Module Code: LT119

Micro-credential Overview

Sa mhodúl seo, déanfar plé agus anailís ar chúrsaí pleanála teanga in Éirinn le fiche bliain anuas; is é sin ó bhí casadh na mílaoise ann. Agus obair an tseimeastair seo á cur i gcrích, beifear ag cur leis an gcúlra stairiúil agus teoirice a pléadh sa chéad seimeastar. Is iomaí cáipéis taighde agus beartais a foilsíodh le fiche bliain anuas: Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta (2002); Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (2007). Sa mhodúl seo, breathnófar ar na tátail a baineadh as na cáipéisí taighde sin chomh maith leis an bhfreagra a thug an stát orthu sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus in Acht na Gaeltachta 2012 go háirithe. Is in Acht na Gaeltachta 2012 a leagtar amach próiseas na pleanála teanga in Éirinn, bíodh sin sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta nó sna Líonraí Gaeilge. Caithfear solas ar bhuanna agus ar laincisí an chórais sin (Ó Giollagáin, 2014b; Ní Dhúda, 2017; Walsh, 2021; Ó Ceallaigh, 2021, 2022) agus déanfar measúnú ar dhornán pleananna teanga a d’eascair as. Mar chrann taca ag an bpróiseas pleanála teanga, breathnófar ar an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta (2017-2022) chomh maith leis an obair a dhéanann an eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta i réimse an teaghlaigh.

Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Start Date

Academic Year 2024/25, Semester 2

Reáchtáiltear dhá cheardann deireadh seachtaine in aghaidh an tseimeastair.

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Postgrad Level 9
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials - CPC17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

Próiseas na Pleanála Teanga II - LT119

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€650

Entry Requirements 

  • Applicants should be over 21 years.
  • Bunchéim ag leibhéal 8
  • Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie