Friday, 25 September 2009

Up to 300 Jobs to be Generated by Construction Project (Leagan Gaeilge) The Taoiseach Brian Cowen T.D. visits NUI Galway today (Friday, 25 September) for a sod turning ceremony marking the construction of a new €40 million Engineering Building. The construction project will employ up to 300 people and is due for completion by September 2011. BAM Building Ltd. has been signed as the main contractor for what will be one of the largest construction projects west of the Shannon and on completion will be the largest Engineering Building in the country. Speaking at NUI Galway, An Taoiseach said: "The new Engineering Building will be financed through a combination of exchequer funding and resources realised by NUI Galway, including philanthropy. The new building will bring benefits to Galway City and its surrounds by creating jobs for the next two years. Longer term it will enable NUI Galway to continue to produce excellent engineering graduates supporting the Smart Economy in areas such as innovation and renewable energy technologies". NUI Galway has recently seen soaring engineering programme applications which reflect favourably on carefully thought-out new programmes. These include Energy Systems Engineering, designed in response to a growing demand for professional engineers to work in the energy sector. Another new course is Engineering Innovation, which aims to create a new type of electronic engineer with skills in innovation and entrepreneurship essential to delivering the Smart Economy. The 14,200 square metre Engineering Building will accommodate the College of Engineering and Informatics, housing 110 staff and approximately 1100 students. It will include green-building initiatives, and with its exposed construction design will itself be utilised as a teaching tool for the students. High-tech renewable energy systems, environmentally friendly heat generation using carbon-neutral biomass, rainwater recycling, ground source heat pump, and low-embodied energy construction materials wherever possible will underpin the building's green credentials and provide working examples for engineering students to study. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "This new Engineering Building reflects our commitment to providing students with the highest quality learning experience in engineering education. NUI Galway enjoys a strong reputation in engineering, evidenced by this year's increase in undergraduate engineering entry to over 250 students – a 25% increase on the previous year. This approach to education at NUI Galway is based on the University's key research strengths and our strong linkage with industrial partners. We offer a range of innovative programmes - from Biomedical to Energy Engineering – which highlight the University's commitment to the national and regional needs of the SMART economy". Designed by award-winning architects RMJM (Scotland) in partnership with Taylor Architects of Castlebar, Co. Mayo the building will be the largest constructed in one development on the NUI Galway city campus and will be situated to the north of the Quincentennial Bridge. Cuireann an Taoiseach Tús Oifigiúil le Tógáil an Fhoirgnimh Innealtóireachta Ghlais Nua in OÉ Gaillimh (View in English) Tabharfaidh an Taoiseach Brian Cowen T.D. cuairt ar OÉ Gaillimh inniu (Dé hAoine, 25 Meán Fómhair) ag searmanas leis an gcéad fhód a thiontú don Fhoirgneamh Innealtóireachta nua €40 milliún. Fostófar suas le 300 duine ar an tionscadal tógála seo atá le críochnú faoi mhí Meán Fómhair 2011. Is iad BAM Building Ltd. an príomhchonraitheoir ar an tionscadal tógála seo atá ar cheann de na tionscadail tógála is mó atá ar bun siar ón tSionainn agus nuair a bheidh an foirgneamh tógtha beidh sé ar cheann de na Foirgnimh Innealtóireachta is mó sa tír. Ag labhairt dó in OÉ Gaillimh, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Taoiseach: "Déanfar maoiniú ar an bhFoirgneamh Innealtóireachta nua trí mheascán de mhaoiniú ón státchiste agus ó acmhainní de chuid OÉ Gaillimh, acmhainní daonchairdis san áireamh. Bainfidh Cathair na Gaillimhe agus an ceantar máguaird tairbhe as an bhfoirgneamh nua trí na poist a chruthófar as seo go ceann dhá bhliain. Go fadtéarmach cuirfidh sé ar chumas OÉ Gaillimh scothchéimithe Innealtóireachta a chur ar fáil a thacóidh leis an nGeilleagar Glic i réimsí amhail nuálaíocht agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite." Tháinig méadú suntasach ar na hiarratais ar chlár Innealtóireachta OÉ Gaillimh le gairid, agus is maith an oidhe sin ar chláir nua ar caitheadh an-dua leo. Ar na cláir sin tá an clár Innealtóireachta Córas Fuinnimh, a bhfuil faoi freagairt don fhás san éileamh ar innealtóirí gairmiúla in earnáil an fhuinnimh. Is cúrsa nua eile an cúrsa Nuálaíochta Innealtóireachta a chuirfidh cineál nua innealtóirí leictreonacha ar fáil a mbeidh scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta acu, scileanna atá riachtanach chun an 'Geilleagar Glic' a chothú. Beidh Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice lonnaithe san Fhoirgneamh Innealtóireachta 14,200 méadar cearnach, ina mbeidh 110 comhalta foirne agus timpeall 1100 mac léinn. Beidh tionscnaimh 'ghlasa' á n-úsáid agus an foirgneamh seo á thógáil, agus leis an dearadh tógála oscailte a bheidh air úsáidfear é mar uirlis teagaisc do mhic léinn amach anseo. Beidh dintiúirí glasa an fhoirgnimh bunaithe ar chórais fuinnimh in-athnuaite ardteicneolaíochta, giniúint teasa nach ndéanann dochar don timpeallacht trí bhithmhais atá neodrach ó thaobh carbóin de, athchúrsáil uisce fearthainne, caidéal teasa ón talamh, agus ábhair thógála lagfhuinnimh agus beidh mic léinn innealtóireachta in ann staidéar a dhéanamh ar na córais sin mar shamplaí gníomhacha. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "Is léiriú an Foirgneamh Innealtóireachta nua seo ar ár ndílseacht i leith scoth-thaithí foghlama ó thaobh oideachais innealtóireachta de a chur ar fáil do mhic léinn. Tá dea-cháil ar OÉ Gaillimh as an innealtóireacht, mar a léiríonn an méadú go breis agus 250 mac léinn a tháinig ar líon na bhfochéimithe innealtóireachta i mbliana – méadú 25% ar an mbliain roimhe sin. Tá an cur chuige seo i leith an oideachais Innealtóireachta in OÉ Gaillimh bunaithe ar phríomhláidreachtaí na hOllscoile agus ar an nasc láidir atá againn le comhpháirtithe sa tionscal. Cuirimid réimse clár nuálaíoch innealtóireachta ar fáil – ón Innealtóireacht Bhithleighis chuig an Innealtóireacht Fuinnimh – rud a léiríonn a dhílse atá an Ollscoil do riachtanais náisiúnta agus réigiúnacha an gheilleagair ghlic. Is iad na hailtirí clúiteacha RMJM (Albain) i gcomhar le Taylor Architects, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo a dhear an foirgneamh seo – an foirgneamh is mó a thógfar mar chuid d'aon iarraidh amháin ar champas na hOllscoile i nGaillimh. Is ó thuaidh de Dhroichead na gCúig Chéad a bheidh an foirgneamh suite. -críoch-

Thursday, 24 September 2009

(Leagan Gaeilge) Ireland's older population are being cared for in large numbers by one of the most marginalised groups within the labour force, migrant workers. That is according to a report by NUI Galway's Irish Centre for Social Gerontology, being launched today (25 September) by the Minister for Older People and Health Promotion, Áine Brady T.D.. The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies research report examines the role of registered nurses and care assistants from other countries in caring for older people in Ireland. This group now account for one in three of the Irish older adult care workforce, which is twice the proportion of foreign carers in the general health care sector. Written by Dr Kieran Walsh and Professor Eamon O'Shea from the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway, the research confirms the important and highly valued role of migrant workers in the care of older people, both in home and long-stay residential care settings. However, the report also highlights a number of issues associated with migrant care provision for older people in Ireland. These include communication, language proficiency, cultural understanding, education and training, discrimination and inadequate regulation. Dr Walsh highlights that: "These issues are intensified by the lack of funding and priority given to older adult care and, in particular, by the absence of support for migrant carers, employers and older people to cope with the cultural shift in the care workforce". The report calls for increased support structures in the areas of regulation, education, training, orientation and integration. According to Professor O'Shea: "It is impossible to separate the fate of migrant care workers from that of older people. There is an irony here that not only are migrant workers marginalised, but they care for older adults in Ireland who are themselves often marginalised in terms of resource allocation. This can only serve to undermine the integration of foreign carers even further. The migrant workforce is not receiving sufficient levels of support to negotiate current and future challenges in the older adult health and social care sector". Professor O'Shea added: "What we need, sooner rather than later, is a prioritisation of the older adult health and social care sector. Our older population require greater person-centred care that acknowledges the role and potential of migrant carers to deliver such care". The challenges that typically face migrant workers in becoming integrated into the health and social care labour market are exacerbated by the low priority given to older adult care in Ireland. The report suggests that failure to appropriately integrate migrant workers into the sector, and to address the key issues of resource allocation and funding in the sector, could ultimately impact on the quality of care available to older people in this country. Dr Walsh explains the role of migrant workers within the care sector: "Both employers and older people recognise the contribution that foreign nurses and care assistants are making to the care of older people. Nevertheless, if issues internal to older adult care are not addressed then retaining this valuable group of workers will become increasingly difficult". The report presents a set of recommendations across policy, practice and regulatory domains to help address the challenges and to capitalise on the opportunities that a multicultural care giving environment brings. In an international element to the research, researchers from the University of Oxford, Georgetown University and the University of Ottawa are investigating the same topic for the UK, US and Canada respectively. An international comparative report detailing some of the differences and commonalities across the four countries will be published later this year. For further information please contact icsg@nuigalway.ie or 091-495461. Léiríonn Tuarascáil Náisiúnta Ról na gCúramóirí Imirceacha ag Déanamh Cúraim do Dhaoine Scothaosta (View in English) Is ceann de na grúpaí is imeallaithe sa lucht saothair – na hoibrithe imirceacha – is mó atá ag tabhairt aire do dhaoine scothaosta in Éirinn. Tháinig an t-eolas seo ó thuarascáil Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na hÉireann, OÉ Gaillimh a sheolfaidh an tAire do Dhaoine Scothaosta agus Cothú Sláinte, Áine Brady T.D. inniu (25 Meán Fómhair). Scrúdaíonn an tuarascáil taighde The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies ról na n-altraí cláraithe agus na gcúntóirí cúraim a thagann ó thíortha eile chun cúram a dhéanamh do dhaoine scothaosta in Éirinn. Is ionann na daoine seo agus aon trian de na cúramóirí atá ag daoine scothaosta in Éirinn anois, agus dhá oiread líon na gcúramóirí eachtrannacha in earnáil an chúraim ghinearálta sláinte. Chuir an Dr Kieran Walsh agus an tOllamh Eamon O'Shea ó Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na hÉireann in OÉ Gaillimh an tuarascáil le chéile. Dearbhaíonn an tuarascáil an ról tábhachtach atá ag oibrithe imirceacha i gcúram do dhaoine scothaosta, sa bhaile agus in ionaid chúraim fhadtréimhseacha – ról a bhfuil ardmheas air. Mar sin féin, léirítear sa tuarascáil go mbíonn roinnt fadhbanna le cúram ó oibrithe imirceacha do dhaoine scothaosta in Éirinn. I measc na bhfadhbanna áirítear cumarsáid, cumas teanga, tuiscint chultúrtha, oideachas agus oiliúint, idirdhealú agus rialáil mhí-oiriúnach. Dúirt an Dr Walsh: "Ní chuidíonn easpa maoinithe agus tosaíochta do chúram scothaosta leis na fadhbanna seo, go háirithe agus an easpa tacaíochta a fhaigheann cúramóirí imirceacha, fostóirí agus daoine scothaosta chun déileáil leis an athrú cultúrtha atá tagtha ar an lucht cúraim". Éilíonn an tuarascáil struchtúr tacaíochta níos fearr maidir le rialáil, oideachas, oiliúint, eolas agus lánpháirtiú. Dar leis an Ollamh O'Shea: "Is í an chinniúint chéanna atá ag cúramóirí imirceacha agus daoine scothaosta beagnach. Ní hamháin go bhfuil oibrithe imirceacha imeallaithe, ach tugann siad cúram do dhaoine scothaosta in Éirinn atá imeallaithe chomh maith ó thaobh acmhainní a fháil. Ní bhíonn de thoradh air seo ach nach ndéantar cúramóirí imirceacha a lánpháirtiú ar chor ar bith. Níl dóthain tacaíochta á fáil ag oibrithe imirceacha chun déileáil leis na dúshláin atá agus a bheidh san earnáil cúram sláinte agus sóisialta do dhaoine scothaosta. Caithfear tosaíocht a thabhairt don earnáil cúram sláinte agus sóisialta do dhaoine scothaosta. Teastaíonn cúram dírithe ar an duine ó dhaoine scothaosta agus tá an cumas ag cúramóirí imirceacha an cúram sin a chur ar fáil". Ní chuidíonn an easpa tosaíochta a fhaigheann cúram do dhaoine scothaosta in Éirinn leis na dúshláin a bhíonn le sárú ag oibrithe imirceacha agus iad ag iarraidh lánpháirtiú sa chúram sláinte agus sóisialta. Is léir ón tuarascáil mura ndéantar oibrithe imirceacha a lánpháirtiú mar is ceart san earnáil, agus mura réitítear ceist an mhaoinithe agus na n-acmhainní san earnáil, d'fhéadfadh sé cur isteach ar chaighdeán an chúraim a fhaigheann daoine scothaosta sa tír seo. Mhínigh an Dr Walsh ról na n-oibrithe imirceacha san earnáil: "Tuigeann fostóirí agus daoine scothaosta araon an obair a dhéanann altraí eachtrannacha agus cúntóirí cúraim do dhaoine scothaosta in Éirinn. Mar sin féin, mura réitítear na fadhbanna a bhaineann le cúram do dhaoine scothaosta beidh sé i bhfad níos deacra na hoibrithe luachmhara seo a choinneáil". Tá moltaí déanta sa tuarascáil maidir le polasaí, cleachtas agus rialáil chun déileáil leis na dúshláin agus tairbhe a bhaint as na deiseanna a chuireann timpeallacht ilchultúrtha cúraim ar fáil. Agus thar lear, tá scrúdú á dhéanamh ag taighdeoirí ó Ollscoileanna Oxford, Georgetown agus Ottawa ar an ábhar céanna don Ríocht Aontaithe, do na Stáit Aontaithe agus do Cheanada. Foilseofar tuarascáil idirnáisiúnta chomparáideach níos deireanaí i mbliana ina mbeidh cur síos ar na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir na ceithre thír. Tá eolas breise le fáil ar icsg@nuigalway.ie nó 091-495461. -críoch-

