.” The Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science, Simon Harris TD welcomed the funding by the Irish Research Council this week for 76 New Foundations projects that will bring researchers and community/voluntary organisations together to share knowledge and develop new insights to help create a better society for all. Minister Harris said: “These research collaborations are helping with some very important community and voluntary sector projects. I welcome that the highest ever number of funding awards are being made today by the Irish Research Council to support these research collaborations with the community and voluntary sector." Along with the strand engaging civic society, the New Foundations scheme also includes strands supported by government departments and agencies. In each of the past three years, a dedicated strand of the call provides opportunities for researchers to work on important areas of policy, including global development, crime, creativity and children. Commenting on the funding partnership with the Department of Foreign Affairs, Director of the Irish Research Council, Peter Brown said: “The ongoing partnership between the Irish Research Council and the Department of Foreign Affairs under this programme is very welcome and continues to build a pipeline of research collaborations for future projects that support enhanced cooperation between the global north and global south, focusing on innovative responses to global challenges within the framework of the 2030 agenda for the Sustainable Development Goals." Since 2015, over 200 community, voluntary and charity organisations have engaged across various Irish Research Council programmes, 278 projects have been funded with an associated investment in excess of €6.5 million. The New Foundations scheme will run again this year and further information is available here. -Ends-

Friday, 9 April 2021

Beidh seisiún eolais fíorúil ag OÉ Gaillimh dóibh siúd ar spéis leo an Clár Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta. Beidh an seisiún ar siúl Déardaoin, an 15 Aibreán, idir 7-8.30pm. Cuirfear tús leis an bpróiseas iarratais don Chlár Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta i mí Aibreáin agus tabharfaidh an seisiún seo eolas faoi chúrsaí, an próiseas iarratais agus tacaíochtaí éagsúla atá ar fáil do mhic léinn ionchasacha atá 23 bliain d’aois agus níos sine. Is ann don Chlár Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta chun bealach iontrála malartach chuig an oideachas tríú leibhéal a chur ar fáil do dhaoine ó chúlraí socheacnamaíocha nach ndéantar ionadaíocht sách láidir orthu ag an tríú leibhéal agus, ar chúiseanna éagsúla, nach bhfuil a bpoitéinseal iomlán oideachais bainte amach acu agus, dá bhrí sin, nach bhfuil an gnáthriachtanas oideachais is gá acu chun dul ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. Tá sé mar aidhm ag cláir Rochtana OÉ Gaillimh tacú le mic léinn muinín a chothú iontu féin, ina gcumas acadúil, agus tacú leo barr a gcumais a bhaint amach. Beidh ionadaithe ón Ionad Rochtana agus Comhordaitheoirí Cláir ar líne chun comhairle a thabhairt agus ceisteanna a fhreagairt agus tacú leo siúd ar mian leo an chéad chéim a ghlacadh chuig oideachas tríú leibhéal. Dúirt an Dr Mary Surlis, Bainisteoir Sinsearach ar Ionad Rochtana OÉ Gaillimh: “Tá an timpeallacht teagaisc agus foghlama ar ár gcláir Rochtana bunaithe ar threoir agus tacaíocht a thabhairt dár gcuid mac léinn ag gach céim dá ndul chun cinn. Níl sé rómhall riamh d’uaillmhian a bhaint amach agus tá ár gcúrsaí deartha chun bunús láidir a thabhairt do mhic léinn atá ag filleadh ar an oideachas agus iad ag dul ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal. Táimid ag tnúth, mar is gnách, le cohórt nua mac léinn dár gcláir 2021/22.” Chun clárú don seisiún eolais téigh chuig https://bit.ly/3uahrAq. Tá tuilleadh eolais faoin gClár Rochtana do Mhic Léinn Lánfhásta le fáil ar www.nuigalway.ie/access/mature-students -Críoch-

Thursday, 8 April 2021

NUI Galway will hold a virtual information session for those interested in the Access Programme for Mature Students. It will take place on Thursday, 15 April, from 7pm-8.30pm. The application process for the Access Programme for Mature Students will open in April and this session will provide information on courses, the application process and various supports available to prospective students aged 23 and over. The Access Programme for Mature Students is designed specifically as an alternative admission route to third level education for people from socio-economic backgrounds that are underrepresented at third level, who for a variety of reasons, did not reach their educational potential, and do not have the necessary conventional educational requirement to progress to third level. NUI Galway’s Access programmes aim to support students to build confidence in themselves, in their academic ability and to support them to reach their full potential. Representatives from the Access Centre and Programme Coordinators will be online to advise and answer questions and to support those who wish to take that first step into third level education. Dr Mary Surlis, Senior Manager of NUI Galway’s Access Centre, said: “The teaching and learning environment on our Access programmes is built on guiding and offering support to our students  at every stage of their progression. It is never too late to fulfil your ambition and our courses are designed to provide students returning to education with a strong foundation as they progress to third level. We are looking forward as always, to yet another new group of students to our 2021/22 programmes.” To register for the information session visit https://bit.ly/3uahrAq. Further information about the Access Programme for Mature Students is available at www.nuigalway.ie/access/mature-students. -Ends-

Tuesday, 6 April 2021

50 students will diagnose and treat sick teddy bears, and children will learn how to take care of their teddy’s health focusing on general health, lifestyle, and emotional wellbeing For the 16th year running NUI Galway is inviting children to its award winning Teddy Bear Hospital, which will take place online on Saturday, 17 April from 12pm-3pm.  Over the years, children have attended the hospital with teddy bears suffering from an imaginative range of sore ears, sick tummies and all kinds of other weird and wonderful ailments. This year, childrens’ appointments will be carried out virtually, and will educate the children  on how to treat their sick teddy at home. The event is organised by the Sláinte Society, NUI Galway’s health promotion society that focuses on promoting all aspects of physical and mental health. Up to 50 medical, healthcare and science students will diagnose and treat the teddy bears. In the process, they hope to help children, ranging in age from 4-8 years, feel more comfortable around doctors and hospitals. Tristiana Dalchand, second year Medical student at NUI Galway and co-auditor of Sláinte Society, said: “Given the current circumstances of the Covid-19 pandemic, we believe it’s really important to maintain engagement with as many children as possible through the Teddy Bear Hospital. We hope to remind children and their teddies that the doctor’s office and hospitals remain a fun, comfortable, and safe space.” On arrival at the virtual Teddy Bear Hospital, participants and patients will be greeted by two teddy doctor specialists. The children and their ‘patients’ will learn how to take care of their teddy’s health through three main themes: general health, lifestyle, and emotional wellbeing. Andrea Dimitrov, second year Medical student at NUI Galway and co-auditor of Slainte Society said, “Covid 19 has been challenging for all of us and we hope to provide an engaging, fun, and educational event that the children can participate in and interact with each other. This pandemic has highlighted the importance of community, and we hope to continue bringing the community together through the Teddy Bear Hospital.” Due to limited capacity of this year’s virtual Teddy Bear Hospital, Sláinte Society are also holding a drawing contest. Children are encouraged to submit a drawing of themselves and their teddies to be in with a chance of winning one of two €50 vouchers for Smyths Toy Store.  To enter the drawing contest, please email submissions to tbh.drawing.contest@gmail.com and include, name, age, and hometown. The closing date for submissions is Wednesday, 14 April, and the two winners will be announced on Saturday, 17 April. Places for the virtual Teddy Bear Hospital are limited. To apply to attend the hospital please visit www.nuigalway.ie/teddybearhospital by 5pm on Wednesday, April 14, 2021. Those selected to attend will be contacted by Thursday, 15 April. -Ends-