Thursday, 24 September 2009

Denis O Brien, Chairman of Digicel Group and founder of Communicorp Group, which owns and manages a portfolio of media and broadcasting-related companies in Ireland and seven other European countries, will be the keynote speaker at NUI Galway on Friday, 2 October at the NUI Galway - Connacht Tribune Centenary Conference 'Journalism in the Future: The Changes and Challenges'. Mr O'Brien is one of Ireland's leading entrepreneurs with extensive investments across several sectors including international telecoms, radio, media, property, aircraft leasing, golf and other leisure interests. Great interest is expected in his keynote address on Media -The Future in light of O'Brien's views on the media sector in recent times. Other speakers at the conference include Roy Greenslade, Professor of Journalism at City University London and a media commentator since 1992, most notably for The Guardian. He also writes a column for the London Evening Standard. He has been a journalist for 41 years and has worked for many of Britain's national newspapers. Speaker Pat Loughrey is Director of BBC Nations and Regions, with overall responsibility for the BBC s television, radio and online programmes and services in Scotland, Wales, Northern Ireland and the 12 English Regions. Since the Donegal native took on this role in 2000, he has presided over an era of unprecedented growth for the BBC outside London, including a £50m annual increase in expanded local output in all parts of the UK and the introduction of the BBC s first Open Centres and digital buses. Mr Loughrey is also currently a visiting Professor of Journalism at the University of Ulster. Professor John Horgan, the Press Council of Ireland's inaugural Press Ombudsman will also speak at the event as will journalist and author Niall O'Dowd. Founder of IrishCentral.com as well as of Irish America Magazine and the Irish Voice Newspaper in New York, Niall O'Dowd is also an Adjunct Professor at Columbia University Journalism School. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, commented: "This is a very interesting and turbulent time in the newspaper and print media industry globally, so this conference is especially timely. The insights of the distinguished panellists and keynote speaker will be of considerable interest to the business and media interests nationally". NUI Galway offers a popular Masters in Journalism and over the years graduates and students of the programme have been winners of various national awards for young journalists. President Browne added: "To mark the 100th anniversary of The Connacht Tribune newspaper and to celebrate the partnership between NUI Galway and The Connacht Tribune in journalism education it is fitting that the University host this event. We in NUI Galway value our relationship with the newspaper. Many of our students and graduates have gone on to work at The Connacht Tribune, forging important journalistic careers. Award-winning journalism graduates from this University like Harry McGee and Conor Pope have cut their teeth at The Connacht Tribune, many highly respected journalists began their careers with the Tribune". Dave O'Connell, Group Editor of the The Connacht Tribune expressed his delight with the University hosting such a prestigious event: "We at The Connacht Tribune are delighted to be involved with NUI Galway, there's great synergy between the two institutions and we are particularly grateful that the University see fit to honour us in our centenary year". Full programme and registration details are available for viewing at www.conference.ie. Places are limited and are on a first come first served basis. -Ends-

Tuesday, 22 September 2009

Data protection and DNA is the theme for the 2009 Regenerative Medicine Institute (REMEDI) Annual Science Essay Competition. Now in its fifth year, the competition, which is co-sponsored by REMEDI and the NUI Galway College of Science, is open to all students in the senior cycle of secondary schools in the Republic of Ireland and Northern Ireland. The closing date for submissions is Friday, 30 October, 2009. Entries should be no longer than 1000 words exploring the theme 'Are people's DNA sequences their business and nobody else's?'. Winner and runner-up prizes include a laptop, video iPod, crystal trophies and science equipment bursaries for the students' school. For competition rules and entry forms please visit www.remedi.ie/education. REMEDI's Annual Science Essay Competition was launched in 2005 to stimulate discussion among students on the ethical and societal implications of advances in biomedical research. The aim is to generate interest in science among second-level students and encourage more to go on to study science at third-level. REMEDI is an SFI-funded research institute at the National Centre for Biomedical Engineering Science located at NUI Galway. Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI and Director of the National Centre for Biomedical Engineering Science, said: "This competition is a worthwhile outreach initiative which exemplifies the successful promotion of science by NUI Galway. It also fits with the Irish government's 'Strategy for Science, Technology and Innovation' approach to developing an economy fuelled by research and development. Effective science communication, as demonstrated in this essay competition, has a vital role in building relationships between young people, schools and the scientific community". Last year's competition generated a great deal of interest in science and bioethical issues among students with over 120 entries from 16 counties. The winner was Daniel O'Reilly from Castleblayney College, Co. Monaghan, with Bobby Tang of The Royal Belfast Academical Institution taking the runner-up prize. -ends-

Friday, 18 September 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has been named 'University of the Year 2009' in the Sunday Times University Guide, securing the prestigious accolade for a second time. Outperforming 21 other third-level institutions, NUI Galway's strong record in graduate employability, research commercialisation, and this year's 11% increase in CAO applications were among the reasons for the Award. NUI Galway won the inaugural University of the Year in 2002, and this year was noted as the number one university mover in The Sunday Times annual league table to 4th position. The award is not only based on league table position but on an assessment under 22 criteria on the university's role on a local, national and international level. NUI Galway has produced six spin-out companies in the first half of 2009 and 27 patents, while research income increased by a third last year, despite the economic downturn. The University was lauded for its industry collaboration, specifically in the area of medical device technologies for which the Galway region has an international reputation. The University's research in biomedical engineering and regenerative medicine is an integral support to the local medical device industry cluster. Many of the newer courses at NUI Galway, which added to the rise in first-choice applications, have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of Ireland's Smart Economy. New courses in Energy Systems Engineering will support the renewable energy market; Electronic Engineering Innovation will deliver business-savvy entrepreneurial graduates; while the range of new BA Connect degrees reflect areas of research growth in the Humanities. Alastair McCall, Editor of The Sunday Times University Guide 2010, said: "NUI Galway is the epitome of what third level education should be about. It provides a first-rate student experience with modern cutting-edge facilities. Its graduates are sought after throughout Ireland and beyond, and the NUI Galway name is synonymous with high quality. "The university is a key driver of the local economy in the west of Ireland and its commercial exports and spin-offs span the globe. It has forged a reputation in digital enterprise and the medical device industry that allows NUI Galway to punch way beyond its weight. Even the president of the United States is benefitting from innovations made in Galway. Making NUI Galway our Irish University of the Year was one of the easier decisions to make". Speaking about the announcement, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "It is very gratifying to be recognised as University of the Year. NUI Galway has been rapidly developing world-class facilities on our 250-acre riverside campus, through a €320 million building programme. Our new Sports Centre and swimming pool opened last year; a state-of-the-art concert hall and conference facility opened this month, and construction has just begun on a new €40 million Engineering Building". Dr Browne continued: "The University offers our students world-class teaching and encourages active engagement with the learning experience through opportunities such as volunteering, work placement, international exchange programmes, sports clubs and vibrant student societies. Our focus on student engagement contributes to our leading retention rate among universities and strong employment figures for our graduates". He added: "On a national level, our institutional agenda engages with the needs of the economy and the government's strategy for the Smart Economy. Our strong record of industry collaboration and world-class research in fields such as biomedicine, renewable energy, and internet technologies feed into and support the national agenda and economy". In terms of research, The Sunday Times also noted the internet technology deployed by the Obama Administration's Recovery.gov website to bring an unprecedented level of transparency to the US Government, which was developed at NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute. With over 16,000 currently registered at the University, NUI Galway will welcome prospective undergraduate students and their families to the campus from 2-3 October, during its Autumn Open Days. To view The Sunday Times article please click here. Gradam Ollscoil na Bliana ag OÉ Gaillimh den Dara hUair (View in English) Ainmníodh OÉ Gaillimh mar 'Ollscoil na Bliana 2009' in The Sunday Times University Guide, an dara huair di an gradam measúil seo a thuilleadh. D éirigh le OÉ Gaillimh, thar 21 institiúid tríú leibhéal eile, an gradam seo a bhaint amach agus ar na cúiseanna ar éirigh léi an Gradam a bhaint bhí tóir a bhíonn ag fostóirí ar chéimithe ó OÉ Gaillimh, tráchtálú taighde, agus an méadú 11% ar líon na n-iarratas CAO i mbliana. Bhuaigh OÉ Gaillimh an chéad ghradam Ollscoil na Bliana in 2002, agus i mbliana d éirigh léi a bheith ar an ollscoil is airde a léim ar thábla sraithe bliantúil The Sunday Times nuair a bhain sí an ceathrú háit amach. Ní amháin go bhfuil an gradam bunaithe ar an áit a fhaigheann an ollscoil ar an tábla sraithe ach bíonn sé bunaithe chomh maith ar mheasúnú de réir 22 critéar ar ról na hollscoile ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé fhochomhlacht bunaithe ag OÉ Gaillimh agus tá 27 paitinn cláraithe aici sa chéad leath de 2009, agus mhéadaigh an t-ioncam taighde inti d'aon trian anuraidh, ainneoin lag trá an gheilleagair. Moladh an Ollscoil as a comhpháirtíochtaí tionscail, i réimse na dteicneolaíochtaí feistí leighis go háirithe, réimse a bhfuil cáil idirnáisiúnta ar Ghaillimh as. Is taca lárnach do ghrúpa tionscail áitiúil na bhfeistí leighis an taighde atá ar bun ag an Ollscoil in innealtóireacht bhithleighis agus sa leigheas athghiniúnach. Go leor de na cúrsaí nua in OÉ Gaillimh a chuir leis an méadú ar iarratais chéadrogha, leagadh amach iad ag freagairt do riachtanais mhargadh na fostaíochta atá ag athrú agus tá siad ag teacht le riachtanais Gheilleagar Glic na hÉireann. Tacóidh cúrsaí nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh le margadh an fhuinnimh in-athnuaite; cuirfidh an cúrsa nua i Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach céimithe fiontraíochta a bheidh ina saineolaithe gnó ar fáil; agus léiríonn an rogha nua céimeanna BA Connect an fás atá ar réimsí taighde sna Daonnachtaí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Alastair McCall, eagarthóir The Sunday Times University Guide 2010: "Is sampla den scoth OÉ Gaillimh ar an rud is oideachas tríú leibhéal ann. Cuireann sí taithí den scoth ar fáil don mhac léinn mar aon le háiseanna ceannródaíocha nua-aimseartha. Tá tóir ar a cuid céimithe ar fud na hÉireann agus thar lear, agus samhlaítear ardchaighdeán leis an ainm OÉ Gaillimh. "Tá an-tionchar ag an ollscoil ar an ngeilleagar in iarthar na hÉireann agus tá a cuid onnmhairí tráchtála agus a fochomhlachtaí le fáil ar fud na cruinne. Tá cáil bainte amach aici di féin san fhiontraíocht dhigiteach agus sa tionscal feistí leighis, réimse a bhfuil OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta ann. Tá uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá, fiú, ag baint tairbhe as earraí nuálaíocha a dhéantar i nGaillimh. Bhí sé ar cheann de na cinntí ab éasca againn OÉ Gaillimh a ainmniú mar Ollscoil Éireannach na Bliana." Ag labhairt dó faoin ainmniúchán, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne: "Is cúis mhór áthais dúinn gur tugadh aitheantas dúinn mar Ollscoil na Bliana. Tá OÉ Gaillimh ag forbairt áiseanna den chéad scoth go tapa ar ár gcampas 250 acra ar bhruach na habhann, trí chlár tógála €320 milliún. D'oscail an tIonad Spóirt agus an linn snámha nua anuraidh; d'oscail halla ceolchoirme agus áis comhdhála den chéad scoth an mhí seo, agus táthar díreach tar éis tosú ar Fhoirgneamh Innealtóireachta €40 milliún." Lean an Dr Browne air: "Cuireann an Ollscoil teagasc den scoth ar fáil dár mic léinn agus spreagann sí iad le bheith rannpháirteach go gníomhach sa taithí foghlama trí dheiseanna amhail obair dheonach, socrúchán oibre, cláir mhalartaithe idirnáisiúnta, clubanna spóirt agus cumainn bhríomhara mac léinn. Cuidíonn an bhéim a leagaimid ar rannpháirtíocht na mac léinn linn líon ard mac léinn a choinneáil thar ollscoileanna eile agus cuireann sin leis na figiúirí arda fostaíochta i measc ár gcéimithe." Chomh maith leis sin, dúirt sé: "Ar leibhéal náisiúnta, téann ár gclár oibre institiúideach i ngleic le riachtanais an gheilleagair agus le straitéis an rialtais maidir leis an nGeilleagar Glic. Cuireann an obair atá curtha i gcrích againn maidir le comhoibriú tionscail agus taighde den scoth i réimsí amhail bithleigheas, fuinneamh in-athnuaite, agus teicneolaíochtaí gréasáin leis an gclár oibre náisiúnta agus le geilleagar na tíre." Ó thaobh taighde de, luaigh The Sunday Times chomh maith an teicneolaíocht idirlín a forbraíodh in Institiúid Taighde na Fiontraíochta Digití in OÉ Gaillimh agus atá á húsáid ag láithreán gréasáin Lucht Riaracháin Obama, recovery.gov, chun go mbeadh Rialtas SAM níos trédhearcaí ná mar a bhí riamh. Tá breis agus 16,000 mac léinn cláraithe in OÉ Gaillimh, agus fáilteoidh an Ollscoil roimh dhaltaí ar spéis leo céim a dhéanamh san ollscoil agus roimh a dteaghlaigh chuig an gcampas, ar na Laethanta Oscailte, an 2 agus an 3 Deireadh Fómhair. -Críoch-

Friday, 18 September 2009

NUI Galway is to host the western launch of the new online education tool, EuroCreator. The EU project will be launched with a Roadshow at the School of Education Building on campus on Thursday, 24 September, at 7.30pm. EuroCreator is a new website and online repository that enables students and teachers from 27 European countries to share and download educational media and digital learning resources. This innovative new initiative is being supported by the European Commission as part of the European Year of Creativity and Innovation 2009. Speaking about the project, Dr Tony Hall, Lecturer and Vice-Dean for Learning and Assessment, College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, NUI Galway, said: "EuroCreator is an innovative new development in educational technology that will enable educators and learners from across the EU to share their educational media and digital resources safely in a moderated environment. The project will help to promote collaboration and creativity in Irish and European education; and recognition by the European Commissioner for Education is an added incentive to educators and learners to utilise this new educational resource". The projects that students and teachers upload to EuroCreator will be assessed by educational experts, such as Brendan Smith from the Digital Enterprise Research Institute at NUI Galway. When the students and teachers upload media they will receive a certificate from Ján Figel', the EU Commissioner for Education, Training, Culture and Multilingualism. According to Jim Lenaghan, Chief Technology Officer, School of Education at NUI Galway: "EuroCreator is further testament to how NUI Galway is using innovative Information Communications Technology (ICT) to enhance the educational experience of learners across sectors: primary, secondary and third-level. The EuroCreator launch and Roadshow promises to be an exciting showcase of how ICT can be used innovatively and creatively in education". Educators, students and teachers interested to attend the EuroCreator Launch and Roadshow at the School of Education, NUI Galway, please contact NUIGalway@eurocreator.com -Ends-

Thursday, 17 September 2009

NUI Galway graduates from the class of 1969 are invited to attend a Reunion on Saturday, 3 October. The Reunion celebrations will begin with a reception at 3pm in the Aula Maxima, at the University, followed by a bus tour of the campus. The celebrations will continue with a drinks reception in the Galway Bay Hotel, followed by a Reunion Dinner with entertainment provided by Marc Roberts. JB Terrins, Director of Alumni Relations at NUI Galway, encourages alumni to come along: "Reunion is a wonderful opportunity for graduates to revisit NUI Galway and renew old acquaintances. Many alumni from the class of 1969 have already booked their places with many more graduates returning to Galway for this event. Our reunion attendees never regret making the effort and are always delighted to see old friends". The NUI Galway Alumni Association serves 70,000 graduates worldwide with an extensive range of programmes administered by the Alumni Office. These include national and international alumni groups, publications, reunions and alumni awards. For further details on any of these programmes please visit www.nuigalway.ie/alumni. For further information or to book a place at the reunion please contact Colm O'Dwyer in the Alumni Office on 091 493750 or email alumni@nuigalway.ie. -ends-

Wednesday, 16 September 2009

President McAleese was recently presented with a copy of the first academic book on the new UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The book was co-edited by Professor Oddny Arnardottir of Reykjavik University in Iceland and Professor Gerard Quinn of the Centre for Disability Law & Policy at NUI Galway. NUI Galway President Dr James J. Browne and the Chancellor of the National University of Ireland and President of the Human Rights Commission, Dr Maurice Manning, were also present at the event. Professor Quinn said he was most grateful to President McAleese who has shown so much interest in the lives of persons with disabilities here in Ireland and around the world. He commented: "The new book should provide guidance to persons with disabilities as well as to Governments about the rights and obligations contained in the new treaty. It contains many exceptional contributions from academics in Harvard Law School as well as from judges sitting on the European Court of Human Rights and the Danish High Court". Professor Arnardottir said she looked forward to future collaboration on international disability law projects with NUI Galway. She recently delivered a public lecture, hosted by the Centre for Disability Law & Policy at NUI Galway, on the concept of equality in the new convention. President Browne commented that the book was an example of the kind of work on lifecycle policy challenges in areas such as disability, ageing and children that NUI Galway will produce in the coming years. The new Convention is the first human rights treaty adopted by the United Nations in the 21st century. It seeks to secure the equal and effective enjoyment of human rights for the estimated 650 million persons with disabilities in the world. It does so by tailoring general human rights norms to their circumstances. It reflects and advances the shift away from welfare to rights in the context of disability. The Convention itself represents a mix between non-discrimination and other substantive human rights and gives practical effect to the idea that all human rights are indivisible and interdependent. The Centre for Disability Law & Policy was established at the NUI Galway School of Law in 2008. Its research agenda includes the modernisation of services for persons with disabilities in Ireland. It is networked internationally and produces a European Yearbook on Disability Law & Policy with Maastricht University (Netherlands). It is part of a Lifecycle Research Allaiance on campus. -ends-

Tuesday, 15 September 2009

"Today's investment establishing Systems Biology Ireland is clear evidence of the Government's ongoing commitment to further enhancing Ireland's scientific base to aid our economic recovery." the Minister for Science, Technology and Innovation, Conor Lenihan T.D. said today (Tuesday, September 15th 2009). Minister Lenihan was announcing Government funding of €14.8million to be provided over the next 5 years for the establishment of the Science Foundation Ireland (SFI) funded Systems Biology Ireland research centre, which is being led by University College Dublin and supported by researchers in NUI Galway. The Systems Biology SFI CSET will involve 69 highly skilled personnel working on the research programme including researchers at the Regenerative Medicine Institute (REMEDI), the School of Medicine, and the School of Natural Sciences at NUI Galway. Professor Tim O'Brien, Director of REMEDI at NUI Galway commented: "The partnership between NUI Galway and UCD in systems biology with a focus on mesenchymal stem cells will facilitate REMEDI's translational goals in bringing novel regenerative therapies to the clinic". Systems Biology is a powerful new way to use the strength of computers and mathematics to understand biology. It seeks to unravel the complexities of cells through the use of models that predict biological behaviour. The research being undertaken will enable quicker and better treatments of a range of medical conditions, including various cancers, and should allow for better therapies to be delivered more effectively to patients. The new research centre is also being supported through the significant contribution of industry partners who include Ark Therapeutics, Hewlett Packard, Servier, Agilent Technologies, Siemens Ireland and Protagen AG. The Systems Biology SFI CSET will involve 69 highly skilled personnel working on the research programme. Making the announcement, Minister Lenihan added: "I am very excited by the potential economic and societal benefits likely to accrue to Ireland from the research being undertaken by the Systems Biology SFI CSET. It is one of the critical emerging areas in the Life Sciences worldwide. Ireland is now very well placed to become a world leader in this field given the very strong foundation we have here in the pharmaceutical and IT sectors. It should greatly assist the IDA to attract further high-end Foreign Direct investment and also allow Irish SMEs to grow. This centre, with its deep-rooted academic – industry partnership, encapsulates the essence of what our Smart Economy should and can be. " The Director of the new SFI CSET, Professor Kolch, outlined the potential of systems biology to speed up research and help target therapies to particular patient types by saying: "Systems biology takes a holistic view of the organism. It looks at the processes rather than the single components of a cell or a gene. Our research is unique in that we work with stem cells but the outcomes of our research will feed into a global effort to provide better therapies for cancer patients. Our work will help speed up the experimentation process, thereby reducing by years the time it takes to develop a new drug therapy." Welcoming the announcement of the new SFI CSET, Director General of Science Foundation Ireland, Professor Frank Gannon said: "As the pipeline for new therapeutic drugs becomes constricted it is recognised that a fresh approach to understanding disease is timely. The convergence of computer modelling and the study of the biological system brings new challenges and opportunities. This latest SFI CSET will add to the skill-base that is required for the pharmaceutical companies of the future in Ireland." Systems Biology Ireland is working with a range of industry partners to develop new technologies for biomedical research and will continue to develop the links with industry to harness the State s investment in the programme. "Life sciences customers will ultimately better understand the disease processes and will be able to develop new therapeutic treatments from the Systems Biology Ireland's research program," said David Medina, Executive Lead, Worldwide Life Sciences and Pharma Segment, HP. "As a result of HP and SBI s collaboration, vast amounts of data can now be affordably collected, stored, analyzed and applied from different sources on HP Extreme Data Storage technology." Dr. Laurent Perret, Président du Comité Scientifique du Groupe de Recherches Servier, Institut de Recherches Internationales Servier, said "Servier Laboratories has had a long and productive association with Ireland, with two manufacturing plants and several research programmes in translational medicine. Systems Biology Ireland provides a further opportunity for Servier to engage in leading-edge research in Ireland and for us to work together to address unmet medical needs using an extraordinarily powerful technology". "Ark Therapeutics is strategically involved in this Irish Government-funded research programme as it believes it will bring about the generation of new biological therapeutics by moving science from the reductive process of the 20th century to a systems approach of the 21st", said John Martin, CSO of Ark Therapeutics. -Ends-

Tuesday, 15 September 2009

NUI Galway has announced details of Open Days to be held on Friday, 2 October and Saturday, 3 October. An important occasion for prospective students, Open Days provide an opportunity to talk to NUI Galway students and staff, explore the campus and find out more about courses of interest. Friday's Open Day, on 2 October, is aimed at school groups, although individuals are also very welcome to attend. Saturday's Open Day on 3 October, is for students thinking about university and their parents and families. With over 60 degree programmes on offer at NUI Galway, lecturers and Deans will be on hand at exhibition stands to answer questions on courses, CAO points and career paths. A talk specifically for parents at 11am on Saturday will give an overview of the career paths of NUI Galway graduates, as well as looking ahead to the job market of the future. Many of the newer courses at the University have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of the Smart Economy. NUI Galway recently saw a significant increase in demand for programmes across all colleges, with new courses in Energy Systems Engineering, Electronic Engineering Innovation, Maths and Education and the new BA Connect degrees proving very popular. The Open Days will feature a mix of taster sessions and short lectures to provide a feel for university life. Events will include hands-on science workshops, a virtual stock market demonstration, a mock criminal trial, and interactive sessions with IT systems and robotics. According to NUI Galway President, Dr James J. Browne, the Open Day is an opportunity to plan for the future: "Our University has a long-standing reputation and dedicated staff, many of whom are world leaders in their fields, committed to delivering the highest quality education and student experience. Our Open Days are the ideal opportunity to meet our lecturers and find out about courses which might be of interest. Research at this stage of the year takes the pressure off decision-making when filling out the CAO form in the New Year". During the Open Days, tours of the campus will allow prospective students to visit the new Sports Centre, home to 45 student sports clubs, and the newly refurbished Áras na Mac Léinn, the base for over 85 student societies. The tours will also take in, among other elements, accommodation and library facilities. For further details on the Open Day, visit http://www.nuigalway.ie/opendays/ -ends-

Friday, 11 September 2009

Atom, an innovative new internet tool from NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI), is allowing parents easy access to information on activities, classes, camps, events, or services for their children. The technology has been licensed to the family listings website, www.mykidtstime.ie. A circle-based browser, Atom allows the user to quickly and intuitively browse different categories in a way which mirrors the brain's activity. The Atom browser is available in the 'look and book' service offered by www.mykidstime.ie and facilitates the way that parents interact with the listings data. The Atom Interface has two patented techniques for manipulating increased amounts of data and intuitively supports users through its easy-to-use functions. Originally created by DERI, the Atom browser was further developed and refined through research and development with Mykidstime, supported by the Enterprise Ireland innovation voucher scheme. Jill Holtz, co-founder of Mykidstime.ie, is pleased with the project's success: "With the help of DERI and with the support of Enterprise Ireland, we have been able to implement a really useful tool on our website which helps parents to find the information they are searching for even more quickly and easily. It is fun to use and the feedback so far from parents has been very positive: they like the tool and the way it improves their experience on the website. It is important to us to continue to innovate within our website but most importantly to improve the end user experience". John McGuire, Commercialisation Executive in the Technology Transfer Office in NUI Galway, commented: "This is pure technology transfer in action, from University to the market. It is also an example of a smaller entrepreneurial enterprise benefiting from research carried out at third-level institute. Hopefully this technology will be of use to many other organisations". -ends-

Friday, 11 September 2009

A series of illustrated talks in Boston and New York next week will celebrate the work of one of Ireland's most important writers, John McGahern. The events will be hosted by the National University of Ireland, Galway (NUI Galway), which is home to John McGahern's archive of papers and manuscripts. Selected documents from the archive will be showcased during the US events which are entitled 'John McGahern in America'. This is the first time extracts of the John McGahern archive have gone on tour outside of Ireland. Prior to his passing in 2006, NUI Galway acquired John McGahern's archive, which is a complete collection of his papers and writings, providing an unparalleled view into a unique literary life. This extensive resource, comprising thousands of pages, is enormously rich in content and consists of forty years of writings, personal papers, correspondence, novels, drama, and short stories. Also included are short stories that appeared in The New Yorker magazine between 1963 and 1984. Dr John Kenny, Lecturer in Creative Writing at NUI Galway, commented in advance of the tour: "As these lectures will elucidate, many of McGahern's most significant short stories and literary subjects found their early iterations in the pages of some of America's most notable literary magazines and journals – The New Yorker, The Atlantic Monthly and The Yale Review. Thus this lecture series is especially fitting as it travels to Boston and New York - cities which are home to the literary forums which fostered and supported the work of this unique artist". The reputation of John McGahern (1934–2006) as a consummate stylist and master of fiction extends throughout the English-speaking world. The setting of his work, comprising six novels, three collections of short stories, a play and a memoir - ranges from the rural west of Ireland to Dublin and abroad, but returns always to the inland fields, lakes and bogs of Connaught and the lives of the people rooted there. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, explains the association the University values with John McGahern: "Our University is fortunate to have enjoyed a progressively deepening association with John McGahern over almost 50 years. This association started during the brief period of his initial undergraduate studies and continued again when he became a teacher on Creative Writing and Irish Studies programmes. In 1994 he became an honorary doctor of the University and Adjunct Professor of Irish Studies in 2001". Dr Browne adds: "By choosing NUI Galway in the West of Ireland as the home for his literary archive, McGahern has entrusted us with a special responsibility. We must endeavour to make this resource available, as appropriate, to literary scholarship and interested readers. The University intends to promote and build upon the unique treasury we have in the McGahern Archive to enhance teaching and research in creative writing and Irish Studies". NUI Galway attracts doctoral students and visiting academics from all over the world to conduct research in the area of Irish Studies. The extensive McGahern archive is a hugely significant attraction to many such international scholars, enhancing the University's reputation as a world-class centre of literary research and study. To support literary scholarship, NUI Galway plans to invest significantly in its Library resources to ensure that scholars have the best environment in which to conduct their teaching and research. A proposed $25 million Humanities Research Building will provide world class facilities for researchers and a state of the art repository for the University's significant archival holdings. The 'John McGahern in America' events are supported by the Galway University Foundation. In Boston, special guests will include the President of Boston Public Library, Amy Ryan, while in New York the American Irish Historical Society will co-host. -ends-

Wednesday, 9 September 2009

This year NUI Galway and GMIT celebrate ten years of joint Foundation Courses, the pre-entry preparation programmes for third-level education. Aimed at mature students, the Foundation Courses consist of a series of evening lectures over a 25 week period. An open Information Evening for the NUI Galway Foundation Course in Engineering and Science will be held on Tuesday, 15 September. The Information Evening for the Foundation Course in Commerce and Business will be held on Thursday, 17 September. Both events will take place in room AC202 on the Concourse in NUI Galway at 7pm. Deirdre O'Connor, Access Officer with GMIT, commented: "The current economic climate has resulted in a substantial increase in the numbers of mature students wishing to gain entry to third level education and these courses ensure that students are adequately prepared". NUI Galway recently hosted a graduation ceremony for students who completed the 2008/2009 joint NUI Galway/GMIT Foundation Course in Engineering and Science and in Business and Commerce. At the ceremony 88 students were presented with certificates and many have now progressed to full and part-time degree programmes at both NUI Galway and GMIT. On congratulating the students, Trish Hoare, Mature Students Officer at NUI Galway, said: "I would like to acknowledge the level of commitment among the participants, many of whom were returning to education after a significant period of time". Foundation Courses are due to commence this October. Those interested can contact Mary Liddy, NUI Galway at 091-495445, email mary.liddy@nuigalway.ie, or Deirdre O'Connor, Access Officer, GMIT at 091-742129 or Deirdre.OConnor@gmit.ie. -ends-

Wednesday, 9 September 2009

The eighth annual NUI Galway Volunteering Fair will take place on Thursday, 24 September in Áras na Mac Léinn, from 1-5pm. With over 2,000 students, staff and members of the general public expected to attend, the Fair will be officially opened by Galway City Mayor Declan McDonnell. Over 60 charities and community organisations will showcase the wide range of volunteer opportunities available for students. This year NUI Galway's volunteer programme ALIVE is delighted to collaborate with the Galway Volunteer Centre in hosting the event. The Fair is part of a week-long celebration of volunteering at NUI Galway, the culmination of which will coincide with the national volunteering Give it a Swirl day on Friday, 25 September. Lorraine Tansey is Volunteer Coordinator of the ALIVE Programme at NUI Galway: "Students benefit enormously from getting involved with Galway city and county organisations. Whether it is working with youth, disability or social justice organisations, our students gain skills and experience while lending a hand. NUI Galway really values our community partners as they host and support our student volunteers. The Fair is great opportunity for students to see the range of activities within the Galway community they can avail of, while also providing a space for organisations to recruit much needed volunteers". Exhibitors at the Volunteer Fair will include: Rehab Care, Habitat for Humanity, Down Syndrome Ireland; Childline, Galway Refugee Support Group, Simon Community, Enable Ireland and Positive Mental Health. Lorraine Tansey added: "We are delighted to not only welcome community organisations to showcase their opportunities for volunteers but also to welcome members of the public onto campus". Established in 2003, the ALIVE programme at NUI Galway, was the first ever student volunteer programme to be embedded within an institution of higher education in Ireland. Through the ALIVE Programme, students can access an online database of volunteer opportunities. The programme also includes a series of workshops to help students make the most of their volunteering experience. At the end of the academic year students can apply for an ALIVE Certificate which is awarded by NUI Galway President, Dr James J. Browne, in recognition of their commitment to volunteering. To book a stand or for further information, please contact the ALIVE office on 091 493823 or email alive@nuigalway.ie. -Ends-

Tuesday, 8 September 2009

Tá Siollabas Nua Gaeilge don Chéad Bhliain Ollscoile seolta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Coláiste Phádraig Droim Conrach. Is toradh é an Siollabas seo ar Thionscadal de chuid na Meithle um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal, Meitheal idir-institiúideach a d'eascair as an gcomhdháil 'Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal' a eagraíodh i gColáiste Phádraig, Droim Conrach i mí Feabhra 2008. Ba iad an Dr John Walsh, Scoil na Gaeilge, OÉ Gaillimh agus Dr Máirín Nic Eoin, Coláiste Phádraig a d'fheidhmigh mar chomhstiúrthóirí ar an Tionscadal. Tá sé mar chuspóir ag an Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal siollabas teanga agus áiseanna teagaisc agus foghlama a dhearadh agus a fhorbairt do mhic léinn na Gaeilge ar an tríú leibhéal, siollabas a bheadh bunaithe ar Fhráma Tagartha Chomhairle na hEorpa d'Fhoghlaim Teangacha. Le cabhair cómhaoinithe ó Fhoras na Gaeilge agus le tacaíocht ó ocht gcinn déag d'institiúidí tríú leibhéal ina bhfuil an Ghaeilge á teagasc, tá Céim 1 den Tionscadal – siollabas agus áiseanna teagaisc agus foghlama don Chéad Bhliain Ollscoile – réidh le seoladh anois. 'Tá an Siollabas nua bunaithe ar leibhéal B2 den Fhráma Tagartha Eorpach d'Fhoghlaim Teangacha. Tá sé dírithe ar fhorbairt scileanna an fhoghlaimeora, idir scileanna ginearálta foghlama agus scileanna cumarsáideacha a bhaineann go dílis le foghlaim teangacha' dar leis an Dr John Walsh comhstiúrthóir an Tionscadail. Tá ábhar an tSiollabais leagtha amach i bhfoirm topaicí a spreagfaidh féinfheasacht, feasacht teanga agus feasacht chultúrtha. Cur chuige tascbhunaithe atá i gceist agus déantar scileanna foghlama agus scileanna teanga na mac léinn a fhorbairt trí thascanna a bhunú ar théacsanna dílse Gaeilge. Is go leictreonach atá an Siollabas foilsithe, agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an Tionscadail, www.teagascnagaeilge.ie, suíomh atá á riaradh ag an Dr Caoimhín Ó Dónaill in Ollscoil Uladh. Tá teacht ar an suíomh ar an Siollabas féin; ar ábhar samplach a léiríonn prionsabail an tSiollabais agus conas na prionsabail sin a chur i bhfeidhm sa seomra ranga; ar an bhfillteán foghlama do mhic léinn atá mar chuid lárnach den Siollabas; ar liosta acmhainní tacaíochta don mhac léinn; ar chuntas ar chúlra agus ar stair an Tionscadail a bhfuil an Siollabas mar thoradh air. -Críoch-

Monday, 7 September 2009

Professor Oddny Arnardottir of Reykjavik University in Iceland is to deliver a public lecture on the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities at NUI Galway. The lecture, which is being hosted by the Centre for Disability Law and Policy at NUI Galway, will take at 7pm on Friday, 11 September, 2009. Professor Arnardottir is one the world's leading thinkers on equality and non-discrimination law and sees the UN disability convention as advancing a fresh perspective on securing equal justice for persons with disabilities. She is co-author of the first book on the new UN Convention entitled The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – European and Scandinavian, which she wrote with the Director of the NUI Galway Centre for Disability Law and Policy, Professor Gerard Quinn. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is the first human rights treaty adopted by the United Nations in the 21st century. It seeks to secure the equal and effective enjoyment of human rights for the estimated 650 million persons with disabilities in the world. It does so by tailoring general human rights norms to their circumstances. It reflects and advances the shift away from welfare to rights in the context of disability. The Convention itself represents a mix between non-discrimination and other substantive human rights and gives practical effect to the idea that all human rights are indivisible and interdependent. The Centre for Disability Law and Policy at NUI Galway was established in 2008 and is one of the first of its type in Europe. The primary purpose of the Centre is to conduct research on best international practice to assist in the ongoing process of reform taking place here in Ireland and throughout the world. Professor Gerard Quinn said: "We are excited to host such a prominent thinker and activist on equality law and policy. Anybody interested in disability – either here in Ireland or throughout the world would benefit from her presentation". The lecture will take place in Room MY129, Áras Moyola on campus and is open to all members of the public. For further information on the lecture please contact Karen Walsh on 091 494020 or email karen.walsh@nuigalway.ie. -ends-

Monday, 7 September 2009

José Manuel Silva Rodríguez, Director General for Research at the European Commission, begins a tour of Irish universities at NUI Galway today (Monday, 7 September). The Director General develops EU policy in the field of research and technological development, helps coordinate research activities and promotes understanding of the role of the sciences. Speaking at a welcome reception in Galway last night, NUI Galway President, Dr James J. Browne, said: "As the Lisbon referendum debate gathers momentum in Ireland, it is important to recognise the significant contribution which EU programmes have made to Irish universities. EU support has enabled universities such as NUI Galway to develop and to achieve world-class research standards. This investment has transformed the Irish research landscape, and has enabled Ireland to play a key role in developing Europe's research-intensive smart economy". This represents another strong reason for a Yes Vote in the forthcoming Lisbon Referendum. Director General Rodríguez was confident of the future relationship between his office and Ireland's education institutions, explaining the purpose of his visit: "Over the last five years, European research and technology policy has come of age. By bringing together the research community, industry and policy-makers, it promotes scientific excellence and addresses the fragmentation and duplication in European research that leads to wasted resources, ground lost to our global competitors and a sub-optimal impact on economic growth and job creation. Making a genuine European research area come true is now a unanimously agreed objective that features high on the political agenda". He continued: "European citizens believe in science as a tool of progress, and support a more cooperative European approach to science and technology policy. Pooling brains and resources is key to make the EU competitive globally: we are more intelligent together than on our own. Ireland has a strong scientific expertise in many areas on which your country is building and developing its research capacity. Irish research centres and enterprises already benefit from EU funding. They have joined or established research partnerships and submitted ambitious research projects. Participating in an EU-funded project opens doors and brings you knowledge, training, partners etc. This is key for your research and your development". Dr Browne added: "Much of our current research strength can be attributed to the major investment over many decades of EU research funding. Over the lifetime of Framework Programmes 5, 6 and to date in Framework 7, NUI Galway has received almost €55 million of research funding – the vast majority through the Directorate General for Research. We hope to build on this success through our Strategy for Research, which focuses on clearly identified themes based on national and regional needs, as well as institutional knowledge strengths". Director General Rodríguez will travel onto Dublin on Tuesday. -ends-

Thursday, 3 September 2009

NUI Galway today (3 September 2009) launched its new and extended Arts in Action Programme, which invites students to engage with the creative arts during their studies. Aimed at all students across the campus, Arts in Action offers access to a variety of international-standard arts events throughout the academic year. Among the highlights this year will be a workshop performance by the highly respected, Irish singer-songwriter, David Kitt. The programme also includes the multi-award winning theatre production, Stones in his Pocket by Marie Jones and a screening of the silent movie The Goldrush by Charlie Chaplin with live accompaniment from the Italian quartet Gatto Marte. In 2010, Arts in Action will feature a Traditional Arts concert with Máirtín O'Connor and Frankie Gavin, an illustrated lecture on Music Therapy, and an international Jazz concert featuring the UK's Portico. Mary McPartlan, Director of the Arts in Action Programme at NUI Galway, explains: "Established in 2006, Arts in Action is an original and unique programme which has become part of the University's extra curricular activities. The programme provides the best possible opportunity for students to experience the creative arts in an academic setting. This initiative is extremely important at a time when many efforts are being made to develop new audiences for the creative arts". The programme is part of NUI Galway's commitment to provide its students with access to new opportunities and positive life-enhancing experiences beyond the classroom. The Dean of the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, Dr Edward Herring, explains: "NUI Galway offers a unique student experience, and we are keen to ensure that our students receive a holistic education. The Arts in Action Programme gives students across the University the opportunity to experience drama, film, music and the visual arts. This artistic endeavour complements all that we offer students through our extensive sports facilities, vibrant societies and ALIVE volunteering programme". -ends-

Friday, 30 October 2009

His Excellency the French Ambassador, M. Yvon Roé d'Albert, has launched a new book on Franco-Irish connections in the Royal Irish Academy. Edited by Professor Jane Conroy, School of Languages, Literature and Cultures, NUI Galway, this series of essays, studies and other contributions celebrates Pierre Joannon who is well known as one of the main mediators of knowledge of Irish matters in France and co-founder of Études Irlandaises, the most respected scholarly journal of Irish studies there. According to one commentator "This is a superbly edited series of stellar contributions in honour of one man to whom the whole island of Ireland deserves an enormous debt of gratitude". The contributors to Franco-Irish Connection Essays, memoirs and poems in honour of Pierre Joannon include: Kingsley Aikins (CEO, The Ireland Funds); Professsor Tom Bartlett (University of Aberdeen); John Bruton (former Taoiseach); Professor Jane Conroy (School of Languages, Literature and Cultures, NUI Galway); Denis Corboy (Director, Caucasus Policy Institute); Professor Emeritus Louis Cullen (TCD); Michel Deon (Académie Française); Sean Donlon (Former Irish Ambassador to US); Garret FitzGerald (former Taoiseach); Jacqueline Genet (Honorary President, Caen University); Frederic Grasset (former French Ambassador to Ireland); Alice Harrison; Maurice Hayes (Chairman, National Forum on Europe); Seamus Heaney (poet, winner of the Nobel Prize for Literature); John Hume (politician, winner of the Nobel Peace Prize); Professor Richard Kearney (Boston College); Brendan Kennelly (poet); Professor Dermot Keogh (UCC); Sylvie Kleinman (TCD); Louis le Brocquy (painter); Professor J.J. Lee (NYU); Michael Lillis; Anne Madden (artist—one of whose oil paintings forms the cover); Jane McKee (University of Ulster); Lara Marlowe (former Paris correspondent for the Irish Times); John Montague (poet); Professor Grace Neville (UCC); Senator David Norris; Patrick O Connor (former Irish Ambassador to France); Professor Eunan O Halpin (TCD); Seamus Smith (former Irish film censor); Professor Ben Tonra (UCD); Professor Kevin Whelan (University of Notre Dame); and C. J. Woods (historian). The book is published by Four Courts Press. -ends-

Thursday, 29 October 2009

The Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, will host a special guest lecture by Justice Albie Sachs of the Constitutional Court of South Africa on Monday, 2 November. Justice Sachs' talk 'Paved with More than Good Intentions: from Port Elizabeth via Modderklip to 51 Olivia Road' will analyse historic evictions and land laws from the Constitutional Court of South Africa. As a young Jewish man in South Africa, Sachs worked as an attorney and has been a leader in the struggle for human rights in South Africa for over 40 years. He is well known for being a freedom fighter in the African National Congress. The author of numerous books on issues of gender, law and human rights, he was twice detained without trial by the security police under the Apartheid regime. In 1966 Justice Sachs went into exile, spending eleven years studying and teaching law in England. In 1988, he was blown up by a bomb placed in his car in Maputo, Mozambique, by South African security agents, losing an arm and the sight in one eye. After recovering from the bomb he devoted himself full-time to preparations for a new democratic Constitution for South Africa. While in exile during the 1980s, he helped draft the Constitutional Court of South Africa s Code of Conduct and its statutes. In 1990 he returned home and as a member of the Constitutional Committee and the National Executive of the ANC took an active part in the negotiations, which led to South Africa becoming a constitutional democracy. After the first democratic election in 1994 he was appointed by President Nelson Mandela to serve on the newly established Constitutional Court. Dr Vinodh Jaichand, Deputy Director of the Irish Centre for Human Rights, comments: "The debt that South Africa, and the world, owes to Justice Albie Sachs is immense. As a political activist against apartheid he paid the price by being detained, exiled and losing an arm and an eye when the security police bombed his car. As an academic he was one of the architects of South Africa's independence, especially in drafting the much-acclaimed Bill of Rights, and as a constitutional advisor to the ANC. As a jurist he is one of the eminent voices of an internationally renowned Constitutional Court tasked with the establishment of jurisprudence that resonated with the core values of freedom, equality and dignity in a deeply divided country. This is a rare occasion to listen to one of the first-hand experts on human rights law in the world". Justice Sachs' new book by Oxford University Press, The Strange Alchemy of Life and Law provides deep insights into the way in which judging takes place. It has already become prescribed reading at two European institutions dealing with the study of human rights. The free public event takes place on Monday, 2 November, at 12.30pm in the Siobhan McKenna Theatre, Arts Millennium Building, NUI Galway. -ends-

Thursday, 29 October 2009

Dr Brian Ward from NUI Galway's School of Physics has been recognised for his success under the US-Ireland Research & Development Partnership Programme at an event hosted by the US Ambassador to Ireland in Dublin. The event saw Minister for Labour Affairs Dara Calleary gather with Northern Ireland Minister for Employment and Learning Sir Reg Empey and US Ambassador Dan Rooney to announce the partnerships on behalf of the US-Ireland R&D Partnership. The US-Ireland R & D Partnership was established to develop innovations leading to economic development and improvements in health promotion and disease prevention by bringing together expertise from academic institutes in the US, Ireland and Northern Ireland. It is led by a steering group of senior representatives from each jurisdiction, with InterTrade Ireland providing the secretariat for the group on the island of Ireland. Dr Ward's award for €463,058, the first under this initiative, was funded along with collaborators from the Woods Hole Oceanographic Institution from Massachussetts and Queens University Belfast. The partnership project is entitled Development of a Greenhouse Gas Ocean-Atmosphere Flux Sensor with MEMS-based Photoacoustic Technology. It will develop sensor technology to improve quantification of oceanic uptake of greenhouse gases, which is one of the biggest issues surrounding global climate change. US Ambassador Dan Rooney welcomed these partnerships, saying: "These successful projects have come through a US review process that is the international gold standard for research excellence. This clearly demonstrates the high quality of advanced research across the island of Ireland and adds greatly to its reputation as a centre of innovation that can compete on an international stage". Minister for Labour Affairs, Dara Calleary said: "We see the US-Ireland R&D Partnership as an important mechanism for achieving high growth and helping bring about the economic regeneration of the island". The partners from Ireland, Northern Ireland, and the US received funding respectively from Science Foundation Ireland, Invest Northern Ireland, and the National Science Foundation. Details of the other projects supported to date can be found at www.usirelandresearch.com -ends-

Wednesday, 28 October 2009

The NUI Galway Alumni Group will present Olympian, World Silver Medallist and NUI Galway graduate Olive Loughnane, in conversation with RTÉ Sports Journalist and NUI Galway graduate Evanne Ní Chuilinn. The event will take place at 6.30pm on Thursday, 12 November, in the Staff Club, Quadrangle Building, NUI Galway. This summer, Olive took the silver medal position in the 20K walk at the World Athletics Championships in Berlin – only the fifth ever medal Ireland has won at these championships. Olive finished 49 seconds behind defending champion and Olympic gold medallist Olga Kaniskina of Russia in a season s best of 1hr 28mins 58secs, just over a minute outside her personal best at last year s Olympic Games in Beijing. This interview will give intimate access to Olive's Olympic experience in Beijing in 2008, more recently her success in Berlin this summer, and her plans for the future. The event begins with a reception 6.30pm and all graduates and friends of NUI Galway are welcome. Register online at www.nuigalway.ie/alumni by Friday, 7 November. For further information please contact Colm O'Dwyer at alumni@nuigalway.ie or 091 493750. -ends-

Tuesday, 27 October 2009

NUI Galway's School of Geography, in partnership with Galway City Council, is looking to gather information on green businesses and eco-buildings around Galway City for a new project, Galway Green Map. The Green Map is a locally produced chart which identifies, promotes and links environmental, social, and cultural amenities within a specific area. Dr Frances Fahy, School of Geography, NUI Galway, explains the Green Map concept: "In 2007, Galway became a member of the Green Map System, a non-profit organisation which provides a locally flexible, but globally shared framework for environmental mapmaking. These maps typically show green areas, cycle paths, green businesses, organic markets, quiet spots in the city, interesting walking routes and the cultural sites that make an area unique. Creating a Green Map for Galway is an opportunity to identify and celebrate the City's green credentials". A Youth Green Map and a wider Community Green Map have already been produced for the Galway City and are currently available at www.galwaygreenmap.ie. These maps represent a holistic representation of the places and things that people value in their communities. The Galway Green Map project was initially funded by the Environmental Protection Agency and partly organised by researchers in the School of Geography, NUI Galway, members of the City Council and the citizens of Galway City. Those interested in putting their business on the map, should contact Dr Frances Fahy, NUI Galway at 091 492315, frances.fahy@nuigalway.ie, or Sharon Carroll at 091 536564, sharon.carroll@galwaycity.ie. Please include the name, location and a brief note describing the business and why it should be on the Green Map of Galway. -ends-

Friday, 23 October 2009

The UNESCO Child, Youth and Civic Engagement team, based at the Child and Family Research Centre, NUI Galway, is to partake in an international collaborative research project regarding civic engagement, youth and gender in Zambia. The research project will see NUI Galway partner with the University of Zambia, the Alan Kerins African Projects and the Lifestart Project Mazabuka, Zambia. The aim is to progress a participatory research project to form a holistic picture of civic engagement opportunities provided by communities in rural and urban settings in Zambia. NUI Galway's Sheila McArdle, a Research Fellow, will travel to Zambia at the end of October to undertake fieldwork. Over a seven month period, she will gather the perspectives of young people aged 12-14 years of age, parents and guardians, and representatives of statutory and non-statutory organisations. Professor Pat Dolan, UNESCO Chair in Children, Youth and Civic Engagement, NUI Galway, said: "Just as we seek ways to support vulnerable children and youth in Irish society, similarly, we have much to learn from youth and girls in particular in urban and rural Zambia – all with a view to their civic engagement, safety and mental wellbeing". This project in Zambia will contribute to the fulfilment of the UNESCO Chair's overall strategy, fitting in under the research strand, but designed to compliment the work of the other three strands, advocacy, teaching and programme development. In addition, the research findings will also be linked into the International Resilience Project, a study that initially worked with 14 communities based in 11 different countries. The International Resilience Project seeks to understand how youth around the world effectively cope with the adversities that they face in life. This knowledge may inform the development of policy to design and create child and family services that are sensitive to cultural difference. -Ends-

Thursday, 22 October 2009

Three NUI Galway postgraduate researchers will benefit from the New Starter Investigator Research Awards announced yesterday by the Minister for Science, Technology and Innovation, Mr Conor Lenihan T.D.. "It is vital that we have in Ireland the mechanism to keep and attract to Ireland highly skilled, early-stage career researchers," Minister Lenihan said as he announced Government funding of €7.9million under a new Science Foundation Ireland initiative that will help 15 highly-talented researchers at an early stage in their profession to progress towards a fully independent academic research career. NUI Galway Awardees: Dr Kimon-Andreas Karatzas, Microbiology, College of Science Title: Elucidating the Role of g-Aminobutyric Acid Metabolism in Stress Resistance and Virulence of Listeria monocytogenes Synopsis: Listeria monocytogenes is the bacterial causative agent of Listeria, a serious disease associated with significant mortality in humans. The development of disease by L. monocytogenes, the causative agent of Listeria, is thought to involve the novel gene lmo0913, a component of the GABA metabolic pathway. Dr Karatzas proposes to establish the existence of this pathway in the listeria pathogen and elucidate its contribution to acid tolerance and invasion. Dr Hongyun Tai, Network of Excellence for Functional Materials (NFB) Title: Minimally Invasive Tissue Engineering Scaffolds for Repair of the Nucleus Pulposus of an Intervertebral Disc Synopsis: Degenerated intervertebral discs (DIVD), a cause of lower back pain, is associated with significant socioeconomic costs. Therapeutic restoration of degenerated intervertebral discs presents a tissue engineering challenge to develop materials with suitable properties. Dr Tai proposes to optimise and test a candidate material which she has developed as a novel injectable scaffold system to restore damaged discs. Eva Szegezdi, Biochemistry, College of Science Title: Novel ratiometric approach to identify decisive molecular interactions of the TRAIL apoptotic machinery Synopsis: Despite extensive research, the average five year survival rate for the 20 most common cancers is still below 50%. Survival rates of tumours typically detected late (e.g. lung cancer) or difficult to remove by surgery (e.g. brain tumours) are the lowest and have only marginally increased over the last 20 years. Targeting the abnormal molecular pathways with drugs can be the key to eradicate such tumours. Resistance to cancer chemotherapy is a major public health issue with both social and economical effects. Dr Szegezdi's research aims to generate a predictive formula to determine the likelihood of a tumour's ability to respond to particular anti-cancer therapies. Announcing the first SFI Starting Investigator Research Grant (SIRG) awards, Minister Lenihan said: "These 15 outstanding individuals are among the brightest working in Irish laboratories today, and SIRG provides them with the necessary support to enable the transition from team member to independent and accomplished innovator in their respective fields. It will also allow them to recruit 15 postgraduate students". The Minister added: "SIRG is the instrument to ensure that the best trained post doctoral scientists can be both attracted to and retained in Ireland which is central to our overall national aim of building a sustainable world-class research system. SIRG not only provides financial backing but crucially also provides structured support and expert advice to these highly capable early-career researchers as they navigate through this critical period in their careers. The research of these successful awardees will focus on strategic areas such as renewable energy, cancer research, genetics and telecommunications that will benefit both society and the economy," the Minister concluded. The 15 award recipients are based in the following seven Higher Education Institutions: Tyndall National Institute, Cork (4 awards); Trinity College Dublin (4 awards); NUI Galway (3 awards); Dublin Institute of Technology (1 award); University College Cork (1 award); University College Dublin (1 award); and Waterford Institute of Technology (1 award). -Ends-

Thursday, 22 October 2009

NUI Galway together with the Galway Refugee Support Group (GRSG) are organising a 2nd Intercultural Health Fair to promote healthy living and equal access to health services among staff, students and all cultural communities living in Galway. The Fair will be held in Áras na Mac Léinn (Bailey Allen Hall), NUI Galway from 12 noon to 3pm on Wednesday, 4 November. Some 50 different health-related organisations will attend to provide information on services available to people living in Galway City and county. Groups in attendance will include the Rape Crisis Network, COPE, Mental Health Ireland, Cancer Care West, Bodywhys and Peer Health Workers for Asylum Seekers. Information on a range of topics will be available including mental health, sexual health and complementary health, as well as fitness, health checks and health screening. Cindy Dring, Health Promotion Officer with Student Services at NUI Galway, explained: "Our goal is to promote healthy living among the Galway community by raising awareness, providing multilingual and intercultural health information to new residents and networking to increase inter-agency referrals and resource and expertise sharing". She also expressed hope "that this event will meet the needs of students, locals and people who have just moved to the area. Personal health is very much about being informed and making the right choices. This is a great opportunity to visit a 'one-stop shop' for health information and to find out about the kinds of services and supports available on your doorstep". For a number of years GRSG has been involved in building the capacity of the refugee and asylum seeker populations to identify and advocate their health needs and concerns as part of a long-term integration strategy. Helen Bartlett, Community Development Worker with GRSG, said: "The Intercultural Health Fair is significant as it will bring together education providers, health service providers, health advocacy organisations and health service users. Many people living locally, especially those new to the area, may be unfamiliar with all the health services and health advocacy organisations available in Galway". This is a free event open to students, staff and the general public. People new to Galway are particularly welcome. There will be language assistants speaking 30 languages present to assist non-English speakers. This event is supported by the University's Community Knowledge Initiative. For further information contact lorraine.tansey@nuigalway.ie or Helen Bartlett at healthfair@grsg.ie -ends-

Wednesday, 21 October 2009

(Leagan Gaeilge) The 2009 Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture, entitled Education for the Modern World: Science and Culture, will be delivered by Professor (Emeritus) Eugene Galanter, at 8pm on Thursday, 29 October, in the Cairnes Theatre, NUI Galway. Formerly director of the Psychophysics Laboratory at Columbia University, New York, Professor Galanter is founder of Children's Progress Inc., one of the fastest growing* companies in the US. The technology company specialises in developing computer programmes for young children that help educators pinpoint how to best challenge and support each child. Considered a pioneer educator and scientist in the field of technology in education, Professor Galanter's influence on the wider discipline of psychology has been profound. His book, co-authored and published in 1960, Plans and the Structure of Behavior, is generally held to have sparked the cognitive revolution in the psychological sciences with very significant influence upon the development of modern computerised technology. The book has been cited on over 2,500 occasions. Speaking in advance of his lecture, Professor Galanter said: "Building a new, modern architecture for contemporary education requires that we revamp the psychological foundations and much of the philosophy of education. During my lecture, I will introduce the audience to a novel description of mental growth, and a new theory of mental development known as Children's Progress". Professor Galanter has authored more than 150 books and articles on psychophysics, perception, motivation, memory, early learning, and computer-related pedagogy. His publications on education include The Ideal Teacher, The Mechanization of Teaching, and Two Models of a Student. According to NUI Galway President, Dr James J. Browne: "The Monsignor Pádraig De Brún lecture honours a former University president who was a renowned polymath with keen interest in the arts, the sciences and the culture of his day. Eminent psychologist, Professor Galanter will address the topic of Education for a Modern World, focusing on an area of interest shared by Monsignor De Brún. Professor Galanter's lecture is one which will interest many in Ireland today, looking at ways in which new techniques in education can address important societal issues". Professor Galanter is not only a distinguished scientist, but he served in the US Army Infantry during World War II from 1943 to 1946 for which, amongst many decorations he was awarded the Croix de Guerre with Palm. He has been a licensed pilot since 1959 and won a trans-continental single engine airplane speed record in 1968 flying his Beechcraft Bonanza. The Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture commemorates the former University President Monsignor Pádraig de Brún who was President of UCG in 1945 - 1959. Upon retirement from UCG, he became Chairman of the Arts Council, a position he held until his death in June 1960. The public lecture is organised by the President's Office, NUI Galway. Admission is free, for further information contact 091 493431. Professor Galanter is also participating in the Silver Anniversary meeting of the International Society for Psychophysics (ISP) which will be held from today until Saturday in the Glenlo Abbey Hotel. The meeting brings together scientists from around the world and commemorates the founding of psychophysics in 1850 by physicist and philosopher Gustav-Theodor Fechner. Psychophysics is the foundational discipline in the psychological sciences. Oideachas an Téama a bheas ag Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún 2009 (View in English) Tabharfaidh an tOllamh (Emeritus) Eugene Galanter, Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, dar teideal Education for the Modern World: Science and Culture ag 8pm Déardaoin, an 29 Deireadh Fómhair, san Cairnes Theatre, OÉ Gaillimh. Bhí an tOllamh Galanter ina stiúrthóir ar an tSaotharlann Sícifisice in Ollscoil Columbia, Nua-Eabhrac, agus is é a bhunaigh Children's Progress Inc., ceann de na cuideachtaí is sciobtha fáis* sna Stáit Aontaithe. Déanann an chuideachta seo ríomhchláir do ghasúir óga a chuidíonn le hoideachasóirí a fháil amach cad a thugann dúshlán gach linbh agus cad a thacaíonn le gach leanbh. Feictear an tOllamh Galanter mar cheannródaí i réimse an oideachais agus mar eolaí i réimse na teicneolaíochta san oideachas, agus is mór an tionchar atá aige ar réimse na síceolaíochta. Meastar gurbh é an leabhar a raibh sé ina chomhúdar air agus a foilsíodh i 1960, Plans and the Structure of Behavior, an chúis a bhí leis an réabhlóid chognaíoch sna síceolaíochtaí agus go raibh an-tionchar aige ar fhorbairt na nuatheicneolaíochta i ríomhairí. Tá tagairtí as an leabhar úsáidte breis agus 2,500 babhta. Mhínigh an tOllamh Galanter an méid a bheadh á rá aige sa léacht. Dúirt sé go dteastaíonn athrú ó bhun ar an tsíceolaíocht agus ar fhormhór d'fhealsúnacht an oideachais chun struchtúr nua-aimseartha a fhorbairt don oideachas comhaimseartha. Dúirt sé go ndéanfadh sé cur síos sa léacht ar fhás intinne, agus ar theoiric nua na forbartha intinne ar a dtugtar Dul Chun Cinn na Leanaí (Children's Progress). Tá breis agus 150 leabhar agus alt scríofa ag an Ollamh Galanter ar shícifisic, mothúchán, inspreagadh, cuimhne, luathfhoghlaim, agus oideolaíocht ríomhaireachta. I measc a chuid foilseachán ar an oideachas tá The Ideal Teacher, The Mechanization of Teaching, agus Two Models of a Student. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, An Dr James J. Browne: "Déanann Léacht an Mhoinsíneora Pádraig de Brún comóradh ar iar-Uachtarán na hOllscoile a raibh cáil air mar ileolaí agus a raibh an-suim aige sna healaíona, sna heolaíochtaí agus sa chultúr comhaimseartha. Labhróidh an síceolaí mór le rá, an tOllamh Galanter, faoin Oideachas sa Saol Nua-Aimseartha, agus beidh an-bhéim aige ar réimse a raibh an-suim ag an Moinsíneoir de Brún ann. Beidh suim ag go leor de mhuintir na tíre seo sa mhéid a bheas le rá ag an Ollamh Galanter, ag breathnú ar an gcaoi a bhféadfadh teicnící nua san oideachas aghaidh a thabhairt ar cheisteanna móra sa tsochaí". Ní hamháin gur eolaí cáiliúil an tOllamh Galanter, ach bhí sé in Arm Mheiriceá i rith an Dara Cogadh Domhanda idir 1943 agus 1946. Bronnadh oirnéalta go leor air as a sheirbhís san arm, ceann díobh sin an Croix de Guerre. Tá ceadúnas píolóta aige ó 1959 agus bhuaigh sé curiarracht luais tras-ilchríochach in eitleán inneall aonair i 1968 agus é ag eitilt in Beechcraft Bonanza. Déanann Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún comóradh ar iar-Uachtarán na hOllscoile an Moinsíneoir Pádraig de Brún a bhí ina Uachtarán idir 1945 agus 1959. Nuair a chuaigh sé ar scor ón Ollscoil ceapadh ina Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon é, agus bhí an post sin aige gur bhásaigh sé i mí an Mheithimh 1960. Eagraíonn Oifig an Uachtaráin, OÉ Gaillimh an léacht phoiblí seo. Níl aon táille le híoc. Tá eolas breise le fáil ach glaoch ar 091 493431. -Críoch-

Tuesday, 20 October 2009

Researchers from the disciplines of Geography and Sociology with NUI Galway's Environmental Change Institute, and Trinity College Dublin, have recently begun a four-year research project to examine household consumption. Funded by the Environmental Protection Agency (EPA), the project is the first of its kind to look at sustainable consumption in both Northern Ireland and the Republic of Ireland. The research is seeking to address the difficult questions that remain regarding how a shift towards more sustainable consumption might be encouraged, measured and governed. Sustainable consumption describes the use of goods and services that meet people's needs while also minimising the impact on the environment. The project, entitled ConsEnSus (Consumption, Environment and Sustainability), will examine behaviour around four key areas of household consumption - transport, energy, water and food. According to ConsEnSus project co-ordinator, NUI Galway's Dr Jessica Pape: "In these times of peak oil and potential water charges and carbon taxes, never before has the question of sustainability been so important for every individual. A key output of the ConsEnSus project will be to make recommendations for local and national programmes concerning sustainable consumption policies. This will provide a platform which supports the consumer to make choices which support the environment". Dr Martina Prendergast, Development Manager of the Environmental Change Institute, said: "The Institute is delighted to support this novel project because research in the field of sustainable consumption is still in its infancy in Ireland, both North and South. While strides are being made in the area of calculating the cost to the environment of manufacturing and transporting products for consumer use, it's very early days". The research project will include face-to-face interviews with approximately 1,500 households across counties Galway, Dublin and Derry. The aim is to investigate public attitudes and awareness of the environmental impact of their consumer behaviour and the factors which influence household consumption. Dr Pape added: "In the coming months, in selected regions of both Northern Ireland and the Republic of Ireland, you may just find us knocking on your door. We are really hopeful about the public's co-operation as this project is about jointly supporting individuals and the environment. The aim is to enable individuals and policy makers to make sustainable choices and take sustainable actions. So, to make it work, we need people and their input". The ConsEnSus project is funded through the Science, Technology, Research and Innovation for the Environment (STRIVE) Programme. For more information visit www.consensus.ie -ends-

Tuesday, 20 October 2009

(Leagan Gaeilge) Major organisations from business, industry, the public and voluntary sectors will feature at the NUI Galway Graduate Recruitment Fair in Áras na Mac Léinn on Wednesday, 28 October, from 12.30-4.30pm. The popular annual event will showcase employment opportunities for graduates from all disciplines, with a diverse number of fields such as finance, law, retail, teaching, defence forces, consultancy and many other sectors represented. Graduates and students can attend employer presentations and gain advice and information from career and HR professionals. Seminars will run to help those attending to plan a more creative job search and a CV clinic will also be available. Major local employers such as Boston Scientific, Creganna, Medtronic and SAP will attend, in addition to international companies such as Accenture, Abbott, Intel, KPMG and Lidl. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre: "Demand for NUI Galway graduates remains extremely high, reflecting on their excellent employability status. The current economic climate does of course present challenges; to be employed is to be at risk but to be employable is to be secure. Therefore this year we have also invited some organisations who provide volunteering opportunities which help develop key transferable skills and enhance employability. There will also be an opportunity to get information on postgraduate programmes available in NUI Galway". The event organiser, Louise McDermott, has some advice for those attending the Fair: "Make sure that you check out the list of attending companies and the opportunities on offer in advance so that you can plan your visit. It is a good idea to take an up-to-date CV with you so that you can have it reviewed at our CV clinic. Whatever degree you have, whether you have lots of relevant work experience or not, you need to sell yourself. First impressions are lasting ones, so come dressed for success and with a 'can do' attitude". Details on exhibitors is available from www.nuigalway.ie/careers Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh (View in English) Beidh eagraíochtaí móra gnó, tionscail, ón earnáil phoiblí agus ón earnáil dheonach i láthair ag Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh in Áras na Mac Léinn Dé Céadaoin, an 28 Deireadh Fómhair idir 12.30pm agus 4.30pm. Tabharfar léiriú ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil do chéimithe i ngach disciplín ag an imeacht bliantúil seo a mbíonn an-tóir air, agus beidh ionadaithe i láthair ó réimsí éagsúla amhail lucht airgeadais, dlí, miondíola, teagaisc, na fórsaí cosanta, lucht comhairleoireachta agus go leor earnálacha eile. Is féidir le céimithe agus le mic léinn freastal ar an gcur i láthair a dhéanfaidh fostóirí agus comhairle agus eolas a fháil ó lucht gairmiúil gairmthreorach agus AD. Beidh seimineáir ann le cuidiú leo sin a bheidh ag freastal ar an ócáid post a chuardach ar bhealach níos cruthaithí agus beidh clinic CVanna ann chomh maith. Beidh fostóirí móra áitiúla amhail Boston Scientific, Creganna, Medtronic agus SAP ag freastal ar an ócáid, mar aon le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail Accenture, Abbott, Intel, KPMG agus Lidl. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Tá an-éileamh ar chéimithe OÉ Gaillimh go fóill, rud a léiríonn go bhfuil siad breá ábalta dul i mbun fostaíochta. Tá dúshláin ag baint le cúrsaí an gheilleagair mar atá faoi láthair; tá baol ar an bhfostaíocht ach tá cinnteacht ag baint lena bheith infhostaithe. Dá bhrí sin, i mbliana, tá cuireadh tugtha againn d'eagraíochtaí a chuireann deiseanna ar fáil le hobair dheonach a dhéanamh, rud a chuidíonn le daoine scileanna tábhachtacha inaistrithe a fhoghlaim agus cur lena mealltacht ó thaobh fostaíochta de. Beidh deis ann chomh maith eolas a fháil faoi chláir iarchéime atá ar fáil in OÉ Gaillimh." Tá Louise McDermott, eagraí an imeachta, ag cur comhairle orthu siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach: "Bígí cinnte go mbreathnóidh sibh ar liosta na gcomhlachtaí a bheidh ag freastal ar an ócáid agus na deiseanna atá ar fáil roimh ré sa chaoi go mbeidh tú ábalta an chuairt a phleanáil. Smaoineamh maith a bheadh ann CV atá cothrom le dáta a thabhairt libh sa chaoi gur féidir é a leasú sa chlinic CVanna. Cuma cén chéim atá agaibh, agus bíodh neart taithí ábhartha oibre agaibh nó ná bíodh, beidh oraibh dul i bhfeidhm ar dhaoine. Cuimhníonn daoine ar feadh i bhfad ar an gcaoi a dtéann sibh i bhfeidhm orthu nuair a bhuaileann sibh leo den chéad uair, mar sin bígí dea-ghléasta agus bíodh dearcadh dearfach agaibh." Tá sonraí an lucht taispeántais le fáil ó www.nuigalway.ie/careers -Críoch-

Monday, 19 October 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway recently celebrated the success of a select group of first-year students who received a total €107,100 in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate Examination. As part of the University's annual Entrance Scholarships, 63 students received €1,700 each, along with a NUI Galway scroll, at a special ceremony which included teachers and parents on Thursday, 15 October, 2009. Entrance Scholarships are given annually to new entrants at NUI Galway who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination, except in Medicine. In Medicine 10 Scholarships were awarded, based on the combined results in the Leaving Certificate and the new Admissions Test (H-PAT Ireland). Designed to attract the best students to NUI Galway and reward their academic excellence, the awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's extensive Sports Scholarship Scheme. NUI Galway also awards 25 Bursaries annually, each worth €1,600, to support students who take a significant proportion of their course through Irish. Speaking at the award ceremony, NUI Galway President Dr James J. Browne, who presented the cheques to each individual winner, said: "We are delighted to recognise the academic talent of these 63 outstanding individuals from all over Ireland. NUI Galway strives constantly to support and promote academic excellence across all disciplines. The Entrance Scholarships ceremony is an opportunity to give special recognition to our first year students who have already shown academic prowess through their Leaving Certificate results. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their contribution to such success. We welcome them to NUI Galway and look forward to nurturing their academic talent and supporting them throughout their years of study". This year Entrance Scholarships were awarded to students from 47 individual schools throughout Ireland. The winners represented 13 counties including Carlow, Clare, Cork, Donegal, Galway, Laois, Limerick, Kerry, Kilkenny, Mayo, Monaghan, Sligo, and Westmeath. Tugann OÉ Gaillimh Aitheantas d'Éachtaí a cuid Mac Léinn (View in English) Rinne OÉ Gaillimh ceiliúradh le gairid ar a fheabhas a d'éirigh le grúpa ar leith de mhic léinn chéad bhliana ar bronnadh €107,100 san iomlán orthu mar aitheantas as na pointí arda a bhain siad amach i Scrúdú na hArdteistiméireachta le gairid. Mar chuid de Sparánachtaí Iontrála bliantúla na hOllscoile, fuair 63 mac léinn €1,700 an duine, mar aon le scrolla OÉ Gaillimh, ag searmanas speisialta ar fhreastail múinteoirí agus tuismitheoirí air Déardaoin, an 15 Deireadh Fómhair 2009. Bronntar Scoláireachtaí Iontrála gach bliain ar mhic léinn, seachas mic léinn Leighis, atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Sa Leigheas, bronnadh 10 Scoláireacht, bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon. Is féidir na gradaim seo, a bhfuil sé de chuspóir leo na mic léinn is fearr a mhealladh chuig OÉ Gaillimh agus a bhfeabhas acadúil a chúiteamh leo, a choinneáil i gcuideachta aon scoláireachtaí nó aon deontas eile, Scéim leathan Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile san áireamh. Chomh maith leis sin, bronnann OÉ Gaillimh 25 Sparánacht gach bliain ar fiú €1,600 an ceann iad agus a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le mic léinn a thugann faoi sciar suntasach dá gcúrsa staidéir trí mheán na Gaeilge. Ag labhairt dó ag an searmanas bronnta, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, a bhronn na seiceanna ar na buaiteoirí ar fad: "Cúis áthais dúinn a bheith in ann aitheantas a thabhairt d'éachtaí acadúla an 63 mac léinn seo as gach cearn den tír. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le feabhas acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh. Deis é Searmanas Bronnta na Scoláireachtaí Iontrála le haitheantas a thabhairt dár mic léinn chéad bhliana a bhfuil a gcumas acadúil léirithe acu cheana féin bunaithe ar na torthaí a fuair siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí. Cuirimid fáilte chroíúil rompu chuig OÉ Gaillimh agus táimid ag tnúth lena gcumas acadúil a fhorbairt agus le tacú leo sna blianta amach romhainn". Bronnadh Scoláireachtaí Iontrála na bliana seo ar dhaltaí as 47 scoil éagsúil ar fud na tíre. Ba as 13 chontae na mic léinn bhuacacha – Ceatharlach, An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Laois, Luimneach, Ciarraí, Cill Chainnigh, Maigh Eo, Muineachán, Sligeach agus an Iarmhí. -Críoch-